Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 91

È Fɔ́n Jezu Sín Kú

È Fɔ́n Jezu Sín Kú

Ee Jezu kú gudo é ɔ, nya dɔkunnɔ e nɔ nyí Jozɛfu e byɔ Pilatu ɖɔ é ni na gbè emi bonu emi na ɖè cyɔ Jezu tɔn sín atín ɔ jí. Jozɛfu lɛ́ akwɛnúvɔ ɖagbeɖagbe ɖé dó è bo sɔ́ ɛ mlɔ́ yɔdo yɔyɔ̌ ɖé mɛ. É blí awinnya ɖaxó ɖé dó yɔdo ɔ nu. Vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ ɖɔ nú Pilatu ɖɔ: ‘Xɛsi ɖò mǐ ɖi wɛ ɖɔ ahwanvu Jezu tɔn ɖé lɛ na wá sɔ́ cyɔ tɔn bo na ɖɔ ɖɔ é ko fɔ́n sín kú.’ Enɛ wu ɔ, Pilatu ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi bo ɖó wuntun yɔdo ɔ bo cɔ́.’

Azǎn atɔn gbè tɔn ɔ, nyɔnu ɖé lɛ fɔ́n zǎnzǎn tɛɛn bo yì yɔdo ɔ kɔn, bo mɔ bɔ è ko blí awinnya ɔ síìn. Ðò yɔdo ɔ mɛ ɔ, wɛnsagun ɖé ɖɔ nú nyɔnu lɛ ɖɔ: ‘Mi ma ɖi xɛsi ó. Jezu ko fɔ́n sín kú. Mi yì ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni yì kpé è ɖò Galilée.’

Mali Magidalanu ɔ kanwezun bo yì mɔ Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo. É ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mɛɖé ko zé cyɔ Jezu tɔn!’ Piyɛ́ɛ kpo Jaan kpo kanwezun bo lɛkɔ yì yɔdo ɔ kɔn. Hwenu e ye mɔ ɖɔ é ɖò vɔ̌ é ɔ, ye lɛkɔ yì xwé yetɔn lɛ gbè.

Hwenu e Mali lɛkɔ yì yɔdo ɔ kɔn é ɔ, é mɔ wɛnsagun wè ɖò yɔdo ɔ mɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Un tuùn fí e ye sɔ́ Aklunɔ ce yì ɖó é ǎ.’ Enɛ gudo ɔ, é mɔ dawe ɖokpo bo vɛdo ɖɔ jikpajikpɔntɔ́ ɔ wɛ sín bo ɖɔ: ‘Mɛɖaxó, kɛnklɛn ɖɔ fí e ye sɔ́ ɛ ɖó é nú mì.’ Amɔ̌, hwenu e dawe ɔ ɖɔ “Mali!” é ɔ, é wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jezu wɛ. É súxó bo ɖɔ: “Mɛ̌si!” bo zunfan ɛ. Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Yì bo ɖɔ nú nɔví ce lɛ ɖɔ emi mɔ mì.’ Tlolo ɔ, Mali kanwezun yì ahwanvu tɔn lɛ gɔ́n bo ɖɔ nú ye ɖɔ emi mɔ Jezu.

Ðò nukɔnmɛ ɖò gbè nɛ gbè ɖokpo ɔ ɔ, ahwanvu wè ɖò zɔnlin ɖi wɛ sín Jeluzalɛmu xwè Emayusi. Dawe ɖé wá gɔ́ nú ye ɖò ali ɔ jí bo kàn nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ ye ɖè é byɔ ye. Ye ɖɔ: ‘A sè ǎ wɛ à? Azǎn atɔn ɖíe ɔ, vɔsanúxwlémawutɔ́gán lɛ hu Jezu. Dìn ɔ, nyɔnu ɖé lɛ ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ é ɖò gbɛ̀!’ Dawe ɔ kanbyɔ ye ɖɔ: ‘Mi ɖi nǔ nú gbeyiɖɔ lɛ à? Ye ɖɔ ɖɔ Klisu na kú bɔ enɛ gudo ɔ, é na fɔ́n  sín kú.’ É lɛ́ tinmɛ Mawuxówema ɔ nú ye yì nukɔn. Hwenu e ye jɛ Emayusi é ɔ, ahwanvu lɛ ɖɔ nú dawe ɔ ɖɔ é ni xwedó emi. Ee ye ja gbadanu nùɖuɖu ɖu gbé bɔ é xoɖɛ dó wɔxúxú ɔ jí gudo é ɔ, ye wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Jezu wɛ. Enɛ gudo ɔ, é bú dó ye.

Ahwanvu wè lɛ kanwezun yì xwégbe ɖò Jeluzalɛmu fí e mɛsɛ́dó lɛ kplé ɖè é bo ɖɔ nǔ e jɛ é nú ye. Hwenu e ye ɖò finɛ ɖò xɔ ɔ mɛ é ɔ, Jezu tɔ́n dó ye bǐ jí. Tlolo hwɛ̌ ɔ, mɛsɛ́dó lɛ sixu ɖi ɖɔ Jezu wɛ ǎ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n alɔ ce lɛ, mi ɖ’alɔ wutu ce. È ko wlan ɖɔ Klisu na fɔ́n sín kú.’

“Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nugbǒ ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ. Mɛɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.” —Jaan 14:6