Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NUKPLƆNKPLƆN 60

Axɔsuɖuto E Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi É Ðé

Axɔsuɖuto E Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi É Ðé

Ðò zǎn ɖokpo mɛ ɔ, Axɔsu Nabukodonɔzɔ́ɔ kú dlɔ̌ budo ɖé. É ɖó linkpɔ́n n’i sɔmɔ̌ bɔ é sɔ́ sixu d’amlɔ ǎ. É ylɔ majikiblotɔ́ tɔn lɛ dó xɔ ɔ mɛ bo ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Mi tín dlɔ̌ ɔ mɛ nú mì.’ Ye ɖɔ: ‘Axɔsu è, ɖɔ dlɔ̌ e a kú é nú mǐ.’ Amɔ̌, Nabukodonɔzɔ́ɔ ɖɔ nú ye ɖɔ: ‘Eǒ! Mi ɖɔ dlɔ̌ e un kú é nú mì, é ma nyí mɔ̌ ǎ ɔ, un na hu mi.’ Ye lɛ́ ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Ðɔ dlɔ̌ e a kú é nú mǐ bonu mǐ na tinmɛ nú we.’ É ɖɔ: ‘Mi bǐ wɛ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bo na blɛ́ mì. Mi ɖɔ dlɔ̌ e un kú é!’ Ye ɖɔ nú axɔsu ɔ ɖɔ: ‘Gbɛtɔ́ ɖebǔ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ bo sixu bló mɔ̌ ǎ. Nǔ e byɔ wɛ a ɖè é ɔ, è sixu bló ǎ.’

Nabukodonɔzɔ́ɔ sìn xomɛ tawun, enɛ wu ɔ, é ɖegbe ɖɔ è ni hu nùnywɛtɔ́ e ɖò tò ɔ mɛ lɛ é bǐ. Daniyɛli, Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo ɖò mɛ ɖěɖee è na hu lɛ é mɛ. Daniyɛli byɔ axɔsu ɔ ɖɔ é ni na hwenu kpɛɖé emi. Enɛ gudo ɔ, é kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, bo byɔ ɛ ɖɔ é ni gɔ́ alɔ nú emi. Etɛ Jehovah ka bló?

Ðò nǔmimɔ ɖé mɛ ɔ, Jehovah xlɛ́ Nabukodonɔzɔ́ɔ sín dlɔ̌ kpo tinmɛ tɔn kpo Daniyɛli. Ayihɔngbe tɔn ɔ, Daniyɛli yì mɛsɛntɔ́ axɔsu ɔ tɔn gɔ́n bo ɖɔ: ‘Ma hu nùnywɛtɔ́ lɛ ɖebǔ ó. Un hɛn ɔ, un na tinmɛ axɔsu ɔ sín dlɔ̌.’ Mɛsɛntɔ́ ɔ kplá Daniyɛli yì Nabukodonɔzɔ́ɔ gɔ́n. Daniyɛli ɖɔ nú axɔsu ɔ ɖɔ: ‘Mawu xlɛ́ mɛ nǔ e na jɛ ɖò sɔgudo é. Dlɔ̌ e mɛ kú é ɖíe: Mɛ mɔ bocyɔ ɖaxó ɖé bɔ ta tɔn nyí siká akú, akɔ́nnu tɔn kpo awa tɔn lɛ kpo nyí kpatagan, adɔgo tɔn kpo asá tɔn kpo nyí ganvɔ, zǎkɛ́tɛ́ tɔn lɛ nyí gan, afɔkpákpá tɔn lɛ ɖě nyí gan bɔ ɖě nyí ko. Enɛ gudo ɔ, awinnya ɖé kán sín só ɖé wu bo wá xò bocyɔ ɔ sín afɔ lɛ. Bocyɔ ɔ gbà hánnyá bo huzu afúntúntún bɔ jɔhɔn d’alɔ mɛ. Awinnya ɔ ka huzu só ɖaxó ɖé bo gɔ́ ayikúngban ɔ bǐ jí.’

 Enɛ gudo ɔ Daniyɛli ɖɔ: ‘Dlɔ̌ e mɛ kú é sín tinmɛ ɖíe: Axɔsuɖuto mɛ tɔn wɛ nyí ta e nyí siká é. Kpatagan ɔ wɛ nyí axɔsuɖuto e na bɔ dó mɛ wu é. Enɛ gudo ɔ, ɖevo na cí ganvɔ ɖɔhun bo na kp’acɛ dó ayikúngban ɔ bǐ jí. Axɔsuɖuto e na bɔ d’ewu é na ɖó hlɔnhlɔn gan ɖɔhun. Gudo mɛ ɔ, axɔsuɖuto ɖé na tɔ́n bo na má, bɔ akpá ɖě na syɛn gan ɖɔhun, bɔ akpá ɖevo na vɔ́da ko ɖɔhun. Axɔsuɖuto Mawu tɔn wɛ ka nyí awinnya e huzu só ɖé é. É na gbà axɔsuɖuto enɛ lɛ bǐ bo na nɔ ayǐ kaka sɔyi.’

Nabukodonɔzɔ́ɔ xwè agbɔ̌nnusú dò ɖò Daniyɛli nukɔn. Bo ɖɔ: ‘Mawu towe xlɛ́ dlɔ̌ e un kú é we nugbǒ. Nǔmɛsɛn ɖebǔ ɖè bo cí éɖɔhun ǎ.’ Nabukodonɔzɔ́ɔ sɔ́ hu Daniyɛli ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, é lɛ́ sɔ́ ɛ ɖó nùnywɛtɔ́ lɛ bǐ nu bo lɛ́ sɔ́ ɛ b’ɛ kp’acɛ dó tokpɔn Babilɔnu tɔn ɔ nu. A mɔ lee Jehovah na sìnkɔn nú ɖɛ Daniyɛli tɔn gbɔn é à?

“Yɛ nyanya lɛ kplé axɔsu lɛ ɖó tɛn e mɛ è nɔ ylɔ ɖɔ Haamagedɔni ɔ dó Ebléegbe mɛ é.”​—Nǔɖexlɛ́mɛ 16:16