Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Nùɖitɔ́ Hàtɔ́ Vívɛ́ lɛ Emi:

Ðó mǐ nyí Jehovah sɛntɔ́ lɛ wutu ɔ, mǐ yí wǎn nú Xó tɔn Biblu ɔ. Mǐ kanɖeji ɖɔ é nɔ kpi tan e sɔgbe lɛ é, nɔ na alixlɛ́mɛ ɖejid’ewu e mǐ na xwedó ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ lɛ é, bo nɔ lɛ́ na kúnnuɖenú akpàkpà sɔ́ mɛ tɔn e xlɛ́ ɖɔ Jehovah yí wǎn nú gbɛtɔ́ lɛ é. (Ðɛhan 119:105; Luki 1:3; 1 Jaan 4:19) Mǐ jló tawun bo na d’alɔ mɛ ɖevo lɛ bonu ye na kplɔ́n nugbǒ xɔ akwɛ ɖěɖee ɖò Xó Mawu tɔn mɛ lɛ é. Enɛ wu wɛ xomɛ hun mǐ tawun bɔ mǐ ɖè wema: Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É elɔ tɔ́n. Mi nú mǐ ni ɖɔ xó kpɛɖé d’eji nú mi.

Yɔkpɔvu lɛ wɛ mǐ hɛn dó ayi mɛ bo sɔnǔ nú wema elɔ sín akpáxwé lɛ habǔ. Amɔ̌, è sixu lɛ́ zán dó d’alɔ mɛxo ɖěɖee jló na kplɔ́n nǔ gègě dó Biblu jí lɛ é. Bɔ ɖó Biblu nyí wema ɖé nú mǐ bǐ wutu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ nùkplɔnmɛ ɖěɖee ɖ’emɛ lɛ é jí gbingbɔn sixu d’alɔ mǐ, bɔ mǐ na ɖó awǎjijɛ tawun.

Wema elɔ zán tan e ɖò Biblu mɛ é bo ɖɔ lee è ɖó xwédo gbɛtɔ́ lɛ tɔn ayǐ gbɔn ɖò bǐbɛ̌mɛ é. È dó gǎn lɛ bǐ bo xwlé tan Biblu tɔn lɛ mɛ ɖò ali e zawě bo bɔkun é ɖé nu, bo lɛ́ tò lee è kpéwú gbɔn é b’ɛ sɔgbe xá lee nǔ lɛ jɛ ɖebɔdoɖewu gbɔn é.

Amɔ̌, é nyí tan Biblu tɔn lɛ kɛɖɛ wɛ wema elɔ kpi kpowun ǎ. È sɔnǔ nú nùwlanwlan ɔ kpo ɖiɖe lɛ kpo bǐ ɖó alɔkpa ɖé, bɔ ye bló bɔ tan Biblu tɔn lɛ ɖò gbɛ̀, bo lɛ́ xlɛ́ lee nǔ cí nú mɛ e xó è ɖɔ lɛ é é.

Wema elɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ mɔ lee Biblu nyí wema ɖé bo ɖɔ xó dó gbɛtɔ́ lɛ wu gbɔn é: lee é ɖɔ xó dó mɛ e setónú nú Jehovah lɛ é kpo mɛ e ma wà mɔ̌ ǎ lɛ é kpo wu gbɔn é. É sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na ɖè nùkplɔnmɛ lɛ sín kpɔ́ndéwú yetɔn mɛ. (Hlɔmanu lɛ 15:4; 1 Kɔlɛntinu lɛ 10:6) È má wema ɔ ɖó akpáxwé 14 jí. Ðò bǐbɛ̌mɛ akpáxwé ɖokpo ɖokpo tɔn ɔ, è nɔ sɛ̀ sìn xwè nú nǔ e mǐ sixu kplɔ́n ɖ’emɛ lɛ é ɖé lɛ klewun.

 Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we ɔ, a sixu xà nùkplɔnkplɔn ɖé xá vǐ towe, bo ɖɔ xó dó ɖiɖe e ɖ’emɛ é jí. Enɛ gudo ɔ, mi mɛ wè lɛ sixu xà wemafɔ Biblu tɔn ɖěɖee jí nùkplɔnkplɔn ɔ jinjɔn lɛ é. D’alɔ vǐ towe bonu é ni mɔ kancica e ɖò nǔ e é xà ɖò Biblu mɛ é kpo ee ɖò nùkplɔnmɛ e ɖò wema ɔ mɛ é kpo tɛntin é. Hwenu e è ɖò alɔ dó mɛxo ɖé wɛ bonu é na ɖó mɔjɛmɛ ɖé dó wɛn e ɖò Biblu mɛ é jí é ɔ, è sixu lɛ́ zán alɔ enɛ b’ɛ na w’azɔ̌.

Mǐ ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ wema elɔ na d’alɔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ bǐ, mɛxo kpo yɔkpɔvu kpo, bɔ ye na kplɔ́n nǔ ɖò Xó Mawu tɔn mɛ, bo na zán nùkplɔnmɛ e ɖ’emɛ lɛ é ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. Enɛ na zɔ́n bɔ ye lɔ sixu sɛ̀n ɛ bo na nyí hagbɛ̌ xwédo tɔn e é yí wǎn na é tɔn.

Nɔví mitɔn lɛ,

Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn