Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 7

Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

Luki 1:3

SIN SƐ̀ XWE NA: Zǎn kúnnuɖenú alǒ alɔdlɛndónǔ ɖejid’ewu lɛ dó d’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni wá gbeta e sɔgbe é kɔn.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ba alɔdlɛndónǔ ɖejid’ewu lɛ bo zán. Tinmɛ e a na na lɛ é ni jinjɔn Xó Mawu tɔn jí, enyi é nyɔ́ bló hweɖebǔnu hǔn, xà tinmɛ lɛ sín mɛ tlɔlɔ. Enyi a ɖɔ xó dó nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔɖe, gbeɖiɖó ɖé, nǔ e jɛ kpɔ́n é ɖé, alǒ kúnnuɖenú ɖevo wu hǔn, mɔ nǔ jɛ wu jɛ nukɔn hwɛ̌ ɖɔ fí e a mɔ nǔ ɔ ɖè é nyí fí ɖejid’ewu, bɔ nǔ ɔ lɛ́ nyí yaɖeyaɖe ɔ.

  • Zǎn alɔdlɛndónǔ lɛ ganji. Tinmɛ wemafɔ lɛ bonu ye ni sɔgbe xá nǔ e lɛlɛ̌ dó ye lɛ é, wɛn e ɖò Biblu ɔ blebu mɛ é, kpo wema ‘deví gbejinɔtɔ́ ayiɖotenanɔ ɔ’ tɔn lɛ kpo. (Mat. 24:45) Zǎn alɔdlɛndónǔ e ma jinjɔn Biblu jí ǎ lɛ é ganji, ma ɖyɔ tinmɛ dodó ɔ alǒ ɖɔ xó ɖé bonu é gbɔn vo nú nǔ e mɛ e wlan wema ɔ é ɖɔ é ó.

  • Jlɛ̌ xó dó xó wu xá tóɖówetɔ́ lɛ dó kúnnuɖenú ɔ jí. Enyi a xà wemafɔ ɖé alǒ ɖɔ xó dó alɔdlɛndónǔ ɖé wu gudo hǔn, zǎn nǔkanbyɔ e è cyan ganji lɛ é, alǒ jlɛ̌ nǔ e jí ɖɔ xó dó wɛ a ɖè é dó nǔɖe wu dó d’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni wá gbeta yeɖesunɔ tɔn kɔn.