Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2017 Tɔn Sín Tuto

Síbígbe

Síbígbe

‘Nukúnɖiɖo Mitɔn Ni Dó Xomɛhunhun nú Mi. Mi Dɛ Ðò Wuvɛ̌ lɛ Mɛ’​—HLƆMANU LƐ 12:12

ZǍNZǍN

 HWELƐKƆ