Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 10

Flín Asì Lɔti Tɔn

Flín Asì Lɔti Tɔn

Lɔti nɔ nɔ fí ɖokpo ɔ xá Ablaxamu e nyí ataví tɔn é ɖò Kanáa yikúngban jí. Ablaxamu kpo Lɔti kpo sín kanlin lɛ wá sukpɔ́ kaka bɔ ayikúngban ɔ sɔ́ kpé ye bǐ ǎ. Ablaxamu ɖɔ nú Lɔti ɖɔ: ‘Mǐ sɔ́ sixu nɔ kpɔ́ ɖò fí ɖokpo ɔ ǎ. Kɛnklɛn sɔ́ akpá e xwé jló we bɔ a na yì é, bonu nyɛ na yì wegɔ ɔ xwé.’ Enɛ xlɛ́ ɖɔ Ablaxamu kún nyí cejɛnnabinɔ ó, kabǐ?

Lɔti mɔ akpáxwé ayikúngban ɔ tɔn ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé ɖò malin-malin dó toxo e nɔ nyí Sodɔmu é. Sìn kpo gbehan mú kpo ɖò finɛ bo sukpɔ́. Enɛ wu ɔ, é sɔ́ fí enɛ, bɔ é kpo xwédo tɔn kpo jɛ finɛ.

Mɛ e ɖò Sodɔmu lɛ é kpo mɛ ɖěɖee ɖò Gomɔ́ɔ e nyí toxo ɖé bo yá dó è lɛ é kpo mɛ é nyí mɛ nyanya tawun. Ye nyla sɔmɔ̌ bɔ Jehovah ɖɔ ɖɔ emi na sú kún dó nú toxo enɛ lɛ. Amɔ̌, Mawu jló na hwlɛn Lɔti kpo xwédo tɔn kpo, enɛ wu ɔ, é sɛ́ wɛnsagun wè dó ɖɔ ye ni yì gb’akpá nú ye ɖɔ: ‘Mi yawu tɔ́n sín toxo elɔ mɛ! Jehovah jló na sú kún tɔn dó.’

Lɔti ka tɔ́n sín finɛ tlolo ǎ. É kpó ɖò lɛjɛlɛjɛ dán wɛ. Enɛ wu ɔ, wɛnsagun lɛ hɛn Lɔti, asì tɔn kpo vǐ nyɔnu tɔn wè lɛ kpo sín alɔ bo dɔn ye sín toxo ɔ mɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi yawu! Mi hɔn dó gbɛ̀ mitɔn jí, mi ma ka kpɔ́n gudo ó. Enyi mi kpɔ́n gudo ɔ, mi na kú!’

Ee ye wá toxo e è nɔ ylɔ ɖɔ Sowáa é mɛ é ɔ, Jehovah bló bɔ myɔ kpo hwemí kpo ja kɔn nyì Sodɔmu kpo Gomɔ́ɔ kpo jí. Toxo wè enɛ  lɛ bǐ wɛ è sú kún dó na mlɛ́mlɛ́. Ee Lɔti sín asì tlitó nú Jehovah bo kpɔ́n gudo é ɔ, é huzu jɛgǒ dó te! Amɔ̌, è hwlɛn Lɔti kpo vǐ nyɔnu tɔn lɛ kpo ɖó ye setónú nú Jehovah wutu. É ɖó na ko vɛ́ nú ye tawun ɖɔ Lɔti sín asì tlitó nú Jehovah. Amɔ̌, é víví nú ye ɖɔ ye ɖótó alixlɛ́mɛ Jehovah tɔn lɛ.

“Mi flín Lɔti sín asì ɔ.”​—Luki 17:32