Nǔ Ðěɖee A Sixu Kplɔ́n Ðò Biblu Mɛ lɛ É

Wema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ tan Biblu tɔn e ɖɔ xó dó nǔ lɛ dídá, jiji Jezu Klisu tɔn, kpo wìwá Axɔsuɖuto ɔ tɔn kpo wu é.

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn

Nɛ̌ è ka sixu zán wema elɔ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 1

Mawu Bló Jinukúnsin kpo Ayikúngban Kpo

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu dá jinukúnsin kpo ayikúngban kpo. A ka tuùn wɛnsagun e é dá cobo wá dá ee kpò lɛ é bǐ kpo nǔ ɖevo lɛ bǐ kpo é à?

NǓKPLƆNKPLƆN 2

Mawu Bló Sunnu Nukɔntɔn ɔ kpo Nyɔnu Nukɔntɔn ɔ Kpo

Mawu dá sunnu nukɔntɔn ɔ kpo nyɔnu nukɔntɔn ɔ kpo bo sɔ́ ye ɖó jikpá Edɛni tɔn mɛ. É jló ɖɔ ye ni bló bonu xwédo ni bɛ́sín finɛ, bo bló bonu ayikúngban ɔ bǐ na nyí palaɖisi ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 3

Adamu kpo Ɛvu kpo Tlitó nú Mawu

Etɛ ka gbɔn vo ɖò atín e ɖò jikpá Edɛni tɔn mɛ lɛ é ɖokpo mɛ? Etɛwu Ɛvu ka ɖu sínsɛ́n tɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 4

Sín Xomɛsin Jí Jɛ Mɛhuhu Jí

Mawu yí vɔsisa Abɛli tɔn bo ka gbɛ́ Kanyɛ́ɛ tɔn. Hwenu e Kanyɛ́ɛ mɔ mɔ̌ é ɔ, é sìn xomɛ tawun bo dó nǔ baɖabaɖa ɖé sìn.

NǓKPLƆNKPLƆN 5

Tɔjihun Nɔwée Tɔn

Hwenu e wɛnsagun lɛ wá da nyɔnu lɛ ɖò ayikúngban jí é ɔ, ye jì vǐ jiganjigan dakaxotɔ́ lɛ. Adakaxixo kpé fí bǐ. Amɔ̌, Nɔwée gbɔn vo; é yí wǎn nú Mawu bo nɔ setónú n’i.

NǓKPLƆNKPLƆN 6

Mɛ Tantɔn Gán Bo Byɔ Gbɛ̀ Yɔyɔ̌ ɖé Mɛ

Jǐ ja nú kéze 40 zǎn 40. Nɔwée kpo xwédo tɔn bǐ kpo nɔ tɔjihun ɔ mɛ nú xwè ɖokpo jɛji. Ye wá kpéwú bo na tɔ́n lo.

NǓKPLƆNKPLƆN 7

Síngbó Ðaxó Babɛli Tɔn

Mɛ lɛ ɖɔ ɖɔ emi na gbá toxo ɖokpo b’ɛ na yì jǐ kaka bɔ ta tɔn na sɔ́ jinukúnsin. Etɛwu Jehovah ka bló bɔ ye jɛ gbè vovo dó jí ajijimɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 8

Ablaxamu kpo Sala kpo Setónú nú Mawu

Etɛwu Ablaxamu kpo Sala kpo ka jó gbɛ̀ e ye nɔ zán ɖò toxo yetɔn mɛ é dó bo huzu gbějínɔtɔ́ ɖò Kanáa?

NǓKPLƆNKPLƆN 9

Ye Wá Jì Vǐ Sunnu ɖé Lo!

Nɛ̌ Jehovah ka na ɖè akpá e é dó nú Ablaxamu é gbɔn? Vǐ sunnu Ablaxamu tɔn ɖětɛ jí é ka na ɖè gbɔn? Isimayɛli wɛ à, alǒ Izaki?

