Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É

 NUKPLƆNKPLƆN 6

Mɛ Tantɔn Gán Bo Byɔ Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɖé Mɛ

Mɛ Tantɔn Gán Bo Byɔ Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɖé Mɛ

Nɔwée, xwédo tɔn kpo kanlin lɛ kpo byɔ tɔjihun ɔ mɛ. Jehovah sú hɔn ɔ, bɔ jǐ wlí. Jǐ ɔ ja kaka bɔ tɔjihun ɔ jɛ tɔ̀ fo jí. Sìn wá gɔ́ ayikúngban ɔ bǐ jí. Mɛ nyanya e ma byɔ tɔjihun ɔ mɛ ǎ lɛ é bǐ kú. Amɔ̌, Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo ɖò ayijayǐ mɛ ɖò tɔjihun ɔ mɛ. Kpɔ́n lee xomɛ na ko hun ye sɔ ɖɔ ye setónú nú Jehovah é!

Jǐ ɔ ja nú kéze 40 zǎn 40, bɔ enɛ gudo ɔ, é kɛ̀n. Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, sìn ɔ jɛ dò yì jí. Gudo mɛ ɔ, tɔjihun ɔ wá yì glín ɖó só lɛ jí. Loɔ, sìn kpò ɖò fí lɛ bǐ, hǔn Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo sixu tɔ́n sín tɔjihun ɔ mɛ tlolo ǎ.

Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, sìn ɔ jɛ ɖiɖekpo jí. Nɔwée kpo xwédo tɔn bǐ kpo nɔ tɔjihun ɔ mɛ nú xwè ɖokpo jɛji. Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ nú ye ɖɔ ye hɛn ɔ ye na tɔ́n sín tɔjihun ɔ mɛ bo wá nɔ ayikúngban e cí gbɛ̀ yɔyɔ̌ ɖé ɖɔhun é jí. Hwlɛn e Jehovah hwlɛn ye gán é sù nukún yetɔn mɛ tawun, bɔ ye ɖè enɛ xlɛ́ gbɔn vɔ̌ sísá nú Jehovah gblamɛ.

Vɔsisa enɛ víví nú Jehovah. É d’akpá nú ye ɖɔ emi kún sɔ́ na sɔ́ sìn dó vɔ gbɛ̀ ɔ na kpɔ́n gbeɖé ó. Bo na dó xlɛ́ akpá enɛ ɔ, Jehovah bló bɔ nyǐ nukɔntɔn ɔ tɔ́n ɖò jinukúnsin. A ka ko mɔ nyǐ kpɔ́n à?

Enɛ gudo ɔ, Jehovah ɖɔ nú Nɔwée kpo xwédo tɔn kpo ɖɔ ye ni jì vǐ bo gɔ́ ayikúngban ɔ jí.

‘Nɔwée byɔ tɔjihun ɖaxó ɔ mɛ, bɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖó ayi nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ wu ǎ, kaka yì jɛ hwenu e sìn wá bɛ́ ye bǐ dó é.’​—Matie 24:38, 39