Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn
  1. Etɛwu mǐ ka sixu byɔ adɔgbigbo Jehovah kpo jiɖiɖe kpo? (Ðɛh. 138:3)

  2. Nɛ̌ mǐ ka sixu gbó adɔ Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ hwexónu tɔn lɛ ɖɔhun gbɔn? (Mɛ. 4:31)

  3. Nɛ̌ mǐ ka sixu sɔnǔ nú adɔgbigbo ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn? (1 Tɛ. 2:2)

  4. Etɛ lɛ ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ wà nǔ kpo adɔgbigbo kpo hwenu e è gbidi kɔ nú mǐ é? (1 Pi. 2:21-23)

  5. Ajɔ tɛ lɛ adɔgbigbo Klisanwun tɔn mǐtɔn ka na hɛn wá nú mǐ? (Ebl. 10:35)