NǓKPLƆNKPLƆN 10

Flín Asì Lɔti Tɔn

Mawu bló bɔ myɔ kpo hwemí kpo ja kɔn nyì Sodɔmu kpo Gomɔ́ɔ kpo jí. Etɛwu è ka sú kún dó nú toxo enɛ lɛ? Etɛwu mǐ ka ɖó na flín asì Lɔti tɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 11

Nùɖiɖi Sín Mɛtɛnkpɔn Ðé

Mawu ɖɔ nú Ablaxamu ɖɔ: ‘Kɛnklɛn, sɔ́ vǐɖokponɔ towe Izaki dó savɔ̌ nú mì ɖò só ɖé jí ɖò Mɔliya.’ Nɛ̌ Ablaxamu kpo Izaki kpo ka na ɖu ɖò nùɖiɖi sín mɛtɛnkpɔn enɛ jí gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 12

Jakɔbu Yí Gǔ Ɔ

Izaki kpo Hlebeka kpo jì hoxo sunnu wè bɔ ye nɔ nyí Esawu kpo Jakɔbu kpo. Ðó Esawu wɛ è jì jɛ nukɔn wu ɔ, é ɖó acɛ nú gǔ bunɔ ɖé. Etɛwu é ka jó dó ɖó ayikún-núsúnnú ká ɖokpo wu?

NǓKPLƆNKPLƆN 13

Jakɔbu kpo Esawu kpo Dóhwɛ Gbɔ

Nɛ̌ Jakɔbu ka wà gbɔn bɔ wɛnsagun ɖé dó n’i? Nɛ̌ é ka dóhwɛ gbɔ xá Esawu gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 14

Kannumɔ E Nɔ Setónú nú Mawu É Ðé

Jozɛfu nɔ wà nǔ jlɔjlɔ, é ɖò mɔ̌ có, é mɔ wuvɛ̌ tawun. Etɛwu?

NǓKPLƆNKPLƆN 15

Jehovah Wɔn Jozɛfu Gbeɖé Ǎ

Jozɛfu lín dó xwédo tɔn tawun có, Jehovah ka xlɛ́ ɖɔ emi ɖò kpɔ́ xá ɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 16

Mɛ̌ ka Nyí Jɔbu?

É setónú nú Jehovah, hwenu e é tlɛ vɛwǔ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 17

Mɔyizi Ðɔ Ðɔ Emi Na Sɛ̀n Jehovah

Hwenu e Mɔyizi nyí vǐ yɛyɛ̌ ɖé é ɔ, nɔ tɔn ba wlɛnwín e nùnywɛ kpé é ɖé dó hwlɛn ɛ gán.

NǓKPLƆNKPLƆN 18

Zungodwe E Ðò Myɔ Jì Wɛ É

Etɛwu myɔ ɔ ma ka fyɔ zungodwe ɔ ǎ?

NǓKPLƆNKPLƆN 19

Awě Atɔn Nukɔntɔn Lɛ

Falawɔ́ɔn zɔ́n bɔ awě xò togun tɔn ɖó é ɖò go yí wɛ kaka bo gbɛ́ ɖɔ emi kún na wà nǔ e wiwa tɔn ma vɛwǔ ǎ é ɖé ó.

NǓKPLƆNKPLƆN 20

Awě Ayizɛ́n E Bɔ D’ewu lɛ É

Nɛ̌ awě enɛ lɛ ka gbɔn vo nú atɔn nukɔntɔn lɛ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 21

Awě Wǒgɔ Ɔ

Awě enɛ hɛn nǔ gblé sɔmɔ̌ bɔ Falawɔ́ɔn goyitɔ́ ɔ gbɔ bo jó gbè.

NǓKPLƆNKPLƆN 22

Nùjiwǔ ɖé Ðò Xù Vɔvɔ ɔ Tó

Falawɔ́ɔn gán ɖò awě wǒ lɛ mɛ, amɔ̌, é ka gán ɖò nùjiwǔ Mawu tɔn enɛ mɛ à?

