Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 100

Pɔlu kpo Timɔtée Kpo

Pɔlu kpo Timɔtée Kpo

Timɔtée nyí nɔví sunnu winnyawinnya ɖé ɖò agun Lisitli tɔn mɛ. Tɔ́ tɔn nyí Glɛkinu bɔ nɔ tɔn nyí Jwifu. Nɔ Timɔtée tɔn Enisi kpo nɔ tɔn sín nɔ Lɔyisi kpo kplɔ́n nǔ i dó Jehovah wu hwenu e é ɖò vǔ é.

Ee Pɔlu yì Lisitli ɖò tomɛyiyi tɔn wegɔ ɔ hwenu é ɔ, é ɖ’ayi wu ɖɔ Timɔtée yí wǎn nú nɔví lɛ tawun bɔ akpàkpà nɔ sɔ́ ɛ bonu é na d’alɔ ye. Pɔlu ɖɔ nú Timɔtée ɖɔ é ni xwedó emi ɖò tomɛyiyi emitɔn mɛ. Ðò xwè lɛ gblamɛ ɔ, Pɔlu kplɔ́n azɔ̌ Timɔtée bonu é na nyí wɛnɖagbejlatɔ́ kpo mɛ̌si ɖagbe ɖé kpo.

Gbigbɔ mímɛ́ xlɛ́ ali Pɔlu kpo Timɔtée kpo gbɔn fí ɖebǔ e ye yì é. Ðò zǎn ɖokpo mɛ ɔ, nya ɖé ɖɔ nú Pɔlu ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ ɖɔ é ni wá Masedwani bá d’alɔ emi. Enɛ wu ɔ, Pɔlu, Timɔtée, Silasi kpo Luki kpo yì jla wɛnɖagbe ɖò dɔ̌n bo ɖó agun lɛ ayǐ.

Ðò toxo Masedwani tɔn e nɔ nyí Tɛsaloniki é mɛ ɔ, sunnu kpo nyɔnu kpo gègě huzu Klisanwun. Amɔ̌, Jwifu ɖé lɛ hwanwǔ Pɔlu kpo hagbɛ̌ tɔn lɛ kpo. Ye kplé ahwan ɖé dó nɔví lɛ wu, bo wlí ye yì jó nú gǎn toxo ɔ tɔn lɛ, bo súxó ɖɔ: ‘Mɛ elɔ lɛ nyí kɛntɔ́ nú acɛkpikpa Hlɔma tɔn tɔn!’ Pɔlu kpo Timɔtée kpo sín gbɛ̀ ɖò axɔ nu, enɛ wu ɔ, ye hɔn yì Belée ɖò zǎn ɔ mɛ.

Akpàkpà sɔ́ Beléenu lɛ dó wɛnɖagbe ɔ sise wu, bɔ Glɛkinu e ɖò finɛ lɛ é kpo Jwifu e ɖò finɛ lɛ é kpo huzu nùɖitɔ́. Amɔ̌, hwenu e Jwifu ɖé lɛ gosin Tɛsaloniki wá bo dɔn hunnyahunnya nyì ayǐ é ɔ, Pɔlu gosin finɛ bo yì Atɛni. Timɔtée kpo Silasi kpo cí Belée bo dó wusyɛn lanmɛ nú nɔví lɛ. É yá é ɔ, Pɔlu sɛ́ Timɔtée dó Tɛsaloniki bonu é na d’alɔ nɔví lɛ bonu ye na ɖí xwi xá yadonumɛ syɛnsyɛn e ɖò dɔ̌n é. Nukɔnmɛ ɔ Pɔlu sɛ́ Timɔtée dó bonu é na ba agun gègě ɖevo lɛ kpɔ́n bo dó wusyɛn lanmɛ nú ye.

 Pɔlu ɖɔ nú Timɔtée ɖɔ: ‘Mɛ ɖěɖee jló na sɛ̀n Jehovah lɛ é ɔ, è na doya nú ye.’ È doya nú Timɔtée bo sɔ́ ɛ dó ganmɛ, ɖó nùɖiɖi tɔn wu. Xomɛ hun i ɖó ali e hun n’i b’ɛ na ɖè gbejininɔ tɔn xlɛ́ Jehovah é wu.

Pɔlu ɖɔ nú Filipunu lɛ ɖɔ: ‘Un ɖò Timɔtée sɛ́dó mi wɛ. É na kplɔ́n nǔ e zɔnlin ɖiɖi ɖò nugbǒ ɔ mɛ sín tinmɛ nyí é mi, bo na kplɔ́n azɔ̌ mi ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ.’ Pɔlu tuùn ɖɔ emi sixu ɖeji dó Timɔtée wu. Ye ko w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn kpo mɛsɛntɔ́ hàtɔ́ kpo ɖɔhun nú xwè mɔkpan.

“Nǔ e ɖò hǔn mɛ nú mì lɛ ɔ, éɖokponɔ géé wɛ nɔ ɖɔ xá mì, bɔ lee nǔ na nɔ bo na nyɔ́ nú mì ɔ ɖò ayixa mɛ n’i titewungbe. Mɛ ɖě lɛ bǐ ɔ, nǔ yeɖesunɔ tɔn lɛ jɛn nɔ mya nukún nú ye; nǔ e nyí Jezu Klisu tɔn lɛ ɖě nɔ mya nukún nú ye ǎ.”​—Filipunu lɛ 2:20, 21