Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É 10 Sín Xósin

 NÙKANBYƆ 3

Nɛ̌ Un ka Sixu Nɔ Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nɔ Ðɔ Xó nú Mɛjitɔ́ Ce lɛ Gbɔn?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Bǎ e mɛ hwi kpo mɛjitɔ́ towe lɛ kpo nɔ ɖó gbè kpɔ́ ɖó é wɛ gbɛ̀ na nyɔ́ nú we ɖó.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Azǎngagbe gbadanu wɛ, Jɔji e ɖó xwè 17 é ko fó xwégbezɔ́ tɔn lɛ, bo jló na ɖè ayi ɖ’ayǐ kpɛɖé! É tá telée bo ganjɛ fɔtɛyi tɔn e é yí wǎn na é mɛ.

Hwenɛnu ɔ, papa tɔn wá xwetɔ́n ɖò hɔnli ɔ nu kpo xomɛsin kpo.

“Jɔji! Etɛwu a ma ko ɖò alɔdo nɔví towe kpɛví ɔ wɛ bonu é na bló xwégbezɔ́ tɔn ǎ, bo ka wá ɖò telée kpɔ́n wɛ? A nɔ bló nǔ e è ɖɔ hwi bló é gbeɖé ǎ.”

“É ko lɛ́ yá,” wɛ Jɔji ɖɔ ɖó dò, bɔ è ka sixu sè.

Papa tɔn sɛkpɔ ɛ. “Nɛ̌ a ɖɔ nyaví ɛ?”

“Nǔtí, papa,” wɛ Jɔji gbɔ́ ɖokpo bo ɖɔ, bo ɖò nukún tɔn lɛ lilɛ wɛ.

Xomɛ sìn papa ɔ bǐ lo. É ɖɔ kpo adǎn kpo ɖɔ: “Ma sɔ́ ɖò yiyi wɛ kaka bo dó gbè enɛ nú mì kpɔ́n ó!”

Enyi hwi wɛ nyí Jɔji ɔ, nɛ̌ a ka sixu ko nyì alɔ nú tagba enɛ gbɔn?

NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

Xóɖɔɖókpɔ́ kpo mɛjitɔ́ towe lɛ kpo cí mɔ̌to kunkun ɖɔhun. Enyi nùɖé sú ali nú we ɔ, a sixu ba ali ɖevo.

 KPƆ́NDÉWÚ:

Ðyɔvǐ e è nɔ ylɔ ɖɔ Leah é ɖɔ: “Xóɖɔɖókpɔ́ kpo tɔ́ ce kpo nɔ vɛwǔ nú mì. Hweɖelɛnu ɔ, un nɔ ɖò xó ɖɔ n’i wɛ bɔ nú é nɔ zaan ɔ, é nɔ ɖɔ nú mì ɖɔ, ‘ma sìn xomɛ ó, a ɖɔ xó nú mì wɛ à?’”

É HWE BǏ Ɔ NǓ ATƆN ÐÈ BƆ LEAH SIXU BLÓ.

 1. Súxó dó ta nú papa tɔn.

  Leah na d’axwá bo ɖɔ: “Nǔ taji ɖɔ wɛ un ka ɖè sín! É yá, ɖótó mì!”

 2. Sɔ́ na ɖɔ xó ɖebǔ nú papa tɔn ǎ.

  Leah na gbɔ bo sɔ́ na ɖɔ xó e ɖɔ nú papa tɔn gbé é ja é ǎ.

 3. Nɔte kpɔ́n hwenu e nyɔ́ é bo lɛ́ kɛnu dó xó ɔ wu.

  Leah kpo papa tɔn kpo na kpé nu bo ɖɔ xó ɔ hweɖevonu, alǒ é na wlan wema sɛ́dó è bo tinmɛ xó ɔ n’i.

Wlɛnwín ɖětɛ hwɛ ka na ɖɔ nú Leah ɖɔ é ni zán?

LIN TAMƐ D’EWU: Nǔ ɖevo wɛ ɖò ayi mɛ nú papa Leah tɔn, enɛ wu ɔ, é ɖó ayi lee nǔ cí nú Leah é wu ǎ. Hǔn, enyi Leah zán Wlɛnwín A ɔ, papa tɔn sixu nɔ ma mɔ nǔ jɛ nǔ e wu é ɖò xó sú dó ta n’i wɛ é wu. Wlɛnwín enɛ sixu zɔ́n bɔ Leah sín papa sɔ́ na ɖótó è sɔmɔ̌ ǎ, bo na lɛ́ xlɛ́ ɖɔ é kún ɖó sísí ɖebǔ nú tɔ́ tɔn bo nɔ lɛ́ wlí yɛ̌yi n’i ó. (Efɛzinu lɛ 6:2) Wlɛnwín enɛ na hɛn lè ɖebǔ wá n’i ǎ.

