Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 10gɔ́ ɔ Tɔn

Xónusɔ́ɖóte Akpáxwé 10gɔ́ ɔ Tɔn

Jehovah wɛ nyí Axɔsu dó nǔ lɛ bǐ jí. É ɖ’acɛ hwebǐnu bo ka na lɛ́ ɖ’acɛ kaka sɔyi. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é hwlɛn Jelemíi sín dotɔ e mɛ è sɔ́ ɛ dó b’ɛ na kú é. É hwlɛn Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo sín myɔ ɖaxó ɖé mɛ, bo hwlɛn Daniyɛli sín nu kinnikinni lɛ tɔn mɛ. Jehovah cyɔn alɔ Ɛsitɛ́ɛ jí, b’ɛ zɔ́n bɔ é kpéwú bo hwlɛn akɔta tɔn bǐ. É na jó nǔnyanyawiwa dó bonu é na nɔ ayǐ kaka sɔyi ǎ. Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖěɖee kúnkplá bocyɔ ɖaxó ɔ kpo atín ɖaxó ɔ kpo é na mɛ ganjɛwu ɖɔ Axɔsuɖuto Jehovah tɔn na ɖè nǔ nyanya bǐ sín ayikúngban ɔ jí zaanɖé dìn bo na kp’acɛ d’eji.

ƉÒ AKPÁXWÉ ELƆ

NUKPLƆNKPLƆN 57

Jehovah Sɛ́ Jelemíi Dó Mawuxó Jla Gbé

Nǔ e gbeyiɖɔ dɔnkpɛvu enɛ ɖɔ é dó xomɛsin nú tomɛxo lɛ.

NUKPLƆNKPLƆN 58

È Sú Jeluzalɛmu Sín Kún Dó

Togun Judáa tɔn kpó ɖò vodun lɛ sɛ̀n wɛ, enɛ wu ɔ, Jehovah jó ye dó.

NUKPLƆNKPLƆN 59

Nyaví Ɛnɛ E Setónú nú Jehovah lɛ É

Dɔnkpɛvu Judáanu lɛ kanɖeji bo na nɔ gbeji nú Jehovah, é na bo tlɛ nyí ɖò hɔnmɛ Babilɔnu tɔn ɔ nɛ.

NUKPLƆNKPLƆN 60

Axɔsuɖuto E Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi É Ðé

Daniyɛli tinmɛ dlɔ̌ budo e Nabukodonɔzɔ́ɔ kú é.

NUKPLƆNKPLƆN 61

Ye Ðèkɔ́ Ǎ

Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɛ̀n bocyɔ e axɔsu Babilɔnu tɔn sɔ́ siká dó bló é ó.

NUKPLƆNKPLƆN 62

Axɔsuɖuto ɖé Cí Atín Ðaxó ɖé Ðɔhun

Dlɔ̌ Nabukodonɔzɔ́ɔ tɔn xlɛ́ nǔ e na jɛ dó sɔgudo éɖesunɔ tɔn wu é.

NUKPLƆNKPLƆN 63

Nùwlanwlan E Tɔ́n Ðò Dǒ Wu É

Hwetɛnu nùwlanwlan budo elɔ lɛ ka tɔ́n? Etɛ ka nyí tinmɛ yetɔn?

NUKPLƆNKPLƆN 64

Daniyɛli Ðò Kinnikinni lɛ Sín Dò Mɛ

Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah gbè bǐ gbè Daniyɛli ɖɔhun!

NUKPLƆNKPLƆN 65

Ɛsitɛ́ɛ Hwlɛn Togun Tɔn

Ɛsitɛ́ɛ nyí toɖevomɛnu có, éyɛ mɛ e nyí tɔ́cyɔvǐ é wá huzu axɔsi.

NUKPLƆNKPLƆN 66

Ɛsidlasi Kplɔ́n Sɛ́n Mawu Tɔn Mɛ

Ee Izlayɛli-ví lɛ ɖótó Ɛsidlasi gudo é ɔ, ye dó akpá bunɔ ɖé nú Mawu.

NUKPLƆNKPLƆN 67

Dǒ Jeluzalɛmu Tɔn Lɛ

Nɛɛmíi sè ɖɔ kɛntɔ́ emitɔn lɛ ɖò nǔ sɔ́ wɛ bo na wá fun ahwan xá emi. Etɛwu é ma ka ɖi xɛsi ǎ?