Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À?

Wuvɛ̌ Mimɔ ka Na Wá Nɔte À?

Etɛ ka nyí xósin towe . . .

  • ɛɛn?

  • eǒ?

  • bɔya?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu . . . na sunsun ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na ɖó ganjɛwu ɖɔ é kún nyí Mawu wɛ nɔ zɔ́n tagba mǐtɔn lɛ ó.—Jaki 1:13.

Enyi a mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ nɔ kú wǔ nú Mawu ɔ, enɛ na dó gbɔ nú we.—Zekaria 2:8.

A na ɖó nukúnɖiɖo ɖɔ wuvɛ̌ mimɔ lɛ bǐ na nɔte.—Psaume 37:9-11.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ wè ɖíe:

  • Mawu gbɛ́ wǎn nú wuvɛ̌ mimɔ kpo hwɛagɔɖiɖɔ kpo. A ka tuùn lee é cí nú Jehovah Mawu hwenu e è ɖò daka xò togun tɔn wu wɛ ɖò hwexónu é à? Biblu ɖɔ ɖɔ é kú wǔ n’i ɖó “mɛ e ɖò ya dó nú ye wɛ lɛ é wu.”—Juges 2:18.

    Enyi è ɖò ya dó nú mɛ ɖevo lɛ wɛ ɔ, é nɔ vɛ́ Mawu wu tawun. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe: Biblu ɖɔ ɖɔ é gbɛ́ wǎn nú “alɔ e nɔ ɖò xomɛvɔnɔ sín hun kɔn nyì ayǐ wɛ lɛ é.”—Proverbes 6:16, 17.

  • Mawu nɔ kpé nukún dó mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo wu. Jehovah dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú mǐ wɛ lɛ é bǐ sín agban ɖó jǐ emitɔn, ‘ɖó é ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ.’—1 Piyɛɛ 5:7.

Zaanɖé dìn ɔ, Jehovah na zé Axɔsuɖuto tɔn dó ɖè wuvɛ̌ e mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo nɔ mɔ lɛ é síìn. (Matie 6:9, 10) Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, é nɔ dó gbɔ nú mɛ e ɖò biba ɛ wɛ kpo ayi jlɔjlɔ kpo lɛ é.—Mɛsɛ́dó 17:27; 2 Kolɛntinu lɛ 1:3, 4.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Etɛwu Mawu ka lɔn bɔ wuvɛ̌ mimɔ ɖè?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò HLƆMANU LƐ 5:12 kpo 2 PIYƐƐ 3:9 kpo mɛ.