NǓKPLƆNKPLƆN 23

Akpá ɖé nú Jehovah

Izlayɛli-ví lɛ dó akpá bunɔ ɖé nú Jehovah hwenu e ye ɖó gɔnu ɖó Sinayíi Só ɔ kɔn é.

NǓKPLƆNKPLƆN 24

Ye Ðè Akpá E Ye Dó É Ǎ

Hwenu e Mɔyizi ɖò Sɛ́n Wǒ Lɛ yí wɛ é ɔ, togun ɔ, hu hwɛ syɛnsyɛn ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 25

Gɔxo ɖé nú Sinsɛn-Biblo

Akɔjijɛgba ɔ ɖò Goxɔ bunɔ enɛ mɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 26

Amɛ̌ Wěwe Lɛ

Jozuwée kpo Kalɛbu kpo gbɔn vo nú sunnu wǒ ɖevo ɖěɖee yì ba dò nú Kanáa Yikúngban ɔ lɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 27

Ye Fɔ́n Gǔ Dó Jehovah Jí

Nugbǒ taji ɖokpo tíìn bɔ Kolée, Datani, Abilamu kpo mɛ 250 ɖevo lɛ kpo tuùn dó Jehovah wu ǎ.

NǓKPLƆNKPLƆN 28

Tócí Baláamu Tɔn Ðɔ Xó

Tócí ɔ mɔ mɛɖé bɔ Baláamu ka mɔ mɛ ɔ ǎ.

NǓKPLƆNKPLƆN 29

Jehovah Sɔ́ Jozuwée

Mawu na alixlɛ́mɛ ɖé lɛ Jozuwée, bɔ ye sixu d’alɔ mǐ lɔ égbé.

NǓKPLƆNKPLƆN 30

Hlaxabu Hwla Amɛ̌ Lɛ

Dǒ Jeliko tɔn lɛ mu. Amɔ̌, xwé Hlaxabu tɔn kpò ɖò te có dǒ ɖevo jí wɛ è ka mɛ̀ ɖó.

NǓKPLƆNKPLƆN 31

Jozuwée kpo Gabawɔ́ɔnnu lɛ Kpo

Jozuwée xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ: ‘Hwe, nɔte xwii!’ Mawu ka sè ɖɛ tɔn à?

NǓKPLƆNKPLƆN 32

Gǎn Yɔyɔ̌ ɖé kpo Nyɔnu Akɔnkpantɔ́ Wè Kpo

Ee Jozuwée kú gudo é ɔ, Izlayɛli-ví lɛ jɛ vodun sɛ̀n jí. Gbɛ̀ wá vɛwǔ nú ye, amɔ̌, Hwɛɖɔtɔ́ Balaaki, nyɔnu gbeyiɖɔ Debola kpo Yaɛli kpo d’alɔ ye. Só goxɔ tɔn tɔn lɛ ɖokpo wɛ Yaɛli zán!

NǓKPLƆNKPLƆN 33

Hwliti kpo Nɔemíi Kpo

Asúkúsi wè lɛkɔ yì Izlayɛli. Asúkúsi lɛ ɖokpo yì w’azɔ̌ ɖò gle mɛ, bɔ Bowozi ɖó ayi wǔ tɔn ɖò finɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 34

Jedenyɔ́ɔ Ðu Ðò Madiáani-Ví lɛ Jí

Ee Madiáani-ví lɛ hɛn gbɛ̀ vɛwǔ nú Izlayɛli-ví lɛ gudo é ɔ, ye savo nú Jehovah ɖɔ é ni d’alɔ emi. Nɛ̌ ahwangɔnu Jedenyɔ́ɔ tɔn e ma d’agba ǎ é ka ɖu ɖò ahwanfuntɔ́ 135 000 jí gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 35

Ana Xoɖɛ Bo Byɔ Vǐ Sunnu Ðokpo

Ɛlukana kplá Ana, Penina kpo xwédo ɔ kpo, bɔ ye yì Mawu sɛ̀n gbé ɖò Goxɔ ɔ mɛ ɖò Silóo. Ana xoɖɛ bo byɔ vǐ sunnu ɖokpo ɖò finɛ. Xwè ɖokpo gudo ɔ, é jì Samuwɛli!

