Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ A ka Nɔ Lin Dó Sɔgudo Wu?

Etɛ A ka Nɔ Lin Dó Sɔgudo Wu?

Gbɛ̀ elɔ . . .

  • na nɔ lě sɔyi wɛ à?

  • na lɛ́ nyla d’eji wɛ à?

  • alǒ na wá kpɔ́n te?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu . . . na sunsun ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.”—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na ɖó azɔ̌ ɖagbe e na jɛ mɛ nú we é.—Isaïe 65:21-23.

A sɔ́ na j’azɔn alǒ mɔ wuvɛ̌ ɖebǔ ǎ.—Isaïe 25:8; 33:24.

A na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò awǎjijɛ mɛ kpo xwédo towe kpo xɔ́ntɔn towe lɛ kpo.—Psaume 37:11, 29.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ wè ɖíe:

  • Mawu kpé nǔ wu bo na ɖè akpá e é dó é. Jehovah Mawu kɛɖɛ wɛ Biblu ylɔ ɖɔ “Nǔbǐwukpétɔ́,” ɖó hlɔnhlɔn tɔn ɖó dogbó ǎ. (Nǔɖexlɛ́mɛ 15:3) Enɛ wu ɔ, é kpé nǔ wu bo na ɖè akpá e é dó ɖɔ emi na bló gbɛ̀ ɔ ɖó bɔ é na nyɔ́ é. Lee Biblu ɖɔ gbɔn é ɔ, “Mawu kpé nǔ bǐ wu.”—Matie 19:26.

  • Mawu ɖó jlǒ bo na ɖè akpá e é dó é. Kpɔ́ndéwú ɖokpo ɖíe: mɛ e kú lɛ é fínfɔ́n sín “akpàkpà” ɖò Jehovah sɔ́ wɛ.—Job 14:14, 15.

Biblu lɔmɔ̌ xlɛ́ ɖɔ Vǐ Mawu tɔn Jezu gbɔ azɔn nú azinzɔnnɔ lɛ. Etɛwu é ka wà mɔ̌? É ɖó jlǒ tɔn wɛ zɔ́n. (Maki 1:40, 41) Jezu ɖó jlǒ bo na d’alɔ mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é Tɔ́ tɔn ɖɔhun.—Jaan 5:19.

Enɛ wu ɔ, mǐ na ɖeji ɖɔ Jehovah kpo Jezu kpo jló na d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bonu ye na nɔ awǎjijɛ mɛ ɖò sɔgudo! —Psaume 72:12-14; 145:16; 2 Piyɛɛ 3:9.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Nɛ̌ Mawu ka na bló gbɛ̀ ɔ ɖó bɔ é na nyɔ́ gbɔn?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò MATIE 6:9, 10 kpo DANIEL 2:44 kpo mɛ.