Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn 2018-2019 Tɔn Sín Tuto: Kpo Afɔsɔ́ɖótetɔ́ Alaxɔ Tɔn Kpo

Kpɔ́n kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn elɔ sín tuto, ee mɛ afɔsɔ́ɖótetɔ́ alaxɔ tɔn ɖé sín xóɖiɖɔ lɛ ɖè é.

Dǒ Hlɔnhlɔn!

Tuto ɔ na tinmɛ lee mǐ sixu mɔ hlɔnhlɔn e sín hudo mǐ ɖó é, bo lɛ́ syɛnlǐn ɖò nùɖiɖi mɛ gbɔn é.

Ba Xósin Nùkanbyɔ Elɔ lɛ Tɔn

È na na xósin nùkanbyɔ elɔ lɛ tɔn ɖò tuto ɔ hwenu.