Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ ka Na Zɔ́n Bɔ Xwédo ɖé Na Nɔ Awǎjijɛ Mɛ?

Etɛ ka Na Zɔ́n Bɔ Xwédo ɖé Na Nɔ Awǎjijɛ Mɛ?

A ka nɔ lin ɖɔ . . .

  • wanyiyi wɛ à?

  • akwɛ wɛ à?

  • alǒ nǔ ɖevo?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.”—Luka 11:28, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

Mi na ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi nú miɖee.—Efɛzinu lɛ 5:28, 29.

Mi na ɖó sísí e ma nyí mɛblɛ́blɛ́ tɔn ǎ é nú miɖee.—Efɛzinu lɛ 5:33.

Mi na ɖeji dó miɖee wu hwebǐnu.—Maki 10:6-9.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ wè ɖíe:

  • Mawu wɛ ɖó xwédo ayǐ. Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ. (Genèse 2:18-24) Nú mǐ na ɖɔ ɖò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Jehovah wɛ zɔ́n, bɔ tuto xwédo tɔn dó tíìn. Etɛwu nukúnnú mɔ jɛ nǔ enɛ mɛ ka nyí nùjɔnǔ?

    Lin tamɛ dó xó elɔ wu: Enyi a ɖu nùɖuɖu víví ɖé bo jló na tuùn ajɔxanu e è dó ɖa na lɛ é ɔ, mɛ̌ a ka na kanbyɔ? É ɖò gaàn ɖɔ mɛ e ɖa é wɛ.

    Mɔ̌ ɖokpo ɔ, bonu mǐ na tuùn nǔ e na zɔ́n bɔ awǎjijɛ na tíìn ɖò xwédo mɛ é ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kanbyɔ Jehovah e ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ é.

  • Mawu nɔ kpé nukún dó wutu towe. Xwédo e nɔ ba nùkplɔnmɛ Jehovah tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyɔ̌nùí. Etɛwu? “Ðó é ɖò nukún kpé dó [wǔ towe] wɛ.” (1 Piyɛɛ 5:6, 7) Ðagbe towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah tawun, bɔ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ ɖó lè hwebǐnu!—Proverbes 3:5, 6; Isaïe 48:17, 18.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Nɛ̌ a ka sixu nyí asú ɖagbe, asì ɖagbe alǒ mɛjitɔ́ ɖagbe gbɔn?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò EFƐZINU LƐ 5:1, 2 kpo KOLƆSINU LƐ 3:18-21 kpo mɛ.