Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 4gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 4gɔ́ ɔ Tɔn

Akpáxwé elɔ ɖɔ xó nú mǐ dó Jozɛfu, Jɔbu, Mɔyizi kpo Izlayɛli-ví lɛ kpo jí. Ye bǐ wɛ dɛ ɖò nǔ gègě nu ɖò alɔ Awovi tɔn mɛ. Ye mɛ ɖé lɛ ɖí xwi xá hwɛagɔɖiɖɔ, gankpa mɛ ninɔ, kannumɔ nyínyí kaka jɛ kú jí. Amɔ̌, ɖò ali gègě nu ɔ, Jehovah nya xɛ ɖò ye jí. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, d’alɔ vǐ towe bonu é ni mɔ nukúnnú jɛ lee Jehovah sɛntɔ́ enɛ lɛ sè wuvɛ̌ gbɔn cobo ma ka jó nùɖiɖi yetɔn dó ǎ é wu.

Jehovah zán Awě Wǒ lɛ bo dó ɖexlɛ́ ɖɔ emi ɖó hlɔnhlɔn tawun hú vodun Ejipu tɔn lɛ bǐ. Tɛɖɛ̌ lee Jehovah nya xɛ ɖò togun tɔn jí ɖò hwexónu gbɔn é, kpo lee é nɔ bló mɔ̌ gbɔn ɖò égbé é kpo jí.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

NUKPLƆNKPLƆN 14

Kannumɔ E Nɔ Setónú nú Mawu É Ðé

Jozɛfu nɔ wà nǔ jlɔjlɔ, é ɖò mɔ̌ có, é mɔ wuvɛ̌ tawun. Etɛwu?

NUKPLƆNKPLƆN 15

Jehovah Wɔn Jozɛfu Gbeɖé Ǎ

Jozɛfu lín dó xwédo tɔn tawun có, Jehovah ka xlɛ́ ɖɔ emi ɖò kpɔ́ xá ɛ.

NUKPLƆNKPLƆN 16

Mɛ̌ ka Nyí Jɔbu?

É setónú nú Jehovah, hwenu e é tlɛ vɛwǔ é.

NUKPLƆNKPLƆN 17

Mɔyizi Ðɔ Ðɔ Emi Na Sɛ̀n Jehovah

Hwenu e Mɔyizi nyí vǐ yɛyɛ̌ ɖé é ɔ, nɔ tɔn ba wlɛnwín e nùnywɛ kpé é ɖé dó hwlɛn ɛ gán.

NUKPLƆNKPLƆN 18

Zungodwe E Ðò Myɔ Jì Wɛ É

Etɛwu myɔ ɔ ma ka fyɔ zungodwe ɔ ǎ?

NUKPLƆNKPLƆN 19

Awě Atɔn Nukɔntɔn Lɛ

Falawɔ́ɔn zɔ́n bɔ awě xò togun tɔn ɖó é ɖò go yí wɛ kaka bo gbɛ́ ɖɔ emi kún na wà nǔ e wiwa tɔn ma vɛwǔ ǎ é ɖé ó.

NUKPLƆNKPLƆN 20

Awě Ayizɛ́n E Bɔ D’ewu lɛ É

Nɛ̌ awě enɛ lɛ ka gbɔn vo nú atɔn nukɔntɔn lɛ gbɔn?

NUKPLƆNKPLƆN 21

Awě Wǒgɔ Ɔ

Awě enɛ hɛn nǔ gblé sɔmɔ̌ bɔ Falawɔ́ɔn goyitɔ́ ɔ gbɔ bo jó gbè.

NUKPLƆNKPLƆN 22

Nùjiwǔ ɖé Ðò Xù Vɔvɔ ɔ Tó

Falawɔ́ɔn gán ɖò awě wǒ lɛ mɛ, amɔ̌, é ka gán ɖò nùjiwǔ Mawu tɔn enɛ mɛ à?