Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 26

Amɛ̌ Wěwe Lɛ

Amɛ̌ Wěwe Lɛ

Izlayɛli-ví lɛ gosin Sinayíi Só ɔ kɔn bo gbɔn gbetótló Palani tɔn mɛ bo yì fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Kadɛci é. Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖò finɛ ɖɔ: ‘Sɛ́ sunnu 12 dó, mɛ ɖokpo sín akɔta ɖokpo mɛ, bonu ye ni yì ba dò nú Kanáa yikúngban e na na Izlayɛli-ví lɛ wɛ un ɖè é kpɔ́n.’ Enɛ wu ɔ, Mɔyizi cyan sunnu 12 bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi yì ba dò nú Kanáa yikúngban ɔ bo kpɔ́n ɖɔ é nyí ayikúngban ɖagbe bo na nyɔ́ jinukún à jí. Mi kpɔ́n ɖɔ togun ɔ vɔ́ alǒ ɖó hlɔnhlɔn wɛ à jí, bo kpɔ́n ɖɔ goxɔ mɛ wɛ ye nɔ nɔ à alǒ toxo wɛ ye ɖó à jí.’ Jozuwée kpo Kalɛbu kpo ɖò amɛ̌ 12 lɛ mɛ, bɔ ye ɖido Kanáa.

Azǎn 40 gudo ɔ, amɛ̌ lɛ lɛkɔ wá bo hɛn fígi, glenádi kpo vǐwun sínsɛ́n kpo. Amɛ̌ lɛ ɖó gbè bo ɖɔ: ‘Tò ɖagbe wɛ, loɔ, gbɛtɔ́ lɛ ɖó hlɔnhlɔn bɔ ahohó lɛ lɛlɛ̌ dó toxo ɔ.’ Enɛ gudo ɔ, Kalɛbu ɖɔ: ‘Mǐ hɛn ɔ, mǐ na ɖu ɖò ye jí. Mi nú mǐ ni yì azɔn ɖokpo!’ A ka tuùn nǔ e wu Kalɛbu ɖɔ mɔ̌ é à? Ðó é kpo Jozuwée kpo ɖeji dó Jehovah wu wutu wɛ. Amɔ̌, amɛ̌ wǒ ɖě lɛ ɖɔ: ‘Eǒ! Gbɛtɔ́ e ɖò finɛ lɛ é d’agba, bo cí mɛ jiganjigan lɛ ɖɔhun! Ayǐsízɛn lɛ ɖɔhun wɛ mǐ cí ɖò akpá yetɔn.’

Awakanmɛ kú Izlayɛli-ví lɛ. Ye jɛ nǔ hunhún ɖɔ jí bo jɛ ɖiɖɔ nú yeɖée jí ɖɔ: ‘Mi nú mǐ ni sɔ́ gǎn ɖevo bo lɛkɔ yì Ejipu. Etɛwu mǐ ka na yì fí enɛ bɔ è na hu mǐ?’ Jozuwée kpo Kalɛbu kpo ɖɔ: ‘Mi ma tlitó nú  Jehovah ó, mi ma ɖi xɛsi ó. Jehovah na cyɔn alɔ mǐ jí.’ Amɔ̌, Izlayɛli-ví lɛ ka ɖótó ye ǎ. Ye tlɛ ba na hu Jozuwée kpo Kalɛbu kpo!

Etɛ Jehovah ka bló? É ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Nǔ tobutobu e un ko bló nú Izlayɛli-ví lɛ é nɛ, có ye kpó ɖò tó tlí nú mì wɛ. Enɛ wu ɔ, ye na nɔ gbetótló mɛ nú xwè 40 bo na kú dó fí. Vǐ yetɔn lɛ, gɔ́ nú Jozuwée kpo Kalɛbu kpo kɛɖɛ wɛ na nɔ ayikúngban e sín akpá un dó nú ye é jí.’

“Etɛ sín xɛsi ɖi wɛ mi ka ɖè? Nùɖiɖihwedonanɔ emi!”​—Matie 8:26