Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 11

Akpakpa Sɔ́ Mɛ

Akpakpa Sɔ́ Mɛ

Hlɔmanu lɛ 12:11

SIN SƐ̀ XWE NA: Ðɔ xó kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo dó dó wǔyá lanmɛ nú tóɖówetɔ́ lɛ.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Sɔ́ ayi towe d’emɛ. Hwenu e a ɖò nǔ sɔ́ nú nǔxwlémɛ towe wɛ é ɔ, lin tamɛ kpɔ́n dó lee wɛn towe ɖò taji sɔ́ é jí ganji. Nǔ azɔ̌ towe ni má dó we ganji, bonu a na dó sixu ɖɔ xó sín ayi mɛ.

  • Lin tamɛ dó tóɖówetɔ́ lɛ jí. Lin tamɛ dó lè ɖěɖee nǔ e na xà wɛ a ɖè é alǒ nǔ e na kplɔ́n mɛ wɛ a ɖè é na hɛn wá nú mɛ ɖevo lɛ é jí. Lin tamɛ dó ali ɖěɖee nu a na xwlé nǔ ɔ tóɖówetɔ́ lɛ ɖè b’ɛ na xɔ akwɛ nú ye hugǎn é jí.

  • Blǒ bonu nǔxwlémɛ towe ni ɖò gbɛ̀. Ðɔ xó kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. Zǎn alɔ, wǔtu, afɔ, kpo nukúnmɛ sín xlɛ̌ lɛ kpo dó ɖè lee nǔ cí nú we nǔgbo nǔgbo é xlɛ́.