Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À?

Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À?

Etɛ ka nyí xósin towe . . .

  • ɛɛn?

  • eǒ?

  • bɔya?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu . . . na sunsun ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na ɖó ganjɛwu ɖɔ é kún nyí Mawu wɛ nɔ zɔ́n tagba mǐtɔn lɛ ó.—Jaki 1:13.

Enyi a mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ nɔ kú wǔ nú Mawu ɔ, enɛ na dó gbɔ nú we.—Zekaria 2:8.

A na ɖó nukúnɖiɖo ɖɔ wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ na nɔte.—Psaume 37:9-11.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ wè ɖíe:

  • Mawu gbɛ́ wǎn nú wuvɛ̌ mimɔ kpo hwɛagɔɖiɖɔ kpo. A ka tuùn lee é cí nú Jehovah Mawu hwenu e è ɖò daka xò togun tɔn wu wɛ ɖò hwexónu é à? Biblu ɖɔ ɖɔ é kú wǔ n’i ɖó “mɛ e ɖò ya dó nú ye wɛ lɛ é wu.”—Juges 2:18.

    Enyi è ɖò ya dó nú mɛ ɖevo lɛ wɛ ɔ, é nɔ vɛ́ Mawu wu tawun. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe: Biblu ɖɔ ɖɔ é gbɛ́ wǎn nú “alɔ e nɔ ɖò xomɛvɔnɔ sín hun kɔn nyì ayǐ wɛ lɛ é.”—Proverbes 6:16, 17.

  • Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu. Jehovah dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mǐ wɛ lɛ é bǐ sín agban ɖó jǐ emitɔn, ‘ɖó é ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ.’—1 Piyɛɛ 5:7.

Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na zé Axɔsuɖuto tɔn dó ɖè wuvɛ̌ e mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ mɔ lɛ é síìn. (Matie 6:9, 10) Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, é nɔ dó gbɔ nú mɛ e ɖò biba ɛ wɛ kpo ayi jlɔjlɔ kpo lɛ é.—Mɛsɛ́dó 17:27; 2 Kolɛntinu lɛ 1:3, 4.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Etɛwu Mawu ka lɔn bɔ wuvɛ̌ mimɔ ɖè?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò HLƆMANU LƐ 5:12 kpo 2 PIYƐƐ 3:9 kpo mɛ.