NǓKPLƆNKPLƆN 36

Akpá Jɛfutée Tɔn

Akpá tɛ Jɛfutée ka dó? Etɛwu? Nɛ̌ vǐ nyɔnu tɔn ka wà nǔ gbɔn dó akpá tɔ́ tɔn tɔn wu?

NǓKPLƆNKPLƆN 37

Jehovah Ðɔ Xó nú Samuwɛli

Vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó Eli sín vǐ sunnu wè lɛ nɔ wà vɔsanúxwlémawutɔ́zɔ́ ɖò Goxɔ ɔ mɛ, amɔ̌, ye nɔ setónú nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ ǎ. Samuwɛli ɖò vǔ cobo ka gbɔn vo, bɔ Jehovah ɖɔ xó n’i.

NǓKPLƆNKPLƆN 38

Jehovah Bló Bɔ Sanmusɔ́ɔn Ðó Hlɔnhlɔn

Mawu bló bɔ Sanmusɔ́ɔn ɖó hlɔnhlɔn, bonu é na fun ahwan xá Filisitɛ́ɛn lɛ, amɔ̌, ee Sanmusɔ́ɔn ma kpɔ́n asì bo da ǎ é ɔ, Filisitɛ́ɛn lɛ wlí i

NǓKPLƆNKPLƆN 39

Izlayɛli Xɔsu Nukɔntɔn Ɔ

Mawu na hwɛɖɔtɔ́ lɛ Izlayɛli-ví lɛ bonu ye na nɔ nukɔn nú ye, amɔ̌, ye byɔ axɔsu ɖé. Samuwɛli kɔn ami dó ta nú Sawulu b’ɛ nyí axɔsu nukɔntɔn ɔ, amɔ̌, nukɔnmɛ ɔ, Jehovah gbɛ́ Sawulu. Etɛwu?

NǓKPLƆNKPLƆN 40

Davidi kpo Goliyati Kpo

Jehovah sɔ́ Davidi bonu é na nyí axɔsu wegɔ Izlayɛli tɔn, bɔ Davidi xlɛ́ nǔ e wu sɔ́ e Jehovah sɔ́ ɛ é ma nyí nǔ bonu é wà nyì dò ǎ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 41

Davidi kpo Sawulu Kpo

Etɛwu dawe wè enɛ lɛ ɖokpo ka gbɛ́ wǎn nú mɛ wegɔ ɔ? Nɛ̌ mɛ e è gbɛ́ wǎn na é ka wà nǔ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 42

Jonatáan Nyí Akɔnkpantɔ́ kpo Gbejinɔtɔ́ Kpo

Axɔsu ɔ sín vǐ sunnu wá huzu xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé nú Davidi.

NǓKPLƆNKPLƆN 43

Hwɛhuhu Axɔsu Davidi Tɔn

Nǔ nyanya ɖé jí sísí te dó dɔn wuvɛ̌ gègě wá.

NǓKPLƆNKPLƆN 44

Tɛmpli ɖé nú Jehovah

Mawu yí gbè nú nǔ e Axɔsu Salomɔ́ɔ byɔ é bo jɔwu ɖaxó lɛ ɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 45

Axɔsuɖuto ɖé Má

Izlayɛli-ví gègě ɖó Jehovah sinsɛn te.

NǓKPLƆNKPLƆN 46

Tɛnkpɔn ɖé Ðò Kaamɛli Só Jí

Mɛ̌ ka nyí Mawu nugbǒ ɔ? Baalu wɛ à alǒ Jehovah?

NǓKPLƆNKPLƆN 47

Jehovah Na Hlɔnhlɔn Elíi

A lin ɖɔ é sixu dó wusyɛn lanmɛ nú hwi lɔ à?

NǓKPLƆNKPLƆN 48

Vǐ Sunnu Asúkúsi ɖé Tɔn Fɔ́n Wá Gbɛ̀

È bló nùjiwǔ wè ɖò xwé ɖokpo ɔ gbè!

