Jezu ɖó xɔ́ntɔn vívɛ́ atɔn bɔ ye nɔ nɔ Betaníi. Ye wɛ nyí Lazáa kpo nɔví nyɔnu tɔn wè lɛ kpo, Mali kpo Mata kpo. Gbè ɖokpo hwenu e Jezu ɖò Judɛ́ɛn sín awa wegɔ ɔ xwé é ɔ, Mali kpo Mata kpo sɛ́ wɛn myɔwu elɔ dó è: ‘Lazáa ɖò azɔn jɛ wɛ tawun. Kɛnklɛn yawu wá!’ Amɔ̌, Jezu yì tlolo ǎ. É lɛ́ nɔte nú azǎn wè hwɛ̌ cobo wá ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: ‘Mi wá mǐ yì Betaníi. Lazáa ɖò amlɔ dɔ́ wɛ bɔ un na yì fɔ́n ɛ.’ Mɛsɛ́dó tɔn lɛ ɖɔ: ‘Enyi amlɔ dɔ́ wɛ Lazáa ɖè ɔ, enɛ na zɔ́n bɔ azɔn tɔn na kpɔ́n te.’ Enɛ wu ɔ, Jezu ɖɔ nú ye nyì wɛn ɖɔ: ‘Lazáa ko kú.’

Ee Jezu wá Betaníi é ɔ, è ko ɖi Lazáa b’ɛ ko ɖó azǎn ɛnɛ nɛ. Mɛ gègě wá bo ɖò gbɔ dó nú Mata kpo Mali kpo wɛ. Hwenu e Mata sè ɖɔ Jezu wá é ɔ, é kanwezun bo wá kpé è. É ɖɔ: “Aklunɔ, enyi fí wɛ a ko ɖè ɔ, nɔví ce na kú ǎ.” Jezu ka ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Nɔví towe na lɛ́ wá gbɛ̀. A ɖi xó enɛ à, Mata?’ É ɖɔ: ‘Un ɖi nǔ ɖɔ é na fɔ́n ɖò fínfɔ́n sín kú hwenu.’ Jezu ɖɔ n’i ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ̀.”

Enɛ gudo ɔ, Mata yì Mali gɔ́n bo ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Jezu ɖò fí.’ Mali kanwezun yì Jezu gɔ́n, bɔ ahwan ɔ xwedó è. É jɛkpo ɖò Jezu sín afɔ kɔn bo ɖò avǐ ya wɛ kpowun. É ɖɔ: ‘Aklunɔ, nú a ko ɖò fí wɛ ɔ, nɔví mǐtɔn na kpó ɖò gbɛ̀!’ Jezu mɔ lee é ɖò wuvɛ̌ sè wɛ gbɔn é, bɔ éɖesu lɔ jɛ avǐ ya jí. Hwenu e ahwan ɔ mɔ ɖɔ é ɖò avǐ ya wɛ é ɔ, ye ɖɔ: ‘Mi kpɔ́n lee Jezu yí wǎn nú Lazáa sɔ́ é.’ Amɔ̌, mɛɖé lɛ kanbyɔ yeɖée ɖɔ: ‘Etɛwu é ma ka hwlɛn xɔ́ntɔn tɔn ǎ?’ Etɛ Jezu ka wà bɔ d’ewu?

Jezu yì yɔdo ɔ kɔn; è sɔ́ awinnya ɖaxó ɖé dó sú yɔdo ɔ sín ali na. Jezu ɖɔ: ‘Mi blí awinnya ɔ síìn.’ Mata ka ɖɔ: ‘É ko ɖó azǎn ɛnɛ dìn bɔ é kú mɛ! É na ko ɖò wǎn lun wɛ.’ Ye ka ɖè awinnya ɔ síìn, bɔ Jezu xoɖɛ ɖɔ: ‘Tɔ́ ce, un dokú nú we, ɖó a nɔ ɖótó mì. Un tuùn ɖɔ a nɔ ɖótó mì hwebǐnu, amɔ̌, un ɖò xó ɖɔ d’aga wɛ dìn bonu gbɛtɔ́ elɔ lɛ ni dó tuùn ɖɔ hwi wɛ sɛ́ mì dó.’ Enɛ gudo ɔ, é  súxó bo ɖɔ: “Lazáa tɔ́n, bo wá.” Nùjiwǔ ɖé jɛ: Lazáa tɔ́n sín yɔdo ɔ mɛ, bɔ avɔ e è lɛ́ dó è lɛ é kpó ɖò wutu tɔn. Jezu ɖɔ: “Mi tún gbà n’i, bo jó è dó nú é yì.”

Mɛ gègě mɔ nǔ e jɛ é bo ɖi nǔ nú Jezu. Amɔ̌, mɛɖé lɛ yì ɖɔ nú Falizyɛn lɛ. Sín hwenɛnu ɖido ɔ, Falizyɛn lɛ jɛ biba na hu Lazáa kpo Jezu kpo jí. Judasi Isikaliɔti e nyí ɖokpo ɖò mɛsɛ́dó 12 lɛ mɛ é gbɔn nǔglɔ bo yì Falizyɛn lɛ gɔ́n bo kanbyɔ ye ɖɔ: ‘Nú un d’alɔ mi bonu mi wlí Jezu ɔ, nabi mi ka na sú mì?’ Ye yí gbè bo na sú gankwɛ 30 ɛ, bɔ Judasi jɛ lee é na jó Jezu nú Falizyɛn lɛ gbɔn é ba jí.

“Mawu enɛ ɔ, é wɛ nyí Mawu e nɔ hwlɛn mǐ gán é. Mawu Mavɔmavɔ, Aklunɔ tuùn lee é na hwlɛn mǐ gán gbɔn ɖò kú sí é.”—Ðɛhan 68:21