Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Mɛkúkú lɛ ka Na Fɔ́n Dóó À?

Mɛkúkú lɛ ka Na Fɔ́n Dóó À?

Etɛ ka nyí xósin towe . . .

  • ɛɛn?

  • eǒ?

  • bɔya?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu na wá fɔ́n mɛ . . . sín kú.”—Mɛsɛ́dó 24:15, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

É na dó gbɔ nú we hwenu e mɛvívɛ́ towe ɖé na kú é.—2 Kolɛntinu lɛ 1:3, 4.

É na na we vivo sín xɛsiɖiɖi nú kú sí.—Eble lɛ 2:15.

É na na we nukúnɖiɖo ɖɔ a na lɛ́ wá mɔ mɛvívɛ́ towe e ko kú lɛ é.—Jaan 5:28, 29.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ atɔn ɖíe:

  • Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́. Biblu ɖɔ ɖɔ Jehovah Mawu “nɔ na gbɛ̀, bo nɔ na fùnfún kpodo nǔ bǐ kpo gbɛtɔ́ lɛ.” (Mɛsɛ́dó 17:24, 25; Psaume 36:9) É ɖò gaàn ɖɔ Mɛ e na gbɛ̀ nǔɖògbɛ lɛ bǐ é kpé nǔ wu bo na fɔ́n mɛ e kú é.

  • Mawu ko fɔ́n mɛ sín kú kpɔ́n. Biblu na kpɔ́ndéwú yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo, sunnu kpo nyɔnu kpo tantɔn tɔn bɔ ye fɔ́n sín kú. Ye mɛ ɖé lɛ kú é ɔ, é lín có è fɔ́n ye ǎ. Amɔ̌, mɛ ɖokpo nɔ yɔdo mɛ nú azǎn ɛnɛ có è ka fɔ́n é lɔ!—Jaan 11:39-44.

  • Mawu ɖó jlǒ bo na lɛ́vɔ wà mɔ̌. Jehovah gbɛ́ wǎn nú kú. É nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ kɛntɔ́ na. (1 Kolɛntinu lɛ 15:26) “Akpàkpà” ɖò sísɔ́ ɛ wɛ bonu é na gb’ahwan kɛntɔ́ enɛ tɔn, bo na sɔ́ fínfɔ́n sín kú dó sú kún tɔn dó. É jló na fɔ́n mɛ e ɖò flǐn tɔn mɛ lɛ é, bo na bló bɔ ye na lɛ́ nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí.—Job 14:14, 15.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Etɛwu mǐ ka nɔ kpò bo nɔ kú?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò GENÈSE 3:17-19 kpo HLƆMANU LƐ 5:12 kpo mɛ.