Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 19

Dǒ Gǎn Bonu Xó ɔ Ni Byɔ Ayi Tóɖówetɔ́ lɛ Tɔn Mɛ

Dǒ Gǎn Bonu Xó ɔ Ni Byɔ Ayi Tóɖówetɔ́ lɛ Tɔn Mɛ

Nǔnywɛxó 3:1

SIN SƐ̀ XWE NA: D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ lee nǔ e ye kplɔ́n é xɔ akwɛ sɔ́ é mɛ, lobo wà nǔ sɔgbe xá.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni gbéjé yeɖée kpɔ́n. Kan nǔ ɖěɖee na d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò xó towe sè wɛ lɛ é, bɔ ye na gbéjé lee nǔ cí nú yeɖesunɔ é kpɔ́n lɛ é byɔ.

  • Xlɛ́ ɖɔ a ɖeji ɖɔ tóɖówetɔ́ lɛ jló na wà nǔ e sɔgbe é. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni gbéjé nǔ e wu ye nɔ wà nǔ ɖagbe lɛ é kpɔ́n. D’alɔ ye bonu nǔ ɖagbe lɛ ni sísɛ́ ye dó nǔwiwa kɔn, ye wɛ nyí wǎn yí nú Jehovah, nɔzo yetɔn lɛ, kpo nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ kpo. Jlɛ̌ xó dó xó wu xá tóɖówetɔ́ lɛ; ma mɔ xó ɖɔ dó ye wu ó. Ma dó winnya ye ó, loɔ, d’alɔ ye bonu nǔxwlémɛ towe ni na hlɔnhlɔn ye, lobonu akpakpa ni sɔ́ ye nú ye na wà nǔ hú lee ye ɖ’ewu gbɔn é.

  • Dɔn ayi tóɖówetɔ́ lɛ tɔn wá Jehovah jí. Tɛɖɛ̌ lee nǔkplɔnmɛ, nǔgbododó, kpo gbeɖiɖe kpo ɖěɖee ɖò Biblu mɛ lɛ é xlɛ́ jijɔ Mawu tɔn lɛ kpo wanyiyi e é ɖó nú mǐ é kpo gbɔn é jí. D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni lin tamɛ dó lee nǔ nɔ cí nú Jehovah é jí, lobo lɛ́ ɖó jlǒ bá nyɔ́ nukún tɔn mɛ.