Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 16

Dǒ Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ

Dǒ Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ

Jɔbu 16:5

SIN SƐ̀ XWE NA: Sɔ́ ayi ɖó nǔ ɖěɖee na zɔ́n bɔ ninɔmɛ ɖé na kpɔ́n te lɛ é kpo nǔ ɖěɖee na dó wusyɛn lanmɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ é kpo jí.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ðǒ linlin e sɔgbe é dó tóɖówetɔ́ lɛ wu. Ðeji ɖɔ nǔɖitɔ́ hatɔ́ towe lɛ jló na nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ. Enyi a tlɛ ɖó na ɖè wě xá ye hǔn, nɔ kpa ye dó nǔjɔnǔ mɛ jɛ nukɔn, hweɖebǔnu e é nyɔ́ bló dó é.

  • Ðǒ dogbó nú nǔ e ma nyɔ́ ǎ lɛ é. Ma ɖɔ xó dó xóta ɖé sín akpáxwé nyanya lɛ jí ó, afi nú é byɔ ɖó mɔ̌ ɔ nɛ. Nǔxwlémɛ towe blebu ɖó na jinjɔn nǔ e sɔgbe lɛ é jí.

  • Zǎn Xó Mawu tɔn ganji. Dɔn ayi wá nǔ e Jehovah ko wà nú gbɛtɔ́ lɛ wá yì lɛ é, nǔ e wà nú ye wɛ é ɖè dìn lɛ é, kpo nǔ e é na wá wà nú ye lɛ é kpo jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ bo lɛ́ hɛn ye lidǒ.