Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓKPƆ́NNÚMƐ 10

Gbè Ðyɔɖyɔ

Gbè Ðyɔɖyɔ

Nǔnywɛxó 8:4

SIN SƐ̀ XWE NA: Ðyɔ lee gbè towe yì aga gbɔn é, kɔnugbe towe, kpo wezun kínkán alǒ dɛ̌dɛ̌ zinzɔn towe kpo dó tinmɛ linlin lɛ nyi wɛn, bo lɛ́ bló bonu nǔ ɔ ni byɔ lanmɛ nú mɛ.

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ðyɔ lee gbè towe yì aga gbɔn é. Sɔ́ gbè dó jǐ dó tɛɖɛ̌ nǔ taji lɛ jí, bo lɛ́ wà mɔ̌ dó bló bonu akpakpa ni sɔ́ tóɖówetɔ́ lɛ. Wà nǔ ɖokpo ɔ hwenu e a ɖò akpáxwé Mawuxówema ɔ tɔn e ɖɔ xó dó hwɛɖónúmɛ ɖé jí é xà wɛ é. Sɔ́ gbè dó dò dó bló bonu tóɖówetɔ́ lɛ na dó nukún nǔ e na bɔ d’ewu lɛ é mɛ kpɔ́n, alǒ dó ɖè xɛsi abǐ adohu adohu xlɛ́.

  • Ðyɔ kɔnugbe towe. Dɔn kɔnugbe towe dó jǐ dó ɖè akpakpa sɔ́ mɛ xlɛ́, alǒ dó xlɛ́ agbadidó abǐ gaɖiɖi nǔɖe abǐ fí ɖé tɔn. Dɔn kɔnugbe towe wá dò dó ɖè aluwɛ alǒ adohu adohu xlɛ́.

  • Ðyɔ wezun kínkán alǒ dɛ̌dɛ̌ zinzɔn towe. Ðɔ xó bléblé kpɛɖé dó ɖè akpakpa sɔ́ mɛ xlɛ́. Ðɔ xó dɛ̌dɛ̌ hwenu e a ɖò nǔ taji lɛ ɖɔ wɛ é.