Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2017 Tɔn Sín Tuto

Axɔsuzángbe

Axɔsuzángbe

“Awakanmɛ ni ma kú mǐ dó nǔɖagbewiwa wu ó”​—GALATINU LƐ 6:9

ZǍNZǍN

 • 9:20 Nùxixo Sín Video

 • 9:30 Han 77 kpo Ðɛ Kpo

 • 9:40 XÓÐIÐƆ ZINKPONƆ TƆN: Mǐ Ðó Na Jó Gbè Dìn Ǎ​—Ðó Vivɔnu ɔ ko Sɛkpɔ Bǐ! (Nǔɖexlɛ́mɛ 12:12)

 • 10:15 XÓMAÐƆ: Ma Gɔn Mawuxó Ðɔ Ó

  • Kúnnuɖiɖe E Ma Nyí Aca Tɔn Ǎ É (Mɛsɛ́dó 5:42; Nùnywɛtɔ́xó 11:6)

  • Sín Xwé ɖé Gbè Jɛ Xwé ɖé Gbè (Mɛsɛ́dó 20:20)

  • Ðò Agbawungba (Mɛsɛ́dó 17:17, nwt)

  • Nǔ Kpinkplɔn Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu (Hlɔmanu lɛ 1:14-16; 1 Kɔlɛntinu lɛ 3:6)

 • 11:05 Han 76 kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 11:15 NǓ-SÈ-DÓ-KPLƆ́N-NǓ: Jehovah Nɔ Hwlɛn Togun Tɔn (Tíntɔ́n 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

 • 11:45 Jehovah Wɛ Nyí Kpɔ́ndéwú Didɛ Tɔn Ðaxó Bǐ Ɔ (Hlɔmanu lɛ 9:22, 23; 15:13; Jaki 1:2-4)

 • 12:15 Han 115 kpo Gbɔjɛyiyi Kpo

 HWELƐKƆ

 • 1:25 Nùxixo Sín Video

 • 1:35 Han 128

 • 1:40 XÓMAÐƆ: Dɛ Ðò Nǔ Elɔ lɛ Nu:

  • Nǔagɔwaxámɛ (Matie 5:38, 39)

  • Kpikpò (Ezayíi 46:4; Judi 20, 21)

  • Nùwanyido Mǐɖesunɔ Tɔn Lɛ (Hlɔmanu lɛ 7:21-25)

  • Nǔ E Ðè Mɛ Kpò lɛ É (Galatinu lɛ 2:11-14; Eblée lɛ 12:5, 6, 10, 11)

  • Azɔn Jɛmagbɔ (Ðɛhan 41:4)

  • Kú Mɛvívɛ́ ɖé Tɔn (Ðɛhan 34:19)

  • Yadonumɛ (Nǔɖexlɛ́mɛ 1:9)

 • 2:55 Han 136 kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 3:05 NÙKPINKPƆN-DÓ-KPLƆ́N-NǓ: Mi Flín Asì Lɔti Tɔn​—Akpáxwé 1 (Luki 17:28-33)

 • 3:35 XÓMAÐƆ: Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ E Nɔ Zɔ́n Bɔ È Nɔ Dɛ lɛ É

  • Nùɖiɖi (Eblée lɛ 11:1)

  • Zinzan Ðagbe (Filipunu lɛ 4:8, 9)

  • Nùtuùntuùn (Nùnywɛxó 2:10, 11)

  • Mɛɖéejiɖuɖe (Galatinu lɛ 5:22, 23)

 • 4:15 Lee A Ma Sixu “Jɛ Nǔ Nyanya Mɛ Gbeɖé Ǎ” Gbɔn É (2 Piyɛ́ɛ 1:5-10; Ezayíi 40:31; 2 Kɔlɛntinu lɛ 4:7-9, 16)

 • 4:50 Han 3 kpo Ðɛ Tasuna Tɔn Kpo