Ði lee a ma ɖó na lɔn bonu nǔ e sú ali nú we é ɖé ni ɖó we te ǎ é ɔ, mɔ̌ jɛn a sixu ba wlɛnwín ɖé bo ɖó gbè kpɔ́ xá mɛjitɔ́ towe lɛ

Wlɛnwín B ɔ sixu cí nǔ e bɔkun hú bǐ bɔ è na wà é ɖɔhun, amɔ̌, é wɛ nyí ɖagbe bǐ ɔ ǎ. Aniwu? Ðó, bonu Leah na ɖu ɖò tagba tɔn lɛ jí ɔ, é ɖó na ɖɔ nú papa tɔn. Cobonu papa tɔn ka na d’alɔ ɛ ɔ, é ɖó na tuùn nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛzán tɔn mɛ é. Numakɛ na bló nùɖé ɖó ǎ.

É ɖò mɔ̌ có, kpo Wlɛnwín C ɔ kpo ɔ, Leah na lɔn bɔ wuvɛ̌ enɛ na zɔ́n b’ɛ na ɖó xóɖɔɖókpɔ́ xá papa tɔn te ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é na tɛnkpɔn bo ɖɔ xó ɔ nú tɔ́ tɔn hweɖevonu. É ka nyí ɖɔ mɔ wɛ Leah mɔ ɖɔ emi na wlan xó e wɛ é dó wema jí bo sɔ́ nú papa tɔn ɔ, é sixu mɔ éɖée mɛ tlolo.

Wema ɖé wlanwlan sixu lɛ́ d’alɔ ɛ bɔ é na ɖɔ nǔ e vɛ́ adɔ̌ ɛ b’ɛ jló na ɖɔ é pɛ́ɛ́. Hwenu e Leah sín papa na wá xà wema ɔ é ɔ, é na mɔ nǔ jɛ nǔ e é ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá ɖɔ n’i é wu, bɔ enɛ sixu d’alɔ ɛ b’ɛ na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖò wiwa ɛ wɛ é wu ganji. Enɛ wu ɔ, Wlɛnwín C ɔ ɖó lè nú Leah kpo papa tɔn kpo. Enyi ye kpé nu bo ɖɔ xó ɔ alǒ wema wɛ é wlan sɛ́dó è ɔ, wlɛnwín enɛ sɔgbe xá gbeɖiɖe Biblu tɔn e ɖɔ mǐ ni nɔ “ba nǔ e nɔ dɔn fífá wá” é.Hlɔmanu lɛ 14:19.

Wlɛnwín ɖevo tɛ lɛ Leah ka sixu zán?

Enyi a lin tamɛ kpɔ́n bo mɔ ɖě hǔn, wlǎn dó wema ɖé jí. Enɛ gudo hǔn, wlǎn nǔ e wlɛnwín enɛ sixu jì é.

 NǓ E ÐƆ WƐ A ÐÈ É NI ZAWĚ

Flín ɖɔ, nǔ e a ɖɔ é kpo nǔ e mɛjitɔ́ towe lɛ lin ɖɔ a ɖɔ é kpo kún nɔ nyí nǔ ɖokpo ɔ hwebǐnu ó.

KPƆ́NDÉWÚ:

Mɛjitɔ́ towe lɛ kàn nǔ e wu wǔ ma yá we ǎ é byɔ we. A ka ɖɔ: “Un jló na ɖɔ xó d’ewu ǎ.”

Amɔ̌, mɛjitɔ́ towe lɛ na sè: “Un ɖ’eji dó mi wu bo na ɖɔ xomɛ ɖebǔ nú mi ǎ. Un na ɖɔ nǔ e ɖò gbigbo mì wɛ lɛ é nú xɔ́ntɔn ce lɛ, amɔ̌, na ɖɔ nú midɛɛ lɛ ǎ.”

Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a ɖò tagba syɛnsyɛn ɖé mɔ wɛ bɔ mɛjitɔ́ towe lɛ ɖɔ emi na d’alɔ we. Amɔ̌ a ɖɔ: “Ado ma hu mi ó. Nyiɖesu na kpéwú.”

 • Etɛ mɛjitɔ́ towe lɛ ka sixu sè?

 • Xósin e nyɔ́ hugǎn é tɛ a ka sixu na?