Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NÙKANBYƆ 9

Un Ðó Na Ði Nǔ Ðɔ Nǔ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

Un Ðó Na Ði Nǔ Ðɔ Nǔ lɛ Jɔ nú Yeɖée Wɛ À?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Enyi nǔ lɛ jɔ nú yeɖée nugbǒ wɛ ɔ, gbɛ̀ sɔ́ ɖó nukúnɖiɖo ɖé ǎ nɛ. Enyi mɛɖé wɛ ka ɖó gbɛ̀ ɔ nugbǒ ɔ, mǐ sixu mɔ xósin e na jɛmɛ nú mǐ lɛ é nú nùkanbyɔ e kúnkplá gbɛ̀ kpo sɔgudo kpo lɛ é.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Alɛsisi flú bǐ. Hwebǐnu wɛ é ko ɖi nǔ nú Mawu bo lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ mɛɖé wɛ ɖó gbɛ̀ ɔ. Amɔ̌ égbé ɔ, mɛ̌si e nɔ kplɔ́n ɛ nùnywɛ xwitixwiti nǔɖògbɛ lɛ tɔn é ɖɔ bo zyan vǎ d’eji ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée xó ɔ xó jɔ xó wɛ, b’ɛ junjɔn dobanunǔ nùnywɛ xwitixwiti tɔn ɖejid’ewu lɛ jí. Alɛsisi jló na ɖu winnya ǎ. É ɖɔ d’ayi mɛ ɖɔ, ‘È na ɖɔ lɔ ɔ, enyi nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée xó ɔ xó jɔ xó wɛ ɔ, mɛ̌ nyɛ ka nyí bo na gbɛ́?’

Enyi hwi wɛ ɖò Alɛsisi tɛnmɛ ɔ, a na yí gbè ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, ɖó wema lɛ ɖɔ ɖɔ nǔ nyí mɔ̌ nugbǒ wutu wɛ à?

NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

Hwɛhwɛ ɔ, mɛ e ɖò akpá wè lɛ bǐ xwé lɛ é nɔ yawu ɖɔ nǔ e ye ɖi nǔ na é, bo ka nɔ tuùn nǔ e wu ye ɖi nǔ na é ǎ.

  • Mɛɖé lɛ ɖi nǔ kpowun ɖɔ mɛɖé wɛ ɖó gbɛ̀ ɔ, ɖó mɔ̌ wɛ è kplɔ́n ye ɖò amísa wutu.

  • Mɛɖé lɛ ɖi nǔ kpowun ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, ɖó mɔ̌ wɛ è kplɔ́n ye ɖò wemaxɔmɛ wutu.

 NÙKANBYƆ AYIZƐ́N ÐÍE

Biblu ɖɔ jí: “È mɔ xɔ ɖé ɖò te hǔn, mɛɖé jɛn gbá; Mawu wɛ ka nyí mɛ e bló nǔ bǐ é.” (Eblée lɛ 3:4) É ka sɔgbe ɖɔ è ni ɖi nǔ nú xó enɛ à?

Enyi mɛɖé ɖɔ ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé kún tíìn ó hǔn, ɖiɖɔ wɛ é ɖè ɖɔ mɛɖé kún gbá xɔ elɔ ó nɛ

NǓ E MƐ LƐ NƆ ÐƆ É: Nùɖé wɛ wú bo gbakpé hannyahannya bɔ nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ dó tíìn.

1. Mɛ̌ alǒ etɛ ka bló bɔ nǔ ɔ wú?

2. È ɖɔ ɖɔ nùɖé kún bló nǔ bǐ ó kpo mɛɖé wɛ bló nǔ bǐ kpo ɔ, ɖětɛ ka xwè ali hú ɖě?

NǓ E MƐ LƐ NƆ ÐƆ É: Gbɛtɔ́ lɛ jɔ sín kanlin lɛ mɛ.

3. Enyi kanlin lɛ mɛ wɛ gbɛtɔ́ lɛ jɔ sín, ɖi ato mɔ̌ dìn ɔ, etɛwu vogbingbɔn ɖaxó mɔhun ka ɖò nǔwukpikpé taglomɛ tɔn gbɛtɔ́ lɛ tɔn kpo ato enɛ lɛ tɔn kpo tɛntin?

4. Etɛwu nǔɖògbɛ “tíwúntíwún” lɛ lɔ ka gɛ́dɛ́ sɔmɔ̌?

NǓ E MƐ LƐ NƆ ÐƆ É: Kúnnuɖenú lɛ ɖè ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée.

5. Mɛ e ɖò nǔ mɔhun ɖɔ wɛ é ka gbéjé kúnnuɖenú lɛ kpɔ́n éɖesunɔ à?

6. Mɛ nabi ka ɖi nǔ kpowun ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée, ɖó è ɖɔ nú ye ɖɔ mɛ e bí lɛ é bǐ wɛ ɖi nǔ na wutu?

