Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 11gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 11gɔ́ ɔ Tɔn

Akpáxwé elɔ sɔ́ Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Glɛkigbe Mɛ É sín nu ɖó te. È jì Jezu ɖò xwédo e ma ɖó nǔ kaka ɖé ǎ bo nɔ nɔ toxo kpɛví ɖé mɛ é ɖé mɛ. É w’azɔ̌ xá tɔ́ tɔn e nyí atínkpatɔ́ ɖé é. Jezu wɛ nyí mɛ e na hwlɛn gbɛtɔ́ lɛ é. Jehovah sɔ́ ɛ b’ɛ nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto jixwé tɔn. Enyi mɛjitɔ́ ɖé wɛ nú we hǔn, d’alɔ vǐ towe bonu lee Jehovah sɔ́ xwédo e mɛ Jezu na sù ɖè é kpo ninɔmɛ e mɛ é na sù ɖè é kpo ganji gbɔn é ni sù nukún tɔn mɛ. Mǐ ni kpɔ́n lee Jehovah cyɔn alɔ Jezu jí bɔ Elodu ma hu i ǎ gbɔn é, kpo lee nǔ ɖebǔ ma sixu ɖó linlin Jehovah tɔn te ǎ gbɔn é kpo. Kpɔ́n lee Jehovah sɔ́ azɔ̌ d’así nú Jaan bɔ é na bló ali ɖó nú Jezu gbɔn é. Tɛɖɛ̌ lee Jezu xlɛ́ ɖɔ emi ɖò vǔ cobo ka yí wǎn nú nùnywɛ Jehovah tɔn gbɔn é jí.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

NǓKPLƆNKPLƆN 68

Elizabɛti Jì Vǐ Ðokpo

Etɛwu Elizabɛti sín asú ka ɖɔ ɖɔ emi kún na sixu ɖɔ xó ó kaka jɛ hwenu e è na jì vǐ ɔ é?

NǓKPLƆNKPLƆN 69

Gabliyɛli Yì Ba Mali Kpɔ́n

É dó wɛn e na huzu gbɛzán tɔn é ɖé è.

NǓKPLƆNKPLƆN 70

Wɛnsagun lɛ Jla Jiji Jezu Tɔn

Lɛngbɔnyitɔ́ e sè wɛn ɔ lɛ é fya bo yì fí ɔ.

NǓKPLƆNKPLƆN 71

Jehovah Cyɔn Alɔ Jezu Jí

Axɔsu nyanya ɖé ba na hu Jezu.

NǓKPLƆNKPLƆN 72

Jezu Sín Winnyawinnya Mɛ

Nɛ̌ é ka wà nǔ gbɛn b’ɛ jiwǔ nú nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 73

Jaan Bló Ali ɔ Ðó

Jaan sù bo huzu gbeyiɖɔ ɖé. É nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ Mɛsiya ɔ ko jawě. Nɛ̌ mɛ lɛ ka nɔ wà nǔ gbɔn dó wɛn tɔn wu?