Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 92

Jezu Tɔ́n Dó Hwehutɔ́ lɛ Jí

Jezu Tɔ́n Dó Hwehutɔ́ lɛ Jí

Jezu tɔ́n dó mɛsɛ́dó lɛ jí b’ɛ ɖó táan ɖé gudo é ɔ, Piyɛ́ɛ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ emi na yì wlí hweví ɖò Galilée Xù ɔ jí. Tɔmáa, Jaki, Jaan kpo ahwanvu ɖevo lɛ kpo xwedó è. Ye nyì ɖɔ ɖò zǎn ɔ bǐ mɛ, ye ka wlí nǔ ɖebǔ ǎ.

Ayihɔngbe tɔn zǎnzǎn tɛɛn ɔ, ye mɔ nya ɖé ɖò agě ɔ jí. É kanbyɔ ye sɛ́dó ɖɔ: ‘Mi ka wlí hweví ɖě à?’ Ye ɖɔ n’i ɖɔ: “Eǒ!” Nya ɔ ɖɔ nú ye ɖɔ: “Mi bo nyì ɖɔ ɔ dó ɖisixwé nú tɔjihun ɔ.” Hwenu e ye wà mɔ̌ é ɔ, hweví gɔ́ ɖɔ ɔ kaka bɔ ye sixu dɔn tɔ́n ǎ. Jaan ɖ’ayi wu tlolo ɖɔ Jezu wɛ nyí nya ɔ, bo ɖɔ: “Aklunɔ wɛ!” Piyɛ́ɛ lɔ́n byɔ tɔ̀ ɔ mɛ tlolo bo lin tɔ̀ wá agě. Ahwanvu e kpò lɛ é zɔn tɔjihun ɔ mɛ xwedó è.

Ee ye wá agě jí é ɔ, ye mɔ wɔxúxú bo mɔ hweví bɔ è ɖò hihi wɛ ɖò myɔkán jí. Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni fɔ hweví e ye wlí lɛ é ɖě wá nú è na sɔ́ gɔ́ nú nùɖuɖu ɔ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: ‘Mi wá ɖu nǔ.’

 Ee ye ɖu nǔ fó é ɔ, Jezu kanbyɔ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘A yí wǎn nú mì hú hwehuhu à?’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Ɛɛn, Aklunɔ, a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.’ Jezu ɖɔ: ‘Bo na nùɖuɖu lɛngbɔví ce lɛ.’ Jezu lɛ́vɔ kanbyɔ ɖɔ: ‘Piyɛ́ɛ, a yí wǎn nú mì à?’ Piyɛ́ɛ ɖɔ: ‘Aklunɔ, a tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.’ Jezu ɖɔ: “Kpé nukún dó lɛngbɔ̌ ce lɛ wu.” Jezu lɛ́vɔ kanbyɔ ɛ azɔn atɔngɔ ɔ; bɔ wǔ kú Piyɛ́ɛ tawun. É ɖɔ: ‘Aklunɔ, a tuùn nǔ bǐ. A tuùn ɖɔ un yí wǎn nú we.’ Jezu ɖɔ: “Nǎ nùɖuɖu lɛngbɔ̌ ce lɛ.” Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú Piyɛ́ɛ ɖɔ: “Xwedó mì.”

“Jezu ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi xwedó mì; un na na kplɔ́n mi, bɔ mi na nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee mi nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é.’ Ye ka jó ɖɔ yetɔn lɛ dó tlolo bo xwedó è.”​—Matie 4:19, 20