Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 AKPÁXWÉ 3

Akpɔ: Hwenu E “Mɛɖé Wà Nǔ Nyi Dò nú” Mǐ É

Akpɔ: Hwenu E “Mɛɖé Wà Nǔ Nyi Dò nú” Mǐ É

“Nɔví nyɔnu e ɖò agun ce mɛ é ɖé dóhwɛ agɔ mì ɖɔ nyi fin akwɛ emitɔn. Mɛ ɖevo e ɖò agun ɔ mɛ lɛ é sè, bo jɛ ɖiɖe mì ɖó vo jí. Wǎgbɔ tɔn ɔ, nɔví nyɔnu ɔ ɖɔ nú mì ɖɔ emi sè xó ɖé lɛ bɔ ye xlɛ́ ɖɔ un nyí xomɛvɔnɔ. É byɔ hwɛsɔ́kɛ có, wuvɛ̌ e mɛ un gbɔn dín lɛ é zɔ́n bɔ un mɔ ɖɔ un kún sixu sɔ́ kɛ ɛ ó.”—Linda

LEE Linda sè wuvɛ̌ syɛnsyɛn gbɔn ɖó nǔwiwa nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé tɔn wu é ka ko cí mɔ̌ nú hwi lɔ kpɔ́n à? É blawǔ ɖɔ lee mɛ ɖevo lɛ nɔ wà nǔ gbɔn é ko d’akpɔ nú mɛɖé lɛ tawun, bo lɛ́ wà nǔ dó aca gbigbɔ tɔn yetɔn lɛ wu. Nǔ ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n à?

Mɛɖé ka Sixu “Ðè Mǐ Ðó Vo nú Wanyiyi E Mawu Ðexlɛ́ Mǐ” É À?

É ɖò gaan ɖɔ é sixu vɛwǔ nú mǐ tawun ɖɔ mǐ ni sɔ́ hwɛ kɛ nǔɖitɔ́ hatɔ́ mǐtɔn e d’akpɔ nú mǐ é ɖé. È na ɖɔ ɔ, Klisanwun lɛ ɖó na yí wǎn nú yeɖée. (Jaan 13:34, 35) Nú nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé jɛ dò nú mǐ ɔ, kpò e é nɔ dó awa mɛ nú mǐ é kpo wuvɛ̌ e mǐ nɔ mɔ lɛ é kpo sixu wà nǔ dó mǐ wu tawun.—Ðɛhan 55:13.

Nǔgbo ɔ, Biblu yí gbè ɖɔ é nɔ wá sù hweɖelɛnu bɔ Klisanwun lɛ nɔ “wà nǔ nyi dò nú” yeɖée. (Kolosinu lɛ 3:13) Nǔ nyí mɔ̌ có, nú é wá jɛ dó mǐɖesunɔ wu ɔ, mǐ sixu mɔ ɖɔ é vɛwǔ tawun bɔ è na ɖí xwi xá. Nǔɖe ka sixu d’alɔ mǐ à? Mǐ ni gbéjé nǔgbododó Biblu tɔn atɔn kpɔ́n:

Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn ɔ tuùn nǔ bǐ céɖécéɖé. Jehovah nɔ mɔ nǔ e nɔ jɛ lɛ é bǐ, kaka jɛ nǔagɔwiwa ɖebǔ e ɖí xwi xá wɛ mǐ ɖè é, kpo wuvɛ̌ e é nɔ hɛn wá nǔ mǐ é kpo jí. (Eblée lɛ 4:13) Gɔ́ na ɔ, Jehovah nɔ sè wuvɛ̌ xá mǐ ɖò wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ mɛ. (Ezayíi 63:9) É nɔ lɔn gbeɖé bonu ‘wuvɛ̌ mimɔ, nukúnmyamɛ,’ alǒ nǔ ɖevo ɖebǔ, kaka jɛ mɛsɛntɔ́ tɔn ɖevo lɛ jí na “ɖè mǐ ɖó vo nú wanyiyi tɔn” ǎ. (Hlɔmanu lɛ 8:35, 38, 39) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na lɔn nú nǔ ɖebǔ alǒ mɛɖebǔ ni ɖè mǐ ɖó vo nú wanyiyi Jehovah tɔn ǎ.