NǓKPLƆNKPLƆN 49

È Dɔn Tó nú Axɔsi Nyanya Ðé

Jezabɛli kàn ayixa bo na hu Izlayɛli-ví e nɔ nyí Nabɔti é, bo na dó sixu xò viwungle tɔn yí! Jehovah Mawu ka ɖ’ayi nǔnyanyawiwa tɔn kpo nǔagɔwiwa tɔn kpo wu ganji.

NǓKPLƆNKPLƆN 50

Jehovah Jɛhun Dó Jozafati Jí

Hwenu e akɔta kɛntɔ́ lɛ tɔn lɛ ɖò adǎn gblɔ́n nú Judáa wɛ é ɔ, Axɔsu Jozafati xoɖɛ bo ba alɔdo Mawu tɔn.

NǓKPLƆNKPLƆN 51

Ahwangán ɖé kpo Nyɔnuví ɔ Kpo

Nyɔnuví Izlayɛlinu ɖé ɖɔ xó nú gǎn tɔn dó hlɔnhlɔn ɖaxó e Jehovah ɖó é wu, bɔ nùjiwǔ ɖé jɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 52

Ahwangɔnu Myɔnɔ Jehovah Tɔn

Lee mɛsɛntɔ́ Elizée tɔn wá mɔ ɖɔ ‘mɛ e ɖò kpɔ́ xá yedɛɛ lɛ é sukpɔ́ hú mɛ e ɖò kpɔ́ xá mɛ ɖě lɛ é’ gbɔn é.

NǓKPLƆNKPLƆN 53

Akɔnkpinkpan Yexoyada Tɔn

Vɔsanúxwlémawutɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖé huzu kpannukɔn axɔsi nyanya ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 54

Jehovah Ðó Suúlu Dó Jonasi Wu

Nɛ̌ nǔ ka nyí gbɔn bɔ hweví ɖaxó ɖé wá mì gbeyiɖɔ Mawu tɔn lɛ ɖokpo? Nɛ̌ é ka wá gán ɖ’emɛ gbɔn? Nǔ tɛ Jehovah ka kplɔ́n ɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 55

Wɛnsagun Jehovah Tɔn Nya Xɛ Ðò Ezekiyasi Jí

Kɛntɔ́ Judáa tɔn lɛ ɖɔ ɖɔ Jehovah kún na cyɔn alɔ togun tɔn jí ó, amɔ̌, ye blɛ́ yeɖée!

NǓKPLƆNKPLƆN 56

Joziyasi Yí Wǎn nú Sɛ́n Mawu Tɔn

Joziyasi huzu axɔsu hwenu e é ɖó xwè tantɔn é, bo d’alɔ togun tɔn b’ɛ sɛ̀n Jehovah.

NǓKPLƆNKPLƆN 57

Jehovah Sɛ́ Jelemíi Dó Mawuxó Jla Gbé

Nǔ e gbeyiɖɔ dɔnkpɛvu enɛ ɖɔ é dó xomɛsin nú tomɛxo lɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 58

È Sú Jeluzalɛmu Sín Kún Dó

Togun Judáa tɔn kpó ɖò vodun lɛ sɛ̀n wɛ, enɛ wu ɔ, Jehovah jó ye dó.

NǓKPLƆNKPLƆN 59

Nyaví Ɛnɛ E Setónú nú Jehovah lɛ É

Dɔnkpɛvu Judáanu lɛ kanɖeji bo na nɔ gbeji nú Jehovah, é na bo tlɛ nyí ɖò hɔnmɛ Babilɔnu tɔn ɔ nɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 60

Axɔsuɖuto E Na Nɔ Ayǐ Kaka Sɔyi É Ðé

Daniyɛli tinmɛ dlɔ̌ budo e Nabukodonɔzɔ́ɔ kú é.

NǓKPLƆNKPLƆN 61

Ye Ðèkɔ́ Ǎ

Cadlaki, Mɛcaki kpo Abɛdi-Nɛgo kpo gbɛ́ ɖɔ emi kún na sɛ̀n bocyɔ e axɔsu Babilɔnu tɔn sɔ́ siká dó bló é ó.

