Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NÙKANBYƆ 5

Enyi È Ðò Nǔɖɔ Ba Mì Wɛ Ðò Azɔ̌mɛ ɔ ka Ló?

Enyi È Ðò Nǔɖɔ Ba Mì Wɛ Ðò Azɔ̌mɛ ɔ ka Ló?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Lee a na wà nǔ gbɔn é sixu hɛn nǔ lɛ kpɔ́n te alǒ hɛn gblé.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Jaki sɔ́ ba bo na t’afɔ azɔ̌mɛ ɖě ǎ. É ko bló sun atɔn dìn bɔ nǔ jɛ mɔ̌ cí n’i jí, sín hwenu e azɔ̌mɛvigbɛ́ tɔn lɛ jɛ xó nyanya lɛ ɖɔ dó wǔ tɔn jí é. Enɛ gudo ɔ, ye jɛ nyǐ sà ylɔ ɛ jí. Hweɖelɛnu ɔ, azɔ̌mɛvigbɛ́ tɔn ɖě na xò wema tɔn lɛ sín alɔ tɔn mɛ nyì kɔ́mɛ, bo na bló nǔ ɖi é tuùn cobo bló ǎ ɖɔhun, alǒ mɛ ɖokpo na ɖò mɛ e nɔ jinjɔn gudo tɔn lɛ é mɛ bo na sísɛ́ ɛ, bɔ enyi é lilɛ ɔ, é sɔ́ nɔ tuùn mɛ e wà mɔ̌ é ǎ. Sɔ e wá yì é ɔ, nǔɖɔbamɛ ɔ lɛ́ syɛn d’eji bǐ, hwenu e mɛɖé wlan wema sɛ́dó Jaki gbɔn ɛntɛnɛti jí bo gblɔ́n adǎn n’i é . . .

Enyi hwi wɛ nyí Jaki ɔ, nɛ̌ a ka na wà nǔ gbɔn?

NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

A hwedo nǔ wu bǐ ǎ! È na ɖɔ lɔ ɔ, a hɛn ɔ a na ɖu ɖò nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé jí akpotokwín mɛvo. Gbɔn nɛ̌ é?

  •   MA KƐNU Ó. Biblu ɖɔ: “Xlonɔ sìn xomɛ ɔ, é nɔ ɖexlɛ́ kpo zingidi kpo; mɛ e ɖó nùnywɛ ɔ ka nɔ yì agbɔ̌n jí, bo nɔ ɖè xomɛsin tɔn xlɛ́ ǎ.” (Nùnywɛxó 29:11) Enyi a cí xwii lee a kpéwú gbɔn é bo ma xlɛ́ ɖɔ a sìn xomɛ ǎ ɔ, agbɔ̌n sixu kpé mɛ e ɖò nǔɖɔ ba we wɛ lɛ é.

  • MA BA HLƆN Ó. Biblu ɖɔ: “Mi ma nɔ zé nǔ nyanya dó sú nǔ nyanya xɔ mɛɖebǔ ó.” (Hlɔmanu lɛ 12:17) Hlɔnbiba na lɛ́ hɛn ninɔmɛ ɔ gblé d’eji kpowun wɛ.

  • MA NƆ BA TAGBA Ó. Biblu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ e ayi tɔn ɖò te ɔ mɔ nǔ nyanya ja ɔ, é nɔ hɔn bɛ̀.” (Nùnywɛxó 22:3) Hɔn nú mɛ e sixu dɔn tagba wá lɛ é kpo ninɔmɛ e mɛ nǔɖɔbamɛxó sixu tɔ́n ɖè lɛ é kpo, lee é nyɔ́ bló gbɔn é.

  • NǍ XÓSIN E YE MA LIN Ǎ É ÐÉ. Biblu ɖɔ: “È sɔ́ gbè fífá dó na xósin mɛ ɔ, xomɛ nɔ fá.” (Nùnywɛxó 15:1) A tlɛ sixu vlɛ́ manahɛn ɖé. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi nǔɖɔbamɛtɔ́ ɖé ɖɔ ɖɔ a kló dín ɔ, a sixu zé abɔ̌ towe lɛ d’aga bo ɖɔ, “Un mɔ ɖɔ na kán kpɛɖé kpo mɛ!”

  • GOSIN FINƐ. “Xwii cící nɔ xlɛ́ ɖɔ a ɖó mɛxo yixa bo hú agbɔ̌n mɛ e ɖò nǔɖɔ ba we wɛ é,” wɛ Nora e ɖó xwè 19 é ɖɔ. “É nɔ xlɛ́ ɖɔ è nɔ ɖu ɖò mɛɖée jí, nùɖé wɛ bɔ nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ ka ɖó ǎ.”2 Timɔtée 2:24.

  • WÀ NǓ KPO JIÐIÐE KPO. Hwɛhwɛ ɔ, nǔɖɔbamɛtɔ́ lɛ sixu ɖ’ayi mɛ e ma nɔ ɖeji dó yeɖée wu ǎ, bo ma nɔ ba na sú axɔ ɖó axɔ tɛnmɛ ǎ lɛ é wu. Amɔ̌, enyi nǔɖɔbamɛtɔ́ lɛ mɔ ɖɔ a kún nɔ jó ye dó bonu ye ni ɖó acɛ dó jǐ towe ó ɔ, ye mɛ gègě na ba fí ɖé gbɔn.

  • ÐƆ NÚ MƐÐÉ. Mɛ e nyí mɛ̌si ɖ’ayǐ é ɖé ɖɔ: “Un ɖò wusyɛn dó lanmɛ nú mɛɖebǔ e è ɖò nǔɖɔ ba wɛ é ɖɔ é ni ma cí nu jí ó. Nǔ e sɔgbe bɔ è na wà é nɛ, bɔ enɛ sixu zɔ́n bɔ è sɔ́ na ba nǔɖɔ mɛ ɖevo ǎ.”

Jiɖe ɖiɖó dó hwiɖée wu na na we hlɔnhlɔn e nǔɖɔbamɛtɔ́ ɔ ma ɖó ǎ é