Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É

 NUKPLƆNKPLƆN 97

Kɔnɛyi Mɔ Gbigbɔ Mímɛ́ Yí

Kɔnɛyi Mɔ Gbigbɔ Mímɛ́ Yí

Ðò Sezalée ɔ, ahwangán Hlɔma tɔn nukúnɖeji ɖé nɔ nyí Kɔnɛyi. É nyí Jwifu ɖé ǎ có, Jwifu lɛ ka nɔ ɖó sísí n’i. É nɔ hun alɔ dó na nǔ wamamɔnɔ lɛ kpo mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é kpo. Kɔnɛyi ɖi nǔ nú Jehovah bo nɔ xoɖɛ sɛ́dó è hwɛhwɛ. Gbè ɖokpo ɔ, wɛnsagun ɖé tɔ́n dó jǐ tɔn bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mawu sè ɖɛ towe lɛ. Dìn ɔ, sɛ́ mɛɖé lɛ dó toxo Jopée tɔn mɛ fí e Piyɛ́ɛ nɔ nɔ é, bonu ye na ylɔ ɛ wá nú we.’ Tlolo ɔ, Kɔnɛyi sɛ́ sunnu atɔn dó Jopée, finɛ ɖó kilomɛtlu 50 mɔ̌ dó tofɔligbé.

Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, Piyɛ́ɛ mɔ nǔmimɔ ɖé ɖò Jopée. É mɔ kanlin ɖěɖee è dó sɛ́n nú Jwifu lɛ ɖɔ ye ni ma ɖu ó é, bo sè gbè ɖé b’ɛ ɖɔ n’i ɖɔ é ni ɖu. Piyɛ́ɛ gbɛ́ bo ɖɔ: ‘Un ɖu kanlin blíblí ɖě ɖò gbɛ̀ ce mɛ kpɔ́n gbeɖé ǎ.’ Enɛ gudo ɔ, gbè ɔ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ma sɔ́ ylɔ kanlin enɛ lɛ ɖɔ nùblibli ɖě ó. Mawu ko sɔ́ ye dó huzu nǔ mímɛ́.’ È lɛ́ ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Sunnu atɔn ɖé lɛ ɖò hɔn towe ta. Xwedó ye.’ Piyɛ́ɛ yì hɔn ɔ ta bo kàn nǔ e wu ye wá é byɔ ye. Ye yí gbè n’i ɖɔ: ‘Ahwangán Hlɔma tɔn e nyí Kɔnɛyi é wɛ sɛ́ mǐ dó. A ɖó na yì xwé tɔn gbè ɖò Sezalée.’ Piyɛ́ɛ byɔ ye ɖɔ ye na dɔ́ ayǐ. Ayihɔngbe  tɔn ɔ, é xwedó ye yì Sezalée, é kpo nɔví sunnu Jopée tɔn ɖé lɛ kpo.

Ee Kɔnɛyi wá mɔ Piyɛ́ɛ é ɔ, é jɛkpo. Amɔ̌, Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Site! Gbɛtɔ́ kpowun wɛ un nyí hwi ɖɔhun. Jwifu lɛ nɔ yì Kosi lɛ xwé ǎ có, Mawu ka ɖɔ nú mì ɖɔ nyì ni wá xwé towe gbè. Dìn ɔ, kɛnklɛn ɖɔ nǔ e wu a sɛ́ wɛn dó mì é nú mì.’

Kɔnɛyi ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Sín azǎn ɛnɛ ɖíe wɛ un ko ɖò ɖɛ xò sɛ́dó Mawu wɛ, bɔ wɛnsagun ɖé ɖɔ nú mì ɖɔ nyì ni sɛ́ mɛ dó we. Kɛnklɛn kplɔ́n xó Jehovah tɔn mǐ.’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Un mɔ ɖɔ Mawu kún nɔ ɖè mɛ ɖě ɖó vo ɖò mɛ ɖě mɛ ó. É nɔ yí mɛɖebǔ e ba na sɛ̀n ɛ é.’ Piyɛ́ɛ kplɔ́n nǔ gègě ye dó Jezu wu. Enɛ gudo ɔ, gbigbɔ mímɛ́ wá Kɔnɛyi kpo mɛ e ɖò finɛ xá ɛ lɛ é kpo jí, bɔ è bló baptɛm nú ye bǐ.

“Ðò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí [nú Mawu], bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.”​—Mɛsɛ́dó 10:35