Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2017 Tɔn Sín Tuto

Aklunɔzángbe

Aklunɔzángbe

‘Mɛ e na dɛ kaka yì fó ɔ, è na hwlɛn ɛ gán’​—MATIE 24:13

ZǍNZǍN

 HWELƐKƆ

  • 1:35 Nùxixo Sín Video

  • 1:45 Han 57

  • 1:50 NÙKPINKPƆN-DÓ-KPLƆ́N-NǓ: Mi Flín Asì Lɔti Tɔn​—Akpáxwé 3 (Luki 17:28-33)

  • 2:20 Han 54 kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

  • 2:30 ‘Nɔte Kpɔ́n, É Na Gbɔhwenu Ǎ!’ (Xabakuku 2:3, nwt)

  • 3:30 Han 129 kpo Ðɛ Tasuna Tɔn Kpo