Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NÙKANBYƆ 6

Nɛ̌ Un ka Sixu Xógló Gbɛ̌ Ce lɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Xógló Gbɛ̌ Ce lɛ Gbɔn?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Enyi a ɖò hwiɖée sí ɔ, a na ɖó acɛ dó gbɛ̀ towe jí, bo na lɔn bɔ mɛ ɖevo lɛ na ɖ’acɛ d’eji nú we ǎ.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Ee Benoît mɔ azɔ̌mɛvigbɛ́ tɔn wè ɖò sisɛkpɔ ɛ wɛ é ɔ, hǔn tɔn jɛ xixo jí. Azɔn wè nɛ ye ko tɛnkpɔn ɖò Aklunɔzán gbla ɔ mɛ bonu é ni nu sigáa nɛ. Elɔ wɛ na nyí azɔn atɔngɔ ɔ.

Nyaví nukɔntɔn ɔ ɖɔ:

“Hwiɖokponɔ wɛ ko lɛ́ ɖò fí à? Má xlɛ́ xɔ́ntɔn ce elɔ we.”

É gbò wunda n’i hwenu é ɖɔ “xɔ́ntɔn” bo sɔ́ nùɖé sín akpomɛ bo dlɛn dó Benoît é.

Benoît mɔ sigáa ɖò alɔsú nyaví ɔ tɔn kpo nùxlɛ́mɛlɔví tɔn kpo tɛntin. Hǔn tɔn lɛ́ xò d’eji.

Benoît ɖɔ: “Ma sìn xomɛ ó, un ko gbɛ́ nú we ɖ’ayǐ ɖɔ un kún . . .”

Nyaví wegɔ ɔ gbò xó dó nu n’i bo ɖɔ: “Ma wà nǔ lǎ ɖɔhun ó bo!”

Benoît gbó adɔ bo ɖɔ: “Un nyí lǎ ǎ!”

Nyaví wegɔ ɔ kpl’así kɔ nú Benoît bo ɖè kpá ɛ bo ɖɔ: “Vɛ̌ ɖɔ̌ kpɔ́n kpowun.”

Nyaví nukɔntɔn ɔ dlɛn sigáa ɔ sɛkpɔ Benoît sín nukúnmɛ bo ɖɔ ɖó dò ɖɔ: “Mǐ na ɖɔ nú mɛɖé ǎ. Mɛɖé na tuùn gbeɖé ǎ.”

Enyi hwi wɛ nyí Benoît ɔ, xósin tɛ a ka na na?

 NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

Benoît sín xɔ́ntɔn lɛ ka lin tamɛ dó nǔ e bló wɛ ye ɖè é wu dóó à? Nǔ e yeɖesu jló é bló wɛ jɛn ye ɖè à? É cí ɖɔ é kún nyí mɔ̌ ó ɖɔhun. Ðò kpaà mɛ ɔ, nǔ e jí mɛ ɖevo lɛ site dó é wɛ ye nɔ xwedó. Ye nɔ jló na nyí mɛ bǐ sín mɛ, enɛ wu ɔ, ye nɔ tin bɔ mɛ ɖevo lɛ wɛ nɔ ɖɔ nǔ e ye na bló lɛ é nú ye.

Enyi a wá mɔ hwiɖée ɖò ninɔmɛ mɔhun mɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu wà nǔ ɖevo lobo ɖu ɖò kɔgbidinúmɛ hagbɛ̌ lɛ tɔn jí gbɔn?

 1. MƆ NǓ JƐ NUKƆN

  Biblu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ e ayi tɔn ɖò te ɔ mɔ nǔ nyanya ja ɔ, é nɔ hɔn bɛ̀; xlonɔ ka nɔ zɔn mɔ̌ bo nɔ yì zɔ́n mɛ.”Nùnywɛxó 22:3.

  Hwɛhwɛ ɔ, a hɛn ɔ, a na ɖ’ayi tagba ɔ wu jɛ nukɔn. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ ni ɖɔ ɖɔ a mɔ azɔ̌mɛvigbɛ́ towe ɖé lɛ sɛ́dó bɔ ye ɖò sigáa nu wɛ. Enyi a ɖ’ayi tagba e na tɔ́n é ɖé wu jɛ nukɔn ɔ, a na ɖò gbesisɔmɛ bá ɖu ɖ’eji.

 2. LIN TAMƐ

  Biblu ɖɔ: “Mi ɖó ayixa mímɛ́.”1 Piyɛ́ɛ 3:16.

  Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Enyi un xwedó ahwan ɔ ɔ, nɛ̌ nǔ ka na wá cí nú mì ɖò sɔgudo?’ Nugbǒ ɔ, azɔ̌mɛvigbɛ́ towe lɛ sixu sìn xomɛ dó we nú táan ɖé. Amɔ̌, nɛ̌ nǔ ka na wá cí nú we ɖò nukɔnmɛ? A jló na zé nǔ e nyí nùjɔnǔ nú we é kpo nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é kpo dó savɔ̌, ɖó a jló na nyɔ́ ɖò azɔ̌mɛvigbɛ́ towe lɛ sí kpowun wutu wɛ à?Tíntɔ́n 23:2.

