Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ A ka Nɔ Lin Dó Biblu Wu?

Etɛ A ka Nɔ Lin Dó Biblu Wu?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

  • wema yovo lɛ tɔn wɛ à?

  • wema e mɛ xɛxó lɛ ɖè é wɛ à?

  • alǒ Xó Mawu tɔn?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ.”—2 Timɔtée 3:16, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

A na mɔ xósin jɔ xósin nú nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lɛ.—Proverbes 2:1-5.

A na mɔ alixlɛ́mɛ ɖejid’ewu nú gbɛzinzan towe ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn.—Psaume 119:105.

A na ɖó nukúnɖiɖo jɔ nukúnɖiɖo nú sɔgudo.—Hlɔmanu lɛ 15:4.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ atɔn ɖíe:

  • Gbesisɔ tɔn jiwǔ. Mɛ vovo 40 mɔ̌ wɛ wlan Biblu ɔ nú xwè 1600. Ye mɛ gègě mɔ yeɖee kpɔ́n ǎ. É ɖò mɔ̌ có, nǔ e ye wlan lɛ é bǐ xò nǔ dó akpà ɖokpo ɔ mɛ, bo sɔgbe kpo xota taji Biblu tɔn kpo.

  • Mɛ e wlan lɛ é nɔ ɖɔ nugbǒ. Mɛ e nɔ wlan hwenuxó kpaà lɛ é nɔ cyɔn nǔ dó nùwanyido togun yetɔn tɔn lɛ. Amɔ̌, mɛ e wlan Biblu lɛ é ɖɔ nùwanyido yeɖesunɔ tɔn kpo togun yetɔn tɔn lɛ kpo.—2 Chroniques 36:15, 16; Psaume 51:1-4.

  • Xó ɖɔ ɖ’ayǐ ɖejid’ewu lɛ. Xwè 700 jɛji jɛ nukɔn ɔ, Biblu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ è na jì Mɛsiya e sín akpá è dó é ɖò toxo kpɛví Juda tɔn Bɛteleyɛmu mɛ. (Mika 5:2) Fitɛ è ka jì Jezu ɖè? Toxo enɛ mɛ wɛ è jì i ɖè nugbǒ.—Matie 2:1-6.

Xó ɖɔ ɖ’ayǐ Biblu tɔn gègě ko jɛ, bo jɛ hlɛ́nhlɛ́n. Nǔ e mǐ na ɖó nukún na mɔ ɖò Xó Mawu tɔn mɛ é nɛ à cé?—2 Piyɛɛ 1:21.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Nɛ̌ Xó Mawu tɔn ka sixu hɛn gbɛ̀ towe kpɔ́n te gbɔn?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò ISAÏE 48:17, 18 kpo 2 TIMƆTÉE 3:16, 17 kpo mɛ.