Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2017 Tɔn Sín Tuto

Aklunɔzángbe

Aklunɔzángbe

‘Mɛ e na dɛ kaka yì fó ɔ, è na hwlɛn ɛ gán’​—MATIE 24:13

ZǍNZǍN

 • 9:20 Nùxixo Sín Video

 • 9:30 Han 121 kpo Ðɛ Kpo

 • 9:40 XÓMAÐƆ: Mǐ Ðó Na ‘Dɛ Ðò Wezun ɔ Nu’

  • Kanwezun ɔ Bá Ðu Ð’eji! (1 Kɔlɛntinu lɛ 9:24)

  • Kplɔ́n Hwiɖée Ganji (1 Kɔlɛntinu lɛ 9:25-27)

  • Jǒ Agban E Ma Ðò Dandan Ǎ lɛ É Dó (Eblée lɛ 12:1)

  • Xwedó Kpɔ́ndéwú Ðagbe Lɛ (Eblée lɛ 12:2, 3)

  • Ðu Nùɖuɖu Ðagbe Lɛ (Eblée lɛ 5:12-14)

  • Nu Sìn Gègě (Nǔɖexlɛ́mɛ 22:17)

  • Setónú nú Wezun Kínkán ɔ Sín Sɛ́n Lɛ (2 Timɔtée 2:5)

  • Ðeji Ðɔ Emi Na Yí Ajɔ Ɔ (Hlɔmanu lɛ 15:13)

 • 11:10 Han 141 kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 11:20 XÓÐIÐƆ JUNJƆN BIBLU JÍ NÚ MƐ BǏ: Ma Gɔn Nukúnɖiɖo Ðó Gbeɖé Ó! (Ezayíi 48:17; Jelemíi 29:11)

 • 11:50 Atɔxwɛ Kplɔnkplɔn

 • 12:20 Han 20 kpo Gbɔjɛyiyi Kpo

 HWELƐKƆ

 • 1:35 Nùxixo Sín Video

 • 1:45 Han 57

 • 1:50 NÙKPINKPƆN-DÓ-KPLƆ́N-NǓ: Mi Flín Asì Lɔti Tɔn​—Akpáxwé 3 (Luki 17:28-33)

 • 2:20 Han 54 kpo Ðɔnúesè lɛ Kpo

 • 2:30 ‘Nɔte Kpɔ́n, É Na Gbɔhwenu Ǎ!’ (Xabakuku 2:3, nwt)

 • 3:30 Han 129 kpo Ðɛ Tasuna Tɔn Kpo