 3. WǍ GBETA ÐÉ KƆN

  Biblu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ e ɖó nùnywɛ ɔ nɔ ɖi xɛsi.”Nùnywɛxó 14:16.

  É yá oo, é lín oo, mǐ ɖó na wà nùɖé jɛn wɛ lobo na kpan nǔ e é na jì lɛ é. Biblu ɖɔ xó dó sunnu e site dó nǔ ɖagbe jí lɛ é wu, ɖi Jozɛfu, Jɔbu, kpo Jezu kpo. É lɛ́ ɖɔ xó dó mɛ é site dó nǔ nyanya jí lɛ é wu, ɖi Kanyɛ́ɛ, Ezawu, kpo Judasi kpo. Etɛ hwɛ ka na wà?

Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ nɔ gbeji ɖò nǔ kpɛví kɔn é ɔ, é na nɔ gbeji ɖò nǔ ɖaxó kɔn.” (Luki 16:10) Enyi a ko lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e nǔ ɔ na jì lɛ é jí bo ko tò bǐ dó ayi towe mɛ ɔ, nǔ e a na wà é ɖiɖɔ na bɔkun nú we b’ɛ na kpaca we, lobɔ enɛ ka na hɛn lè wá nú we.

Ado ma hu we ó, é byɔ ɖɔ a ni lɛ̀ xó gle nú gbɛ̌ towe lɛ ǎ. Enyi a ɖɔ kpowun bo ka ɖɔ dó nùjɔnǔ mɛ ɔ, é sixu kpé. Alǒ bo na dó xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ a gbɛ́ bo gbɛ́ bǐ wɛ ɔ, a sixu ɖɔ:

 • “Ma xà mì d’emɛ ó!”

 • “Un nɔ bló nǔ mɔhun ǎ!”

 • “Un ba ǎ wɛ un ɖɔ!”

Nǔ e na gbò xó ɔ é wɛ nyí ɖɔ è ni na xósin ɖò tɛn tɔn mɛ tlolo, bo ka kudeji. Enyi a bló mɔ̌ ɔ, lee gbɛ̌ towe lɛ na yawu ba fí ɖé gbɔn gbɔn é na kpaca we!

 HWENU E È CÁ NÚ WE É

Enyi a jó hwiɖée dó nú kɔgbidinúmɛ gbɛ̌ towe lɛ tɔn hǔn, a cí cicaví e jí ye ɖó acɛ dó é ɖɔhun nɛ

Enyi gbɛ̌ towe lɛ cá nú we ɔ, etɛ a ka na wà? Ye sixu ɖɔ: “Etɛ ka nyla ɖ’emɛ? Xɛsinɔ wɛ nú we à?” Tuùn ɖɔ mɛcako enɛ ɔ, kɔgbidinúmɛ ɖaxó wɛ. Xósin tɛ a ka sixu na? É hwe bǐ ɔ wlɛnwín wè tíìn bɔ a sixu zán.

 • A sixu yí mɛcako ɔ sín gbè. (“Hwɛ towe jɔ, un ɖi xɛsi!” Enɛ gudo hǔn, ɖɔ nǔ e wu wɛ é klewun.)

 • A sixu nyì kɔgbidinúmɛ ɔ sɛ́dó ye. Ðɔ nǔ e wu a gbɛ́ é, bɔ enɛ gudo ɔ, d’alɔ ye bonu ye ni lin nǔ kpɔ́n. (“Kpó nùnywɛ towe kpo ɔ, un vɛ̀ sigáa dó we kpɔ́n ǎ mɛ!”)

Enyi gbɛ̌ towe lɛ kpó ɖò cícá nú we wɛ hǔn, hɔn sín finɛ! Flín ɖɔ bǎ e mɛ a lín ɖò finɛ ɖó é wɛ kɔgbidinúmɛ ɔ na jɛji ɖó. Enyi a hɔn ɔ, a xlɛ́ ɖɔ emi kún jló na lɔn bonu mɛ ɖevo lɛ na ɖyɔ mɛ e emi nyí é ó.

É ɖò gaàn ɖɔ a kún sixu gló kɔgbidinúmɛ hagbɛ̌ lɛ tɔn ó. Amɔ̌, a hɛn ɔ, a na wá gbeta ɖé kɔn dó nǔ e a jló na wà é jí, ɖɔ nǔ e na wà wɛ a ɖè é, bo nɔ hwiɖée sí. Nǔ e a na wà é ɔ, hwi sí wɛ é ɖè.Jozuwée 24:15.