NǓKPLƆNKPLƆN 62

Axɔsuɖuto ɖé Cí Atín Ðaxó ɖé Ðɔhun

Dlɔ̌ Nabukodonɔzɔ́ɔ tɔn xlɛ́ nǔ e na jɛ dó sɔgudo éɖesunɔ tɔn wu é.

NǓKPLƆNKPLƆN 63

Nùwlanwlan E Tɔ́n Ðò Dǒ Wu É

Hwetɛnu nùwlanwlan budo elɔ lɛ ka tɔ́n? Etɛ ka nyí tinmɛ yetɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 64

Daniyɛli Ðò Kinnikinni lɛ Sín Dò Mɛ

Nɔ xoɖɛ sɛ́dó Jehovah gbè bǐ gbè Daniyɛli ɖɔhun!

NǓKPLƆNKPLƆN 65

Ɛsitɛ́ɛ Hwlɛn Togun Tɔn

Ɛsitɛ́ɛ nyí toɖevomɛnu có, éyɛ mɛ e nyí tɔ́cyɔvǐ é wá huzu axɔsi.

NǓKPLƆNKPLƆN 66

Ɛsidlasi Kplɔ́n Sɛ́n Mawu Tɔn Mɛ

Ee Izlayɛli-ví lɛ ɖótó Ɛsidlasi gudo é ɔ, ye dó akpá bunɔ ɖé nú Mawu.

NǓKPLƆNKPLƆN 67

Dǒ Jeluzalɛmu Tɔn Lɛ

Nɛɛmíi sè ɖɔ kɛntɔ́ emitɔn lɛ ɖò nǔ sɔ́ wɛ bo na wá fun ahwan xá emi. Etɛwu é ma ka ɖi xɛsi ǎ?

NǓKPLƆNKPLƆN 68

Elizabɛti Jì Vǐ Ðokpo

Etɛwu Elizabɛti sín asú ka ɖɔ ɖɔ emi kún na sixu ɖɔ xó ó kaka jɛ hwenu e è na jì vǐ ɔ é?

NǓKPLƆNKPLƆN 69

Gabliyɛli Yì Ba Mali Kpɔ́n

É dó wɛn e na huzu gbɛzán tɔn é ɖé è.

NǓKPLƆNKPLƆN 70

Wɛnsagun lɛ Jla Jiji Jezu Tɔn

Lɛngbɔnyitɔ́ e sè wɛn ɔ lɛ é fya bo yì fí ɔ.

NǓKPLƆNKPLƆN 71

Jehovah Cyɔn Alɔ Jezu Jí

Axɔsu nyanya ɖé ba na hu Jezu.

NǓKPLƆNKPLƆN 72

Jezu Sín Winnyawinnya Mɛ

Nɛ̌ é ka wà nǔ gbɛn b’ɛ jiwǔ nú nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ ɖò tɛmpli ɔ mɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 73

Jaan Bló Ali ɔ Ðó

Jaan sù bo huzu gbeyiɖɔ ɖé. É nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ Mɛsiya ɔ ko jawě. Nɛ̌ mɛ lɛ ka nɔ wà nǔ gbɔn dó wɛn tɔn wu?

NǓKPLƆNKPLƆN 74

Jezu Huzu Mɛsiya Ɔ

Etɛ ɖɔ wɛ Jaan ka ɖè bo ɖɔ Jezu nyí Lɛngbɔví Mawu tɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 75

Awovi Tɛ́n Jezu Kpɔ́n

Awovi tɛ́n Jezu kpɔ́n azɔn atɔn. Mɛtɛnkpɔn atɔn tɛ lɛ ka wɛ? Nɛ̌ Jezu ka wà nǔ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 76

Jezu Nya Nǔsatɔ́ lɛ Sín Tɛmpli ɔ Mɛ

Etɛwu Jezu ka nya kanlin lɛ tɔ́n sín tɛmpli ɔ mɛ, bo flí akwɛɖyɔtɔ́ lɛ sín tavo lɛ xwè?

