Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 94

Gbigbɔ Mímɛ́ Wá Ahwanvu lɛ Jí

Gbigbɔ Mímɛ́ Wá Ahwanvu lɛ Jí

Jezu lɛkɔ yì jixwé b’ɛ bló azǎn wǒ gudo é ɔ, gbigbɔ mímɛ́ wá ahwanvu tɔn lɛ jí. Pantekotu xwè 33 H.M. tɔn wɛ, bɔ gbɛtɔ́ lɛ gosin fí gègě bo wá xwè ɔ ɖu gbé ɖò Jeluzalɛmu. Ahwanvu Jezu tɔn 120 mɔ̌ kplé ɖó xɔ ɖé mɛ ɖò síngbó ɖé jí. Ajijimɛ ɔ, nùjiwǔ ɖé jɛ. Nǔ zoɖɛ́ ɖɔhun ɖé lɛ wá má yeɖée ɖó ahwanvu lɛ ɖokpo ɖokpo ta, bɔ ye mɛ bǐ jɛ gbè vovo lɛ dó jí. Zingidi ɖé cí jɔhɔn ɖaxó ɖé ɖɔhun bo gɔ́ xwé ɔ gbè.

Mɛ ɖěɖee gosin tò ɖevo mɛ bo wá Jeluzalɛmu lɛ é sè zingidi ɔ bo kanwezun yì xwé ɔ gbè bá kpɔ́n nǔ e ɖò jijɛ wɛ é. É jiwǔ nú ye tawun hwenu e ahwanvu lɛ ɖò gbè enɛ lɛ dó wɛ é. Ye ɖɔ: ‘Galiléenu wɛ mɛ enɛ lɛ ka nyí sín. Nɛ̌ ye ka wà gbɔn bo ɖò gbè mǐtɔn lɛ dó wɛ?’

Enɛ gudo ɔ, Piyɛ́ɛ kpo mɛsɛ́dó ɖevo lɛ kpo site ɖò ahwan ɔ nukɔn. Piyɛ́ɛ ɖɔ lee è hu Jezu bɔ Jehovah ka fɔ́n ɛ sín kú gbɔn é nú mɛ lɛ. É ɖɔ: ‘Dìn ɔ, Jezu ɖò ɖisixwé nú Mawu ɖò jixwé, bo kɔn  gbigbɔ mímɛ́ tɔn dó mǐ jí lee é ko dó akpá tɔn gbɔn é. Enɛ wu wɛ mi mɔ nùjiwǔ enɛ lɛ bo lɛ́ sè.’

Xó ɖěɖee Piyɛ́ɛ ɖɔ lɛ é sɔ́ akpàkpà gbɛtɔ́ lɛ tawun, bɔ ye kanbyɔ ɖɔ: “Etɛ mǐ ka ɖó na wà?” É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi lɛkɔ sín hwɛ mitɔn lɛ gudo, bonu è na bló baptɛm nú mi ɖò nyikɔ Jezu tɔn mɛ. È na kɔn gbigbɔ mímɛ́ dó mi lɔmɔ̌ jí.’ Ðò azǎn enɛ gbè ɔ, gbɛtɔ́ 3 000 mɔ̌ bló baptɛm. Sín hwenɛnu ɖido ɔ, ahwanvu lɛ jɛ jijɛji jí bléblé ɖò Jeluzalɛmu. Kpo alɔdo gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo ɔ, mɛsɛ́dó lɛ ɖó agun gègě ayǐ, bo na mɔ tɛn dó kplɔ́n nǔ e sín gbè Jezu ɖè nú ye é bǐ ahwanvu lɛ.

“Enyi a sɔ́ nu towe dó ɖɔ na ɖò mɛ bǐ nukɔn ɖɔ Jezu wɛ nyí Aklunɔ lobo ɖi nǔ ɖò ayi towe mɛ ɖɔ Mawu fɔ́n ɛ sín kú ɔ, Mawu na hwlɛn we gán.”​—Hlɔmanu lɛ 10:9