Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kpléɖókpɔ́ Ðaxó 2017 Tɔn Sín Tuto

Kpɔ́n tuto azǎn ɖokpo ɖokpo tɔn kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ tɔn, kpléɖókpɔ́ ɔ na d’alɔ we bɔ a na kpó ɖò nǔ ɖagbe wà wɛ lobo na dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nu.

Axɔsuzángbe

Etɛ ka sixu d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na sɔnǔ nú jijɔ ɖěɖee ɖò dandan cobɔ è na dɛ ɖò wuvɛ̌ lɛ nu é?

Síbígbe

Nɛ̌ Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ka nɔ sɔnǔ nú didɛ kpo gbɔdónúmɛ kpo nú mǐ gbɔn?

Aklunɔzángbe

Jezu ɖɔ: ‘Mɛ e na dɛ kaka yì fó ɔ, è na hwlɛn ɛ gán.’ Etɛ a ka sixu wà dó xwedó xó tɔn?

Nùflínmɛ ɖé lɛ nú Kpléɖókpɔ́watɔ́ Lɛ

A sixu yì kplé bunɔ ɖěɖee è na bló ɖò tuto ɔ hwenu lɛ é tɛnmɛ. Kpɔ́n fí bá lɛ́ ɖó mɔjɛmɛ dó amasin-xɔsa, azinkpo lɛ, baptɛm, mɛɖée zízé jó xɔsa, nǔ e bú bɔ è mɔ lɛ é, nùnina lɛ, kpo tɛnmɛnamɛtɔ́ lɛ kpo wu.

Kplɔ́n Nǔ Ɖevo Lɛ

MƐ ÐÈ TƐ LƐ KA ÐÒ JLǑ JEHOVAH TƆN WÀ WƐ ÐÒ ÉGBÉ?

Nɛ̌ ka Gbɔn Bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Yì Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Lɛ?

Xwè ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, mǐ nɔ bló kpléɖókpɔ́ taji atɔn. Nɛ̌ a ka sixu ɖu lè kpléɖókpɔ́ enɛ lɛ tɔn gbɔn?