Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 14gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 14gɔ́ ɔ Tɔn

Klisanwun nukɔntɔn lɛ funfún wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbɔn fí e lín hugǎn ɖò ayikúngban ɔ jí lɛ é. Jezu ɖɔ fí e ye na jla wɛnɖagbe ɔ gbɔn lɛ é nú ye, bo lɛ́ d’alɔ ye ɖò nùjiwǔ linu bɔ ye kplɔ́n nǔ mɛ lɛ dó gbè mɛ lɛ tɔn lɛ mɛ. Jehovah na ye akɔnkpinkpan kpo hlɔnhlɔn kpo bɔ ye ɖu ɖò yadonumɛ syɛnsyɛn lɛ jí.

Jezu sɔ́ susu Jehovah tɔn xlɛ́ mɛsɛ́dó Jaan ɖò nǔmimɔ ɖé mɛ. Ðò nǔmimɔ ɖevo mɛ ɔ, Jaan mɔ Axɔsuɖuto jixwé tɔn b’ɛ ɖu ɖò Satáan jí, bo sú kún dó nú acɛkpikpa tɔn kaka sɔyi. Jaan mɔ Jezu b’ɛ nyí Axɔsu bo ɖò acɛ kpa wɛ, é kpo mɛ 144 000 lɛ kpo. Jaan lɛ́ mɔ bɔ ayikúngban ɔ bǐ huzu palaɖisi ɖé, bɔ mɛ e ɖ’eji lɛ é bǐ ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ ɖò fífá mɛ, ɖò bǔ.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

NUKPLƆNKPLƆN 94

Gbigbɔ Mímɛ́ Wá Ahwanvu lɛ Jí

Hlɔnhlɔn jiwǔ tɛ gbigbɔ mímɛ́ ka na ye?

NUKPLƆNKPLƆN 95

Nǔ Ðebǔ Sixu Ðó Ye Te Ǎ

Sinsɛngán e hu Jezu lɛ é ɖò tintɛnkpɔn wɛ dìn bo na xwè ahwanvu tɔn lɛ sín nu dó xɔ. Amɔ̌, é sixu kpa ye ǎ.

NUKPLƆNKPLƆN 96

Jezu Sɔ́ Solu

Solu nyí kɛntɔ́ Klisanwun lɛ tɔn tawun ɖ’ayǐ, amɔ̌, é ko ɖò na huzu wɛ.

NUKPLƆNKPLƆN 97

Kɔnɛyi Mɔ Gbigbɔ Mímɛ́ Yí

Etɛwu Mawu ka sɛ́ Piyɛ́ɛ dó nya enɛ e ma nyí Jwifu ǎ é sín xwégbe?

NUKPLƆNKPLƆN 98

Sinsɛn Klisanwun Tɔn Gbakpé Akɔta Gègě Mɛ

Mɛsɛ́dó Pɔlu kpo hagbɛ̌ tɔn e nɔ yì tomɛ xá ɛ lɛ é kpo bɛ́ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ɖò fí e lín tawun lɛ é.

NUKPLƆNKPLƆN 99

Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɖé Mɔ Nugbǒ Ɔ

Nɛ̌ yɛ nyanya ɖé, ayikúngban danwǔ ɖé kpo hwǐ ɖé kpo bǐ ka ɖ’alɔ ɖò tan elɔ mɛ gbɔn?

NUKPLƆNKPLƆN 100

Pɔlu kpo Timɔtée Kpo

Dawe wè lɛ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn kpo mɛsɛntɔ́ hàtɔ́ kpo ɖɔhun nú xwè gègě.

NUKPLƆNKPLƆN 101

È Sɛ́ Pɔlu Dó Hlɔma

Awovinú gègě kpé è ɖò tomɛyiyi ɔ hwenu, amɔ̌, wuvɛ̌ ɖebǔ sixu dɔn mɛsɛ́dó enɛ dó gudo ǎ.

NUKPLƆNKPLƆN 102

Nǔ E È Ðexlɛ́ Jaan É

Jezu xlɛ́ nǔmimɔ ɖebɔdoɖewu lɛ ɛ dó sɔgudo wu.

NUKPLƆNKPLƆN 103

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

Nǔɖexlɛ́mɛ Jaan tɔn xlɛ́ lee Axɔsuɖuto Mawu tɔn na huzu nǔ lɛ ɖò ayikúngban jí gbɔn é.