Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 9

Nǔ E Nukún Nɔ Mɔ lɛ É Zinzan Ganji

Nǔ E Nukún Nɔ Mɔ lɛ É Zinzan Ganji

Bǐbɛ̌mɛ 15:5

SIN SƐ̀ XWE NA: Zǎn nǔ e nukún nɔ mɔ lɛ é dó bló bonu nǔ taji e kplɔ́n mɛ wɛ a ɖè é ni zawě, bonu è na lɛ́ yawǔ flín.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Cyan nǔ ɖěɖee nukún nɔ mɔ bɔ ye na dó jɛ̌ kɔ nú mɛkplɔnkplɔn towe lɛ é. Zǎn ɖiɖe lɛ, fɔtóo lɛ, akpataxwi nǔtinmɛ tɔn lɛ, ɖiɖe tò tɔn lɛ, ɖiɖe hwenu e nǔ lɛ jɛ dó é tɔn lɛ, alǒ nǔ ɖevo e nukún nɔ mɔ lɛ é dó tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí, ni ma nyí gǒflɛ́mɛ klewun klewun lɛ jí ó. D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni flín nǔ e nukún nɔ mɔ bɔ a zán é kpo nǔ e é kplɔ́n mɛ é kpo bǐ.

  • Blǒ bonu tóɖówetɔ́ lɛ ni mɔ nǔ e nukún nɔ mɔ bɔ a zán é.