Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPLƆNKPLƆN 66

Ɛsidlasi Kplɔ́n Sɛ́n Mawu Tɔn Mɛ

Ɛsidlasi Kplɔ́n Sɛ́n Mawu Tɔn Mɛ

É ko ɖó xwè 70 dìn bɔ Izlayɛli-ví lɛ lɛkɔ wá Jeluzalɛmu, amɔ̌, mɛɖé lɛ ka kpó ɖò gbě vovo jí ɖò Tokpɔn Pɛsi tɔn mɛ. Ðokpo ɖò ye mɛ wɛ nyí Ɛsidlasi vɔsanúxwlémawutɔ́ e nɔ kplɔ́n Sɛ́n Jehovah tɔn mɛ é. Ɛsidlasi sè ɖɔ mɛ ɖěɖee ɖò Jeluzalɛmu lɛ é kún ɖò Sɛ́n ɔ xwedó wɛ ó bo jló na yì d’alɔ ye. Pɛsi Xɔsu Zɛɛzɛsi ɖɔ n’i ɖɔ: ‘Mawu bló bɔ a nyɔ̌nùí bo sixu kplɔ́n Sɛ́n tɔn mɛ. Yì, bonu mɛ e ba na xwedó we lɛ é lɔ ni yì.’ Ɛsidlasi xò mɛ e ba na lɛkɔ yì Jeluzalɛmu lɛ é bǐ kplé. Ye xoɖɛ sɛ́dó Jehovah ɖɔ é ni nya xɛ ɖò emi jí kaka bonu emi ni jɛ dɔ̌n, enɛ gudo ɔ, ye ɖido.

Sun ɛnɛ gudo ɔ, ye wá Jeluzalɛmu. Axɔví lɛ ɖɔ nú Ɛsidlasi ɖɔ: ‘Izlayɛli-ví lɛ ko tlitó nú Jehovah bo da nyɔnu ɖěɖee nɔ sɛ̀n vodun lɛ é.’ Etɛ Ɛsidlasi ka wà? É jɛkpo ɖò togun ɔ bǐ nukɔn bo xoɖɛ bo ɖɔ: ‘Jehovah, a ko wà nǔ gègě nú mǐ, amɔ̌, mǐ hu hwɛ dó we.’ Togun ɔ sín hwɛ vɛ́ n’i, amɔ̌, ye ka kpó ɖò nǔmasɔgbe lɛ wà wɛ. Ɛsidlasi sɔ́ mɛxo lɛ kpo hwɛɖɔtɔ́ lɛ kpo bonu ye na kpé nukún dó nǔ e ɖò jijɛ wɛ lɛ é wu. Ðò sun atɔn e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ, è nya mɛ ɖěɖee ma nɔ sɛ̀n Jehovah ǎ lɛ é.

Xwè wěwe wá yì. Hwe ɔ nu ɔ, è ko vɔ́ dǒ lɛ gbá lɛlɛ̌ dó Jeluzalɛmu. Enɛ wu ɔ, Ɛsidlasi kplé togun ɔ ɖó fí faɖaɖa ɖé bo xà Sɛ́n Mawu tɔn nú ye. Hwenu e Ɛsidlasi hun wema ɔ é ɔ, togun ɔ site. É kpa susu nú Jehovah, bɔ togun ɔ sɔ́ alɔ dó jǐ dó xlɛ́ ɖɔ emi yí gbè. Enɛ gudo ɔ, Ɛsidlasi xà Sɛ́n ɔ bo tinmɛ, bɔ togun ɔ ɖótó céɖécéɖé. Ye yí gbè ɖɔ emi ko lɛ́ jó Jehovah dó bo y’avǐ. Ayihɔngbe tɔn ɔ, Ɛsidlasi lɛ́ xà Sɛ́n ɔ nú ye gɔ́ na. Ye mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ zaanɖé dìn ɔ emi ɖó na ɖu Azavaxwe ɔ. Tlolo jɛn ye jɛ nǔ sɔ́ nú xwè ɔ jí.

Nú azǎn tɛnwe e togun ɔ ɖu xwè ɔ na é ɔ, ye j’awǎ bo dokú nú Jehovah ɖó jinukún e nyɔ́ nú ye é wu. Sín Jozuwée hwenu ɔ, è ko sɔ́ ɖu Azavaxwe mɔhunkɔtɔn kpɔ́n ǎ. Ee ye ɖu xwè ɔ kpé gudo é ɔ, togun ɔ kplé bo  xoɖɛ ɖɔ: ‘Jehovah, a hwlɛn mǐ sín kannumɔgbenu, a na nùɖuɖu mǐ ɖò gbetótló mɛ, bo na mǐ ayikúngban ɖagbeɖagbe elɔ. Amɔ̌, mǐ fɔ́n tɛgbɛ bo ɖò tó tlí nú we wɛ. A sɛ́ gbeyiɖɔ towe lɛ dó bɔ ye gb’akpá nú mǐ, amɔ̌ mǐ ka ɖótó ye ǎ. A ka lɛ́ ɖó suúlu. A ɖè akpá e a dó nú Ablaxamu é. Dìn ɔ, mǐ d’akpá ɖɔ mǐ na setónú nú we.’ Ye wlan akpá e ye dó é bɔ axɔví lɛ, Levíi-ví lɛ kpo vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ kpo d’alɔ mɛ.

“Mɛ e sè Mawuxó ɔ, bo bló ɖ’eji lɛ wɛ nǔ nyɔ́ na.”​—Luki 11:28