Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Mɛkúkú lɛ ka Na Fɔ́n Dóó À?

Mɛkúkú lɛ ka Na Fɔ́n Dóó À?

Etɛ ka nyí xósin towe . . .

  • ɛɛn?

  • eǒ?

  • bɔya?

 NǓ E BIBLU ÐƆ É

“Mawu na wá fɔ́n mɛ . . . sín kú.”—Mɛsɛ́dó 24:15, Alɛnuwema Yɔyɔ̌—Fɔn.

 MǏ KA SIXU GANJƐ NǓ E BIBLU ÐƆ É WU À?

Ɛɛn, é hwe bǐ ɔ hwɛjijɔ atɔn ɖíe:

  • Mawu wɛ nyí Gbɛɖotɔ́. Biblu ɖɔ ɖɔ Jehovah Mawu “nɔ na gbɛ̀, bo nɔ na fùnfún kpodo nǔ bǐ kpo gbɛtɔ́ lɛ.” (Mɛsɛ́dó 17:24, 25; Psaume 36:9) É ɖò gaàn ɖɔ Mɛ e na gbɛ̀ nǔɖògbɛ lɛ bǐ é kpé nǔ wu bo na fɔ́n mɛ e kú é.

  • Mawu ko fɔ́n mɛ sín kú kpɔ́n. Biblu na kpɔ́ndéwú yɔkpɔvu kpo mɛxo kpo, sunnu kpo nyɔnu kpo tantɔn tɔn bɔ ye fɔ́n sín kú. Ye mɛ ɖé lɛ kú é ɔ, é lín có è fɔ́n ye ǎ. Amɔ̌, mɛ ɖokpo nɔ yɔdo mɛ nú azǎn ɛnɛ có è ka fɔ́n é lɔ!—Jaan 11:39-44.

  • Mawu ɖó jlǒ bo na lɛ́vɔ wà mɔ̌. Jehovah gbɛ́ wǎn nú kú. É nɔ kpɔ́n ɛ dó mɔ kɛntɔ́ na. (1 Kolɛntinu lɛ 15:26) “Akpàkpà” ɖò sísɔ́ ɛ wɛ bonu é na gb’ahwan kɛntɔ́ enɛ tɔn, bo na sɔ́ fínfɔ́n sín kú dó sú kún tɔn dó. É jló na fɔ́n mɛ e ɖò flǐn tɔn mɛ lɛ é, bo na bló bɔ ye na lɛ́ nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí.—Job 14:14, 15.

LÈ E A SIXU MƆ Ð’EMƐ É

É na dó gbɔ nú we hwenu e mɛvívɛ́ towe ɖé na kú é.—2 Kolɛntinu lɛ 1:3, 4.

É na na we vivo sín xɛsiɖiɖi nú kú sí.—Eble lɛ 2:15.

É na na we nukúnɖiɖo ɖɔ a na lɛ́ wá mɔ mɛvívɛ́ towe e ko kú lɛ é.—Jaan 5:28, 29.

 ETƐ A KA LIN DÓ NÙKANBYƆ ELƆ WU?

Etɛwu mǐ ka nɔ kpò bo nɔ kú?

Biblu na xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn ɖò GENÈSE 3:17-19 kpo HLƆMANU LƐ 5:12 kpo mɛ.