Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 19

Awě Atɔn Nukɔntɔn Lɛ

Awě Atɔn Nukɔntɔn Lɛ

È hɛn Izlayɛli-ví lɛ gannugánnú bonu ye na w’azɔ̌ syɛnsyɛn kannumɔ ɖɔhun. Jehovah sɛ́ Mɔyizi kpo Aalɔ́ɔn kpo dó Falawɔ́ɔn gɔ́n, bonu ye na dó wɛn elɔ ɛ: ‘Jǒ togun ce dó bonu ye na yì sɛ̀n mì ɖò gbetótló mɛ.’ Falawɔ́ɔn ka ɖɔ kpo goyiyi kpo ɖɔ: ‘Un keya nú nǔ e Jehovah ɖɔ é ɖě ǎ, un ka ɖò Izlayɛli-ví lɛ na jó dó wɛ nú ye na yì ǎ.’ Enɛ gudo ɔ, Falawɔ́ɔn lɛ́ hɛn ye gannugánnú bonu ye na lɛ́ w’azɔ̌ syɛnsyɛn d’eji. Jehovah na kplɔ́n nùɖé Falawɔ́ɔn. A tuùn lee é bló gbɔn é à? É sɔ́ Awě Wǒ dó xò Ejipu. Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Falawɔ́ɔn ɖò tó ɖó mì wɛ ǎ. Sɔ zǎnzǎn ɔ, é na yì Nilu Tɔ̀ ɔ nu. Yì kpé è, bo ɖɔ n’i ɖɔ, ɖó a jó togun ce dó ǎ wutu ɔ, sìn e ɖò Nilu Tɔ̀ ɔ mɛ é bǐ na huzu kanjɔ.’ Mɔyizi setónú bo yì Falawɔ́ɔn gɔ́n nugbǒ. Falawɔ́ɔn mɔ bɔ Aalɔ́ɔn zin kpò tɔn dó Nilu Tɔ̀ ɔ mɛ, bɔ tɔ̀ ɔ huzu kanjɔ. Tɔ̀ ɔ jɛ wǎn hwɛ́n jí, bɔ hweví lɛ kú bɔ sìn ɖagbe ɖě sɔ́ ɖò Nilu Tɔ̀ ɔ mɛ nú è na nu ǎ. Falawɔ́ɔn ka kpó ɖò gbigbɛ́ wɛ ɖɔ emi kún na jó Izlayɛli-ví lɛ dó nú ye na yì ó.

 Azǎn tɛnwe gudo ɔ, Jehovah lɛ́ sɛ́ Mɔyizi dó Falawɔ́ɔn gɔ́n bonu é na dó wɛn elɔ ɛ: ‘Enyi a ma jó togun ce dó nú é yì ǎ ɔ, aglobese na gɔ́ Ejipu tò ɔ.’ Aalɔ́ɔn sɔ́ kpò tɔn dó jǐ, bɔ aglobese lɛ jɛ tíntɔ́n jí gbɔn fí bǐ. Mɛ lɛ nɔ mɔ aglobese ɖò xwé yetɔn lɛ gbè, ɖò zan yetɔn lɛ jí, ɖò gannu yetɔn lɛ mɛ. Aglobese kpé fí bǐ! Falawɔ́ɔn ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ é ni savo nú Jehovah bonu é ni ɖó awě enɛ te. Falawɔ́ɔn d’akpá ɖɔ emi na jó Izlayɛli-ví lɛ dó bɔ ye na yì. Enɛ wu ɔ, Jehovah ɖó awě ɔ te, bɔ Ejipunu lɛ xò aglobese kúkú lɛ kplé ɖó sonu sonu. Tò ɔ mɛ nɔ hwɛ́n wǎn. Amɔ̌, Falawɔ́ɔn lɛ́ gbɛ́ ɖɔ emi kún na jó togun ɔ dó nú é na yì ó.

Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ nú Mɔyizi ɖɔ: ‘Aalɔ́ɔn ɖó na zin kpò tɔn dó kɔ́mɛ, bɔ kɔgudu na huzu jɔ̌ alǒ nùvínúví e nɔ ɖu mɛ é ɖé.’ Tlolo jɛn jɔ̌ kpé fí bǐ. Falawɔ́ɔn sín mɛ lɛ ɖé lɛ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mawu gɔ́n wɛ awě elɔ gosin.’ Nǔ nyí mɔ̌ có, Falawɔ́ɔn kpó ɖò gbigbɛ́ wɛ ɖɔ emi kún na jó Izlayɛli-ví lɛ dó nú ye na yì ó.

“Un na ɖè nǔwukpikpé ce kpo acɛkpikpa ce kpo xlɛ́ ye, bɔ ye na tuùn ganji; enɛ ɔ, ye na mɔ nukún[nú] jɛ wu ɖɔ [Jehovah] wɛ un nyí.”​—Jelemíi 16:21