Jehovah wɛ nyí Axɔsu dó nǔ lɛ bǐ jí. É ɖ’acɛ hwebǐnu bo ka na lɛ́ ɖ’acɛ kaka sɔyi. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é hwlɛn Jelemíi sín dotɔ e mɛ è sɔ́ ɛ dó b’ɛ na kú é. É hwlɛn Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo sín myɔ ɖaxó ɖé mɛ, bo hwlɛn Daniyɛli sín nu kinnikinni lɛ tɔn mɛ. Jehovah cyɔn alɔ Ɛsitɛ́ɛ jí, b’ɛ zɔ́n bɔ é kpéwú bo hwlɛn akɔta tɔn bǐ. É na jó nǔnyanyawiwa dó bonu é na nɔ ayǐ kaka sɔyi ǎ. Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖěɖee kúnkplá bocyɔ ɖaxó ɔ kpo atín ɖaxó ɔ kpo é na mɛ ganjɛwu ɖɔ Axɔsuɖuto Jehovah tɔn na ɖè nǔ nyanya bǐ sín ayikúngban ɔ jí zaanɖé dìn bo na kp’acɛ d’eji.