Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 24

Ye Ðè Akpá E Ye Dó É Ǎ

Ye Ðè Akpá E Ye Dó É Ǎ

Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Sɛ̀ wá akpá ce ɖò só ɔ jí. Un na wlan sɛ́n ce lɛ dó awinnyatɛ jí bo na bɛ́ nú we.’ Mɔyizi yì só ɔ jí bo nɔ finɛ nú kéze 40, zǎn 40. Hwenu e é ɖò finɛ é ɔ, Jehovah wlan Sɛ́n Wǒ Lɛ dó awinnyatɛ wè jí bo fɔ ye n’i.

Táan ɖé gudo ɔ, Izlayɛli-ví lɛ lin ɖɔ Mɔyizi ko jó emi dó. Ye ɖɔ nú Aalɔ́ɔn ɖɔ: ‘Mǐ jló ɖɔ mɛɖé ni nɔ nukɔn nú mǐ. Blǒ vodun ɖokpo nú mǐ!’ Aalɔ́ɔn ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi bɛ́ siká mitɔn lɛ wá nú mì.’ É sínsín siká lɛ bo dó bló nyibuví ɖé na. Togun ɔ ɖɔ: ‘Nyibuví elɔ wɛ nyí Mawu mǐtɔn e kplá mǐ sín Ejipu é!’ Ye jɛ siká nyibuví ɔ sɛ̀n jí bo ɖu xwè ɖaxó ɖé. Nǔ enɛ ka nyla wɛ à? Ɛɛn, ɖó togun ɔ ko d’akpá ɖɔ Jehovah kɛɖɛ wɛ emi na sɛ̀n. Amɔ̌ dìn ɔ, ye sɔ́ ɖè akpá enɛ ǎ.

Jehovah mɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é bo ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Jɛte yì togun ɔ gɔ́n. Ye tlitó nú mì bo ɖò vodun sɛ̀n wɛ.’ Mɔyizi jɛte sín só ɔ jí bo hɛn awinnyatɛ wè lɛ alɔ mɛ.

 Ee Mɔyizi ɖò sisɛkpɔ fí e ye ɖó gɔnu ɖó é wɛ é ɔ, é sè bɔ togun ɔ ɖò han jì wɛ. É lɛ́ mɔ bɔ ye ɖò wè ɖú wɛ bo ɖò kɔ ɖè nú nyibuví ɔ wɛ. Mɔyizi sìn xomɛ tawun. É nyì awinnyatɛ wè lɛ dó kɔ́mɛ bɔ ye gbà hánnyá. É gbà bocyɔ ɔ tlolo. Enɛ gudo ɔ, é kanbyɔ Aalɔ́ɔn ɖɔ: ‘Nɛ̌ togun ɔ ka dó cɔcɔ nú we sɔ, bɔ a wà nǔ baɖabaɖa elɔ?’ Aalɔ́ɔn ɖɔ: ‘Ma sìn xomɛ ó. A tuùn lee togun elɔ cí é. Vodun ɖokpo ba wɛ ye ɖè, enɛ wu ɔ, un bɛ́ siká yetɔn lɛ dó myɔ mɛ bo bló nyibuví elɔ na!’ Aalɔ́ɔn ɖó na ko bló mɔ̌ ǎ. Mɔyizi lɛkɔ yì só ɔ jí bo savo nú Jehovah ɖɔ é ni sɔ́ hwɛ kɛ togun ɔ.

Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee nɔ setónú n’i kpo jlǒ kpo lɛ é. A ka mɔ lee é nyí nùjɔnǔ nú Izlayɛli-ví lɛ sɔ, ɖɔ ye ni xwedó alixlɛ́mɛ Mɔyizi tɔn é à?

“Nú a dó akpá nú Mawu hǔn, ɖè; ma nú é nɔ lìnlín mɛ ó, ɖó Mawu nɔ yí wǎn nú xlonɔ lɛ ǎ. Akpá e a dó ɔ, bo ɖè.”​—Nùnywɛtɔ́xó 5:3