Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 13

Lee È Na Zán Gbɔn É Jɛ Wě

Lee È Na Zán Gbɔn É Jɛ Wě

Ezayíi 48:17

SIN SƐ̀ XWE NA: D’alɔ tóɖówetɔ́ lɛ bonu ye ni mɔ nukúnnú jɛ lee xóta towe kúnkplá gbɛzán yetɔn gbɔn é mɛ, bo lɛ́ xlɛ́ nǔ e ye na sɔ́ nǔ e ye kplɔ́n lɛ é dó wà na é ye.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Lin tamɛ dó tóɖówetɔ́ lɛ jí. Lin tamɛ dó nǔ e wu tóɖówetɔ́ lɛ ɖó na sè wɛn e xwlé ye wɛ a ɖè é kpo akpáxwé xóɖiɖɔ ɔ tɔn e na d’alɔ ye tawun hugǎn é kpo jí.

  • Xlɛ́ nǔ e tóɖówetɔ́ lɛ na wà é ye ɖò nǔxwlémɛ towe bǐ hwenu. Ðò bǐbɛ̌mɛ tlolo ɔ, tóɖówetɔ́ ɖokpo ɖokpo ɖó na mɔ ɖɔ, ‘Nǔ elɔ kan mì.’ Ee a na ɖò nǔ taji lɛ ɖokpo ɖokpo gbajɛ̌mɛ na wɛ é ɔ, ɖè lee è na zán gbɔn é xlɛ́. Nɔ ɖɔ nǔ tawun tawun e è na wà lɛ é.