Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2017 Tɔn Sín Tuto

Nùflínmɛ ɖé lɛ nú Kpléɖókpɔ́watɔ́ Lɛ

Nùflínmɛ ɖé lɛ nú Kpléɖókpɔ́watɔ́ Lɛ

KPLÉ BUNƆ LƐ

SINSƐNZƆ́WIWA ÐÒ BETƐLI Wɛnjlatɔ́ e ko bló baptɛm, bo ɖó xwè 35 alǒ hwe hú mɔ̌, bo jló na wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli lɛ é ɖó na bló tuto bo na yì kplé mɛ e jló na w’azɔ̌ ɖò Betɛli lɛ é tɔn ɖò Axɔsuzángbe hwemɛ. È na ɖɔ fí e è na bló kplé enɛ ɖè é kpo gan ɔ mɛ kpo.

WEMAXƆMƐ NÚ WƐNÐAGBEJLATƆ́ AXƆSUÐUTO Ɔ TƆN LƐ Gbexosin-alijitɔ́ ɖěɖee ɖó xwè bɛ́sín 23 jɛ 65 bo jló na vlɔ́n kàn nú sinsɛnzɔ́ yetɔn lɛ é hɛn ɔ ye na wá mɛ e jló na yì Wemaxɔmɛ nú Wɛnɖagbejlatɔ́ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Lɛ é sín kplé ɖò Aklunɔzángbe hwemɛ. È na ɖɔ fí e è na bló kplé enɛ ɖè é kpo gan ɔ mɛ kpo.

 NÙFLÍNMƐ ÐÉ LƐ NÚ KPLÉÐÓKPƆ́WATƆ́ LƐ

AMASIN-XƆSA Kɛnklɛn flín ɖɔ AJIJIMƐ SÍN NǓ LƐ KƐÐƐ wu wɛ azɔ̌xɔsa enɛ nɔ kpé nukún dó.

AZINKPO LƐ Kɛnklɛn lin mɛ ɖevo lɛ tɔn kpɔ́n. Flín ɖɔ xwédo towe sín hagbɛ̌ lɛ, mɛ e kpo hwi kpo zɔn mɔ̌to ɖokpo ɔ mɛ lɛ é, mɛ e kpo hwi kpo ɖò xwé ɖokpo ɔ gbè lɛ é, alǒ mɛ e a ɖò Biblu kplɔ́n xá wɛ lɛ é kɛɖɛ wɛ a sixu sɔ́ tɛnmɛ ɖ’ayǐ na. Kɛnklɛn bo ma sɔ́ nǔ ɖebǔ ɖó tɛn e a ma sɔ́ ɖ’ayǐ nú mɛ ǎ é mɛ ó.

BAPTƐM Tɛnmɛ e è sɔ́ ɖ’ayǐ nú mɛ e jló na bló baptɛm lɛ é na ɖò ataa ɔ sín nukɔn, afí nú è lɛ́ wá ɖexlɛ́ ɖò alɔkpa ɖevo mɛ ɔ nɛ. Mɛ e jló na bló baptɛm lɛ é ɖó na jinjɔn finɛ cobɔ xóɖiɖɔ baptɛm tɔn ɔ na bɛ́ ɖò Síbígbe zǎnzǎn. Ye mɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na hɛn wǔsúnsúnnú kpo nǔ e ye na dó bo bló baptɛm na bɔ é ɖò jlɛ̌ jí é kpo wá.

MƐÐÉE ZÍZÉ JÓ XƆSA Enyi a jló na zé hwiɖée jó bo na ɖ’alɔ ɖò azɔ̌ e kúnkplá tuto kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn lɛ é mɛ hǔn, kɛnklɛn yì Azɔ̌xɔsa E Nɔ Ðɔ Nǔ E Ba Wɛ È Ðè lɛ É nú Mɛ É alǒ Mɛɖée Zízé Jó Xɔsa.

NǓ E BÚ BƆ È MƆ LƐ É È ɖó na zé nǔ ɖebǔ e è mɔ é yì Nǔ E Bú Bɔ È Mɔ lɛ É Xɔsa. Enyi a hɛn nùɖé bú hǔn, yì azɔ̌xɔsa enɛ bo ba kpɔ́n. Enyi a mɔ vǐ ɖé bonu é bú dó mɛjitɔ́ tɔn lɛ bo ɖò flúflú wɛ hǔn, kɛnklɛn kplá ɛ sɔyi azɔ̌xɔsa enɛ. É ɖò mɔ̌ có, azɔ̌xɔsa enɛ nyí fí e è nɔ kpé nukún dó vǐ lɛ wu ɖè é ǎ. Kɛnklɛn kpé nukún dó vǐ towe lɛ wu, bo hɛn ye ɖó akpá towe.

NÙNINA LƐ È zán akwɛ gègě bo dó bló tuto zinkpo e jɛ é tɔn, mɔ gbezeyiaga tɔn tɔn, videoxónú lɛ tɔn, kpo azɔ̌xɔsa gègě ɖevo lɛ tɔn kpo bonu mǐ na dó sixu ɖu vivǐ kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn lobo na sɛkpɔ Jehovah. Nùnina towe e a nɔ sɔ́ jlǒ dó na é nɔ d’alɔ bɔ è nɔ kpé akwɛzinzan enɛ lɛ wu lobo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú azɔ̌ e mǐ nɔ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é. Bonu é na bɔkun nú we ɔ, è tò gbàví nùnina tɔn e è ɖó wuntun lɛ é gbɔn nɔtɛn kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn. Nùnina lɛ bǐ wɛ xɔ akwɛ tawun. Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ jló na dokú nú we nú lee a nɔ na nǔ dó nɔ gudo nú Axɔsuɖuto ɔ sín nǔ lɛ gbɔn é.

TƐNMƐNAMƐTƆ́ È ɖè tɛnmɛnamɛtɔ́ lɛ bonu ye na d’alɔ we. Kɛnklɛn bo ɖó gbè kpɔ́ xá ye, lobo xwedó alixlɛ́mɛ ɖebǔ e ye na na bɔ é na kúnkplá fí e è nɔ gán kɛkɛ lɛ alǒ mɔ̌to lɛ ɖó é, yiyi kpo wiwa kpo ɖò nɔtɛn kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn, tɛnmɛ sísɔ́ ɖ’ayǐ nú mɛ, kpo nǔ ɖevo lɛ kpo é.

Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn wɛ bló tuto tɔn