A ka nɔ lin ɖɔ . . .

  • wanyiyi wɛ à?

  • akwɛ wɛ à?

  • alǒ nǔ ɖevo?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.”—Luka 11:28, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

Mi na ɖó wanyiyi jɔ wanyiyi nú miɖee.—Efɛzinu lɛ 5:28, 29.

Mi na ɖó sísí e ma nyí mɛblɛ́blɛ́ tɔn ǎ é nú miɖee.—Efɛzinu lɛ 5:33.

Mi na ɖeji dó miɖee wu hwebǐnu.—Maki 10:6-9.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ wè ɖíe:

  • Mawu wɛ ɖó xwédo ayǐ. Biblu ɖexlɛ́ ɖɔ Mawu wɛ ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ. (Genèse 2:18-24) Nú mǐ na ɖɔ ɖò alɔ ɖevo mɛ ɔ, Jehovah wɛ zɔ́n, bɔ tuto xwédo tɔn dó tíìn. Etɛwu nukúnnú mɔ jɛ nǔ enɛ mɛ ka nyí nùjɔnǔ?

    Lin tamɛ dó xó elɔ wu: Enyi a ɖu nùɖuɖu víví ɖé bo jló na tuùn ajɔxanu e è dó ɖa na lɛ é ɔ, mɛ̌ a ka na kanbyɔ? É ɖò gaàn ɖɔ mɛ e ɖa é wɛ.

    Mɔ̌ ɖokpo ɔ, bonu mǐ na tuùn nǔ e na zɔ́n bɔ awǎjijɛ na tíìn ɖò xwédo mɛ é ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ mǐ ni kanbyɔ Jehovah e ɖó tuto xwédo tɔn ayǐ é.

  • Mawu nɔ kpé nukún dó wutu towe. Xwédo e nɔ ba nùkplɔnmɛ Jehovah tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyɔ̌nùí. Etɛwu? “Ðó é ɖò nukún kpé dó [wǔ towe] wɛ.” (1 Piyɛɛ 5:6, 7) Ðagbe towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Jehovah tawun, bɔ nùkplɔnmɛ tɔn lɛ ɖó lè hwebǐnu!—Proverbes 3:5, 6; Isaïe 48:17, 18.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Nɛ̌ a ka sixu nyí asú ɖagbe, asì ɖagbe alǒ mɛjitɔ́ ɖagbe gbɔn?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò EFƐZINU LƐ 5:1, 2 kpo KOLƆSINU LƐ 3:18-21 kpo mɛ.