Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 2

Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

Wlɛnwín Xóɖɔɖókpɔ́ Xá Mɛ Tɔn

2 Kɔlɛntinu lɛ 2:17

SIN SƐ̀ XWÈ NA: Ðɔ xó tlɔlɔ ɖò jɔwamɔ linu, bonu é ni xlɛ́ lee nǔ cí nú we dó xóta ɔ kpo tóɖówetɔ́ lɛ kpo wu é.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Xoɖɛ bo sɔnǔ ɖ’ayǐ tɛnwin lɛnwin. Xoɖɛ bo byɔ alɔdó bo na dó sixu sɔ́ ayi ɖó wɛn towe jí, ni ma nyí ɖó hwiɖesunɔ jí ó. Mɔ nǔ jɛ nǔ taji ɖěɖee jí a ɖó na ɖɔ xó dó lɛ é wu céɖécéɖé. Ðɔ linlin lɛ ɖò xógbe hwiɖesunɔ tɔn mɛ; ma vɔ́ xókwín e ɖò wema ɔ mɛ lɛ é ɖɔ ɖebɔdoɖewu kpowun ó.

  • Ðɔ xó sín ayi mɛ. Lin tamɛ dó nǔ e wu tóɖówetɔ́ lɛ ɖó na sè wɛn ɔ é jí. Sɔ́ ayi ɖó jǐ yetɔn. Enɛ ɔ, teninɔ towe, alɔ blobló towe, kpo nukúnmɛ towe sín xlɛ̌ lɛ kpo na nyí mɛblɛblɛ́ tɔn ǎ, bo na lɛ́ ɖè xomɛnyínyɔ́ xlɛ́.

  • Kpɔ́n tóɖówetɔ́ lɛ. Nɔ kpɔ́n nukún jí nú mɛ ɖò fí e mɔ̌ biblo ma nyla ɖè ǎ lɛ é. Enyi a ɖò xóɖiɖɔ ɖé xwlé mɛ wɛ hǔn, nɔ kpɔ́n kpléwatɔ́ lɛ ɖokpo ɖokpo hweɖelɛnu, é nyɔ́ hú ɖɔ a ni kpɔ́n mɛ lɛ bǐ ɖó kpɔ́ alǒ nyi nukún gbɔn ye jí.