Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NÙKANBYƆ 10

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É

Biblu ɖɔ ɖɔ “nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ ɔ, Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ.” (2 Timɔtée 3:16) Enyi nugbǒ wɛ hǔn, Biblu sixu na alixlɛ́mɛ e sín hudo a ɖó é we nɛ.

ETƐ A KA NA WÀ?

Dǒ nukún nǔ elɔ mɛ kpɔ́n: Davidi ɖò mɔ̌to kun wɛ bo jɛ fí ɖé bɔ nǔ e mɔ wɛ é ɖè é kwín ɖokpo sɔ́ nyí nǔ e é tuùn ɖ’ayǐ lɛ é ǎ. Wuntun e ɖò ali ɔ tó lɛ é kpo xwi e è zɛ ɖó kɔ́mɛ lɛ é kpo xlɛ́ ɖɔ é kún ɖò fí e é ɖó na ɖè gan enɛ mɛ é ó. Davidi mɔ ɖɔ emi bú ali. Ali e é ma ɖó na mlɛ́ ǎ é ɖé wɛ é sixu ko mlɛ́ hwenu e é ɖò yiyi wɛ é.

Enyi hwi wɛ ɖò Davidi tɛnmɛ ɔ, etɛ a ka na wà?

NƆTE BO LIN NǓ KPƆ́N!

Nǔ gègě wɛ a sixu wà:

  1. Kàn ali byɔ.

  2. Kpɔ́n ɖiɖe tò tɔn ɖé mɛ, alǒ zán GPS.

  3. Kpò ɖò yiyi wɛ, bo ɖó nukún ɖɔ a na wá xò gò ali towe.

É ɖò wɛn ɖɔ Wlɛnwín C ɔ kún na w’azɔ̌ ganji ó.

Wlɛnwín B ɔ ka nyɔ́ hú nukɔntɔn ɔ ɖò ali ɖé nu. È ɖɔ kaka ɔ, ɖiɖe tò tɔn ɖé alǒ GPS ɖé na ɖò alɔ towe mɛ ɖò tomɛyiyi ɔ bǐ hwenu, bo na ɖò ali xlɛ́ we wɛ.

Biblu sixu d’alɔ we ɖò ali ɖokpo ɔ nu!

Wema enɛ e ɖisa hú bǐ é sixu

  • xlɛ́ ali we ɖò gbɛmɛ tagba lɛ mɛ

  • d’alɔ we bɔ a na tuùn hwiɖée bo na kpɔ́n te d’eji

  • xlɛ́ we lee a na ɖó gbɛzán e nyɔ́ hú bǐ é gbɔn é

 NÙKANBYƆ TAJI GBƐMƐ TƆN LƐ SÍN XÓSIN

Sín hwenu e mǐ jɛ xó nyɔ́ ɖɔ jí é wɛ mǐ nɔ jɛ nǔ kanbyɔ jí.

  • Etɛwu jinukúnsin ka ɖó sinmɛ fɛsinnɔ?

  • Etɛ è ka sɔ́ dó bló sunví lɛ na?

Nukɔnmɛ ɔ, mǐ nɔ jɛ nǔ kanbyɔ dó nǔ e lɛlɛ̌ dó mǐ lɛ é wu jí.

  • Etɛwu nǔ nyanya lɛ ka nɔ jɛ?

  • Etɛwu mǐ ka nɔ kú?

Enyi xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn lɛ ka ko ɖò Biblu mɛ xóxó ɔ ló?

Mɛ gègě nɔ ɖɔ ɖɔ xɛxó kpo xógbló kpo kɛɖɛ wɛ gɔ́ Biblu mɛ, ɖɔ é ko cá, alǒ ɖɔ é vɛwǔ dín bɔ è na mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Amɔ̌, Biblu wu jɛn nǔ ɔ ka sín dóó à, alǒ nǔ e gbɛtɔ́ lɛ sè dó Biblu ɔ wu é wɛ? Nǔ vo wɛ è ɖɔ nú ye vlafo à é?

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, gbɛtɔ́ lɛ nɔ lin ɖɔ Biblu ɖɔ Mawu sín acɛ glɔ wɛ gbɛ̀ ɔ ɖè. Amɔ̌, nɛ̌ nǔ ka sixu nyí mɔ̌ gbɛn? Nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é wá zɛkpá! Wuvɛ̌ kpo yajiji kpo, azɔn kpo kú kpo, hɛ̌n kpo adlà lɛ kpo kɛɖɛ wɛ gɔ́ mɛ. Nɛ̌ nǔ enɛ lɛ ka sixu sín Mawu wanyiyinɔ ɖé wu gbɔn?

A ka jló na tuùn xósin ɔ à? Nǔ e Biblu ɖɔ dó mɛ e sín acɛ glɔ gbɛ̀ ɔ ɖè é wu é sixu kpaca we!

A sixu ko ɖ’ayi wu ɖɔ Biblu jí wɛ wěɖexámɛ e ɖò alɔnuwema elɔ mɛ lɛ é junjɔn. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ kudeji ɖɔ Biblu nyí alixlɛ́mɛtɔ́ ɖejid’ewu ɖé. Nǔ nyí mɔ̌, ɖó nǔ e è wlan d’emɛ lɛ é ɔ, “Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ lɛ; é nyɔ́ nú è na sɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ, bo na dó ɖè mɛ dó ali jí, bo na dó ɖè nùwanyido lɛ xlɛ́.” (2 Timɔtée 3:16, 17) Hwiɖesu ɖó na gbéjé wema hwexónu tɔn enɛ, ee ka lɛ́ nyɔ́ zán égbé é kpɔ́n!