NǓKPLƆNKPLƆN 77

Nyɔnu E Ðò Sɛ́tɔ̀ Kɔn É

É kpaca nyɔnu Samalíinu ɖé ɖɔ Jezu ɖɔ xó n’i. Etɛwu? Etɛ Jezu ka ɖɔ n’i, bo ma ko ɖɔ nú mɛ ɖevo ɖebǔ ǎ?

NǓKPLƆNKPLƆN 78

Jezu Jla Wɛn Axɔsuɖuto ɔ Tɔn

Jezu ylɔ ahwanvu tɔn ɖé lɛ, bonu ye na nɔ dɔn gbɛtɔ́ lɛ lee ye nɔ wlí hweví gbɔn é. Nukɔnmɛ ɔ, é kplɔ́n azɔ̌ ahwanvu tɔn 70 bonu ye na jla wɛnɖagbe ɖé.

NǓKPLƆNKPLƆN 79

Jezu Bló Nùjiwǔ Gègě

É yì fí ɖebǔ ɔ, mɛ e ɖò azɔn jɛ wɛ lɛ é nɔ wá byɔ ɛ ɖɔ é ni d’alɔ emi bɔ é nɔ gbɔ azɔn nú ye bǐ. É tlɛ fɔ́n ɖyɔvivu ɖé wá gbɛ̀.

NǓKPLƆNKPLƆN 80

Jezu Cyan Mɛsɛ́dó Wěwe

Etɛwu Jezu ka cyan ye? A ka flín nyikɔ yetɔn à?

NǓKPLƆNKPLƆN 81

Mawuxóɖiɖɔ Só Jí Tɔn

Jezu kplɔ́n nǔ e xɔ akwɛ lɛ é mɛ ɖěɖee kplé lɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 82

Jezu Kplɔ́n Lee È Na Xoɖɛ Gbɔn É Ahwanvu Tɔn Lɛ

Nǔ ɖětɛ é ka ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ ɖò byɔbyɔ wɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 83

Jezu Na Nùɖuɖu Gbɛtɔ́ Afatɔ́n Mɔkpan

Etɛ nùjiwǔ enɛ ka kplɔ́n mǐ dó Jezu kpo Jehovah kpo wu?

NǓKPLƆNKPLƆN 84

Jezu Ði Zɔnlin Gbɔn Tɔ̀ Jí

A sixu dó nukún mɛ, bo kpɔ́n lee nǔ na ko cí nú mɛsɛ́dó lɛ hwenu e ye mɔ nùjiwǔ enɛ é à?

NǓKPLƆNKPLƆN 85

Jezu Gbɔ Azɔn nú Mɛ Ðò Gbɔjɛzángbe

Etɛwu nǔ e Jezu nɔ bló lɛ é ma ka nɔ víví nú mɛɖebǔ ǎ?

NǓKPLƆNKPLƆN 86

Jezu Fɔ́n Lazáa Sín Kú

Hwenu e Jezu mɔ Mali bɔ é ɖò avǐ ya wɛ é ɔ, é lɔmɔ̌ jɛ avǐ ya jí. Amɔ̌, é sɔ́ lín ǎ bɔ avǐ e ya wɛ ye ɖè é huzu nǔkiko.

NǓKPLƆNKPLƆN 87

Gbadanu Nùɖuɖu Jezu Tɔn Gudo Tɔn Ɔ

Jezu na alixlɛ́mɛ titewungbe ɖé lɛ mɛsɛ́dó tɔn lɛ hwenu e é ɖò nùɖuɖu gudogudo tɔn ɔ ɖu xá ye wɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 88

È Wlí Jezu

Judasi Isikaliɔti kplá ahwan wɔbuwɔbu e hɛn hwǐ kpo kpò kpo lɛ é wá, bonu ye na wlí Jezu.

