Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn
  1. Mɛ̌ gɔ́n mǐ ka ɖó na yì bo na ɖó hlɔnhlɔn kpo nǔwukpikpé kpo? (Joz. 1:9, nwt; Ðɛh. 68:35)

  2. Nɛ̌ mǐ ka sixu kpó ɖò nùɖiɖi mǐtɔn hɛn lidǒ wɛ gbɔn? (Ebl. 11:6)

  3. Etɛwu mǐ ka sixu ɖeji ɖɔ azɔ̌ e Jehovah sɔ́ d’así nú mǐ é na kpa mǐ? (Ajée 2:4-9)

  4.   Nɛ̌ Jehovah ka nɔ na hlɔnhlɔn mǐ hwenu e mǐ ɖò xwi ɖí xá mɛtɛnkpɔn syɛnsyɛn lɛ wɛ é gbɔn? (Ðɛh. 18:7, 31; Kolo. 4:10, 11)

  5. Etɛ ka na d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ kpo asú kpo asì kpo e wlí alɔ lɛ é kpo bɔ ye na nɔ gudo nú Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é? (Mat. 22:37, 39)

  6. Nɛ̌ mǐ ka sixu “syɛnlǐn ɖò nùɖiɖi mɛ” bo lɛ́ “ɖó hlɔnhlɔn” gbɔn? (1 Kɔ. 16:13; Hlɔ. 15:5, nwt; Ebl. 5:11–6:1; 12:16, 17)