“Enyi a ɖò zɔnli ɖi wɛ ɖò zungbo mɛ bo wá tɔ́n jɛ xɔ ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé jí ɔ, a na lin ɖɔ, ‘É nyɔ́ kpɔ́n mɛ nya! Atín lɛ mú j’ayǐ lee ye na mú gbɔn é kpowun bɔ xɔ wá xwé,’ wɛ à? É ɖò wɛn ɖɔ a kún na lin mɔ̌ ó! Linlin enɛ nyita fí ɖé ǎ. Bɔ aniwu mǐ ka na ɖi nǔ ɖɔ nǔ e ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é bǐ wá xwetɔ́n mɔ̌ kpowun?”—Julia.

“Mǐ ni ɖɔ ɖɔ mɛɖé ɖɔ nú we ɖɔ nùɖé wɛ wú ɖò wemazínxɔsa ɖé, bɔ kwlesin ɔ fúnfún kpé dǒ lɛ kpo aza lɛ kpo wu, lobo huzu xókwintinmɛwegbo blebu ɖé. A na ɖi à?”—Gwen.

 ETƐWU È KA ÐÓ NA ÐI NǓ ÐƆ MAWU TÍÌN?

Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ hwi ni nɔ zán “hlɔnhlɔn nǔlinkpɔ́n” tɔn towe. (Hlɔmanu lɛ 12:1, NWT) Enɛ xlɛ́ ɖɔ nùɖiɖi e a ɖó nú Mawu é kún ɖó na jinjɔn nǔ elɔ lɛ jí kpowun ó

  • LEE NǓ NƆ CÍ NÚ WE É (É nɔ cí nú mì ɖɔ mɛɖé ɖó na ɖó hlɔnhlɔn hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ)

  • LINLIN MƐ ÐEVO LƐ TƆN (sinsɛnnɔ lɛ wɛ ɖò xá ce mɛ)

  • KƆGBIDINÚMƐ (Mɛjitɔ́ ce lɛ kplɔ́n mì nú má ɖi nǔ nú Mawu, ɖěwagbɛn ɖè nú mì ǎ)

É nyɔ́ wà ɔ, a ɖó na ɖó hwɛjijɔ nǔ e a ɖi nǔ na é tɔn ɖagbe lɛ

“Hwenu e un ɖò tó ɖó mɛ̌si ɔ wɛ ɖò wemaxɔmɛ, b’ɛ tinmɛ lee agbaza mǐtɔn lɛ nɔ w’azɔ̌ gbɔn é ɔ, nǔxokpɔ́n kwín ɖokpo sɔ́ ɖò ayi ce mɛ ɖɔ Mawu ka tíìn à jí ǎ. Wǔjɔnú agbaza ɔ tɔn ɖokpo ɖokpo ɖó azɔ̌ tɔn, kaka jɛ kpɛví kpɛví lɛ jí, lobɔ hwɛhwɛ ɔ, ye nɔ wà azɔ̌ enɛ lɛ bɔ mǐ nɔ tuùn ǎ. Agbaza gbɛtɔ́ tɔn jiwǔ tawun!”—Teresa.

“Enyi un mɔ síngbó ɖaxó ɖé, tɔjihun aditi ɖé, alǒ mɔ̌to ɖé ɔ, un nɔ kanbyɔ nyiɖée ɖɔ, ‘Mɛ̌ ka bló nǔ elɔ?’ Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbɛtɔ́ e nyɔ̌nùí é ɖé jɛn sixu bló mɔ̌to ɖé, ɖó ajɔxanú kpɛví kpɛví e ɖ’ewu lɛ é hwe ǎ, bɔ bǐ wɛ ka ɖó na w’azɔ̌ ganji cobɔ mɔ̌to ɔ ɖesu na w’azɔ̌. Enyi mɛɖé wɛ nɔ bló mɔ̌to lɛ ɔ, hǔn mɛɖé jɛn bló mǐ gbɛtɔ́ lɛ lɔ nɛ.”—Richard.

“Enyi un ɖò nùnywɛ xwitixwiti gbéjé kpɔ́n gɔ́ na wɛ ɔ, nǔ lɛ jɔ nú yeɖée xó ɔ sín abi nɔ ɖò ɖiɖekpo wɛ. . . . Ðò nyɛ nukúnmɛ ɔ, é nɔ byɔ ‘nùɖiɖi’ ɖaxó ɖɔ è ni yí gbè ɖɔ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée hú ɖɔ è ni yí gbè ɖɔ Gbɛɖotɔ́ ɖé tíìn.”—Anthony.

LIN NǓ KPƆ́N D’EJI

Nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ko ba dò nú nǔ nú xwè mɔkpan có, ye ko mɔ tinmɛ nǔ lɛ jɔ nú yeɖée tɔn ɖokpo bonu ye bǐ yí gbè na ǎ. Enyi nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ ma sixu ɖó gbè kpɔ́ ɖò nǔ lɛ jɔ nú yeɖée xó ɔ kɔn ǎ, b’ɛ ka nyí ɖɔ yedɛɛ lɛ wɛ nyí mɛ e tuùn nǔ bɔ è ɖɔ lɛ é ɔ, é nyla ɖɔ a ni gbɛ́ xó enɛ wɛ à?