Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɛ̌ Sín Acɛ Glɔ Gbɛ̀ ɔ ka Ðè?

Mɛ̌ Sín Acɛ Glɔ Gbɛ̀ ɔ ka Ðè?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

  • Mawu wɛ à?

  • gbɛtɔ́ lɛ wɛ à?

  • alǒ Sataan?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Gbɛ̀ ɔ bǐ ɖò . . . Mɛnyanya ɔ sín acɛ glɔ.”—1 Jaan 5:19.

“[Vǐ Mawu tɔn] ɔ . . . wá, bo na sún kún dó nú awovi sín nùwiwa lɛ.”—1 Jaan 3:8, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na ɖó nukúnnú mɔ jɛ nǔ mɛ e sɔgbe é dó fí e tagba gbɛmɛ tɔn lɛ gosin é wu.—Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12.

A na ganjɛ wu ɖɔ gbɛ̀ elɔ na lɛ́ wá nyɔ́.—1 Jaan 2:17.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ atɔn ɖíe:

  • È ko ɖó hwɛ nú acɛkpikpa Sataan tɔn. Jehovah kú d’eji ɖɔ emi na sú kún dó nú acɛ e kpa dó gbɛtɔ́ lɛ jí wɛ Sataan ɖè é. É d’akpá bo na “hu acɛ nú awovi” lobo na jla nǔ e é hɛn gblé lɛ é bǐ ɖó.—Eble lɛ 2:14.

  • Mawu sɔ́ Jezu Klisu nú é na ɖu axɔsu dó gbɛ̀ ɔ jí. Jezu gbɔn vo bǐ sésé nú gǎn gbɛ̀ elɔ tɔn adakaxotɔ́ kpo ce jɛn na bí nɔ ɔ kpo. Mawu d’akpá dó axɔsuɖuɖu Jezu tɔn wu ɖɔ: ‘É na kú nǔblawu nú mɛ e ma nyí nùɖé ǎ é kpo mɛ e nyí yatɔnɔ é kpo . . . É na xɔ lindɔ̌n yetɔn sín yadonumɛ kpo adakaxixo kpo sí.’—Psaume 72:13, 14.

  • Adingban vɛ́ Mawu. Biblu ɖɔ nyì wɛn ɖɔ: “Mawu sixu ɖó adingban ǎ.” (Eble lɛ 6:18) Enyi Jehovah d’akpá ɖɔ emi na wà nùɖé ɔ, é nɔ cí ɖɔ é ko bló nǔ ɔ wɛ ɖɔhun. (Isaïe 55:10, 11) “Mawu na nya axɔsu gbɛmɛ fí tɔn ɔ tɔ́n.”—Jaan 12:31.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Enyi è sú kún dó nú axɔsu gbɛmɛ fí tɔn ɔ gudo ɔ, nɛ̌ gbɛ̀ ɔ ka na cí?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò PSAUME 37:10, 11 kpo NǓÐEXLƐ́MƐ 21:3, 4 kpo mɛ.