È sɔ́ hwɛ kɛ mɛ wɛ nyí ɖɔ è ni myɔ nukún dó nǔ ǎ. Nú mǐ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ e wà nǔ nyi dò dó mǐ lɛ é ɔ, nukún kpɛví wɛ mǐ sɔ́ dó kpɔ́n nǔ e ye wà nú mǐ é ǎ, gbè wɛ mǐ yí nú nǔ e ye wà é ǎ. Flín ɖɔ Jehovah kún nɔ yí gbè nú hwɛhuhu gbeɖé ó, amɔ̌, é nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ, enyi hwɛjijɔ tíìn b’ɛ na wà mɔ̌ ɔ nɛ. (Ðɛhan 103:12, 13; Xabakuku 1:13) Enyi Jehovah dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ ɔ, byɔbyɔ mǐ wɛ é ɖè ɖɔ mǐ ni xwedó kpɔ́ndéwú emitɔn. É nɔ “nɔ xomɛsin jí kaka sɔyi ǎ.”—Ðɛhan 103:9; Matie 6:14.

Nú mǐ jó mɛhɛndóxomɛ dó ɔ, mǐ nɔ vo. Gbɔn nɛ̌ é? Dǒ nukún nǔ e bɔ d’ewu é mɛ kpɔ́n. Mǐ ni ɖɔ ɖɔ a sɔ́ awinnya e ma kpɛn sɔmɔ̌ ǎ é ɖé, bo hɛn dó alɔkpákpá mɛ, lobo dlɛ́n awa. Hinhɛn tɔn sixu bɔwǔ nú we nú táan klewun ɖé. Amɔ̌, enyi a tɛ́n kpɔ́n bo na hɛn nú hwenu gegě ɔ ka lo? Táan nabi a ka na sixu hɛn na: cɛju nabi? ganxixo ɖokpo? alǒ hú mɔ̌? É ɖò gaan ɖɔ awa na wá kú we tawun! Kpinkpɛn awinnya ɔ tɔn jɛji alǒ ɖekpo ǎ. Amɔ̌, nú a ɖókan dó hinhɛn tɔn wu ɔ, mɔ̌ wɛ é na ɖò kpin- kpɛn we wɛ é nɛ. Lee mɛhɛndóxomɛ lɔ ɖè gbɔn é nɛ. Nú mǐ fɔ́n bo ɖò mɛ hɛn dó xomɛ wɛ, é na bo tlɛ nyí nú táan klewun ɖé ɔ, mǐ na ɖò nǔ wà dó mǐɖée wu wɛ. Enɛ wu ɔ, wusyɛn e Jehovah dó lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni jó mɛhɛndóxomɛ dó é sɔ́  kpaca mǐ ǎ. Mǐ ka jó dó nǔgbo ɔ, ɖagbe mǐɖesunɔ tɔn wɛ.—Nǔnywɛxó 11:17.

Nú mǐ jó mɛhɛndóxomɛ dó ɔ, mǐ nɔ vo

“É Cí nú Mì Ðɔ Jehovah Ðesunɔ Wɛ Ðò Xó Ðɔ nú Mì Wɛ Ðɔhun”

Etɛ ka d’alɔ Linda b’ɛ ma sɔ́ hɛn mɛ dó xomɛ ɖó hwɛ agɔ e nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé dó è é wu ǎ? Ðé lɛ ɖò nǔ lɛ mɛ wɛ nyí ɖɔ, é lin tamɛ dó hwɛjijɔ Biblu tɔn ɖěɖee ɖɔ ɖɔ è ni nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ lɛ é jí. (Ðɛhan 130:3, 4) Nǔ e dó wusyɛn lanmɛ nú Linda tawun é wɛ nyí ɖɔ é tuùn ɖɔ nú mǐ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɔ, Jehovah lɔ na sɔ́ hwɛ kɛ mǐ. (Efɛzinu lɛ 4:32–5:2) É flín lee nǔ cí n’i é bo ɖɔ: “É cí nú mì ɖɔ Jehovah ɖesunɔ wɛ ɖò xó ɖɔ nú mì wɛ ɖɔhun.”

Nukɔnmɛ ɔ, Linda wá kpéwú bo jó mɛhɛndóxomɛ dó. É sɔ́ hwɛ kɛ nɔví nyɔnu ɔ kpo ayi bǐ kpo bɔ dìn ɔ, é kpo nɔví nyɔnu enɛ kpo wá huzu xɔ́ntɔn vívɛ́. Linda kpó ɖò Jehovah sɛn wɛ. Ganjɛwu ɖɔ Jehovah ba na d’alɔ we bɔ hwi lɔ na wà nǔ ɖokpo ɔ.