NǓKPLƆNKPLƆN 89

Piyɛ́ɛ Gbɛ́ Jezu

Etɛ ka jɛ ɖò Kayifu sín xwé sín kɔxota? Etɛ ka jɛ dó Jezu wu ɖò xɔ ɔ mɛ?

NǓKPLƆNKPLƆN 90

Jezu Kú Ðò Gɔlugɔta

Etɛwu Pilatu ka na gbè ɖɔ è ni hu Jezu?

NǓKPLƆNKPLƆN 91

È Fɔ́n Jezu Sín Kú

Nùjiwǔ tɛ lɛ ka jɛ ɖò azǎn ɖěɖee bɔ dó kú Jezu tɔn wu lɛ é gbè?

NǓKPLƆNKPLƆN 92

Jezu Tɔ́n Dó Hwehutɔ́ lɛ Jí

Etɛ Jezu ka wà b’ɛ dɔn ye?

NǓKPLƆNKPLƆN 93

Jezu Lɛkɔ Yì Jixwé

Cobɔ é na yì jixwé ɔ, é na alixlɛ́mɛ taji tawun ɖé lɛ ahwanvu tɔn lɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 94

Gbigbɔ Mímɛ́ Wá Ahwanvu lɛ Jí

Hlɔnhlɔn jiwǔ tɛ gbigbɔ mímɛ́ ka na ye?

NǓKPLƆNKPLƆN 95

Nǔ Ðebǔ Sixu Ðó Ye Te Ǎ

Sinsɛngán e hu Jezu lɛ é ɖò tintɛnkpɔn wɛ dìn bo na xwè ahwanvu tɔn lɛ sín nu dó xɔ. Amɔ̌, é sixu kpa ye ǎ.

NǓKPLƆNKPLƆN 96

Jezu Sɔ́ Solu

Solu nyí kɛntɔ́ Klisanwun lɛ tɔn tawun ɖ’ayǐ, amɔ̌, é ko ɖò na huzu wɛ.

NǓKPLƆNKPLƆN 97

Kɔnɛyi Mɔ Gbigbɔ Mímɛ́ Yí

Etɛwu Mawu ka sɛ́ Piyɛ́ɛ dó nya enɛ e ma nyí Jwifu ǎ é sín xwégbe?

NǓKPLƆNKPLƆN 98

Sinsɛn Klisanwun Tɔn Gbakpé Akɔta Gègě Mɛ

Mɛsɛ́dó Pɔlu kpo hagbɛ̌ tɔn e nɔ yì tomɛ xá ɛ lɛ é kpo bɛ́ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ɖò fí e lín tawun lɛ é.

NǓKPLƆNKPLƆN 99

Gantɔ́cɔ́tɔ́ ɖé Mɔ Nugbǒ Ɔ

Nɛ̌ yɛ nyanya ɖé, ayikúngban danwǔ ɖé kpo hwǐ ɖé kpo bǐ ka ɖ’alɔ ɖò tan elɔ mɛ gbɔn?

NǓKPLƆNKPLƆN 100

Pɔlu kpo Timɔtée Kpo

Dawe wè lɛ w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn kpo mɛsɛntɔ́ hàtɔ́ kpo ɖɔhun nú xwè gègě.

NǓKPLƆNKPLƆN 101

È Sɛ́ Pɔlu Dó Hlɔma

Awovinú gègě kpé è ɖò tomɛyiyi ɔ hwenu, amɔ̌, wuvɛ̌ ɖebǔ sixu dɔn mɛsɛ́dó enɛ dó gudo ǎ.

NǓKPLƆNKPLƆN 102

Nǔ E È Ðexlɛ́ Jaan É

Jezu xlɛ́ nǔmimɔ ɖebɔdoɖewu lɛ ɛ dó sɔgudo wu.

NǓKPLƆNKPLƆN 103

“Axɔsuɖuɖu Towe Ni Wá”

Nǔɖexlɛ́mɛ Jaan tɔn xlɛ́ lee Axɔsuɖuto Mawu tɔn na huzu nǔ lɛ ɖò ayikúngban jí gbɔn é.