Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 17

Mɛ Ðevo lɛ Mɔ Nukúnnú Jɛ Mɛ

Mɛ Ðevo lɛ Mɔ Nukúnnú Jɛ Mɛ

1 Kɔlɛntinu lɛ 14:9

SIN SƐ̀ XWE NA: D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ wɛn towe sín tinmɛ wu.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Kplɔ́n azɔ̌ towe tɛnwin lɛnwin. Mɔ nukúnnú jɛ xóta ɔ wu céɖécéɖé, bo na dó sixu zán xógbe hwiɖesunɔ tɔn lɛ dó tinmɛ nyi wɛn.

  • Zǎn nukɛgbe e hwegli bo lɛ́ bɔkun lɛ é. Nukɛgbe gaga lɛ zinzan nyla ǎ, é ɖò mɔ̌ có, zǎn nukɛgbe e hwegli lɛ é dó ɖɔ nǔ taji lɛ.

  • Tinmɛ xógbe ɖěɖee ma má dó tóɖówetɔ́ lɛ ǎ lɛ é. Ðè xógbe ɖěɖee ma má dó tóɖówetɔ́ lɛ ǎ lɛ é zinzan kpò. Enyi é byɔ ɖɔ a na ɖɔ xó dó xógbe, mɛ e xó Biblu ɖɔ é, nǔjlɛnú alǒ aca hwexónu tɔn e ma má dó tóɖówetɔ́ lɛ ǎ é ɖé wu jɛn wɛ hǔn, bo tinmɛ.