Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplɔ́n Vǐ Towe Lɛ

 AKPÁXWÉ 10

Jezu Setónú Hwebǐnu

Jezu Setónú Hwebǐnu

Tónúsíse nú mɛjitɔ́ towe lɛ ka nɔ bɔwǔ nú we hwebǐnu à?— Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ vɛwǔ. A ka tuùn ɖɔ Jezu setónú nú Jehovah kpo mɛjitɔ́ tɔn lɛ kpo à?— Kpɔ́ndéwú tɔn na d’alɔ we, bɔ enyi é tlɛ vɛwǔ hweɖelɛnu ɔ, a na setónú nú mɛjitɔ́ towe lɛ. Mǐ ni kpɔ́n lee nǔ sixu nyí mɔ̌ gbɔn é.

Cobonu Jezu na wá ayikúngban jí ɔ, é ko nɔ jixwé kpo Tɔ́ tɔn Jehovah kpo. Amɔ̌, Jezu lɛ́ ɖó mɛjitɔ́ lɛ ɖò ayikúngban jí. Ye nɔ nyí Jozɛfu kpo Mali kpo. A ka tuùn lee ye huzu mɛjitɔ́ tɔn lɛ gbɔn é à?—

Jehovah zé gbɛ̀ Jezu tɔn sín jixwé bo sɔ́ dó Mali sín xomɛ, bɔ è jì i ɖò ayikúngban jí. Nùjiwǔ ɖé wɛ nyí enɛ! Jezu sù ɖò Mali sín xomɛ lee yɛyɛví lɛ nɔ sù ɖò nɔ yetɔn lɛ xomɛ gbɔn é. Sun tɛnnɛ mɔ̌ gudo ɔ, è jì Jezu. Lee Mali kpo asú tɔn Jozɛfu kpo huzu mɛjitɔ́ Jezu tɔn lɛ ɖò ayikúngban jí fí gbɔn é nɛ.

Hwenu e Jezu ɖó xwè 12 é ɔ, é bló nùɖé bɔ é xlɛ́ ɖɔ é yí wǎn nú Tɔ́ tɔn Jehovah tawun. Hwenu e é kpo mɛ tɔn lɛ kpo yì Dindinwayi-xwè ɖu gbé ɖò Jeluzalɛmu é wɛ nǔ ɔ jɛ. Ee ye lɛkɔ wá xwè xwé é ɔ, Jozɛfu kpo Mali kpo ba Jezu kpò. A ka tuùn fí e é ɖè é à?—

Etɛwu Jezu ka ɖò tɛmpli mɛ?

Jozɛfu kpo Mali kpo yawu lɛkɔ wá yì Jeluzalɛmu, bo ba Jezu gbɔn fí bǐ. Ado hu ye tawun, ɖó ye mɔ ɛ ǎ. Amɔ̌, azǎn atɔn gudo ɔ, ye wá mɔ ɛ ɖò tɛmpli mɛ. A ka tuùn nǔ e wu Jezu ɖò tɛmpli ɔ mɛ é à?— Bonu é na dó sixu kplɔ́n Tɔ́ tɔn Jehovah sín xó ɖò finɛ wu wɛ. É yí wǎn nú Jehovah, bo jló na kplɔ́n nǔ e é na wà bo na hɛn xomɛ tɔn hun é. Jezu sù bo nyí mɛxo có, é nɔ setónú nú Jehovah hwebǐnu. Enyi é na bo tlɛ vɛwǔ n’i hweɖelɛnu, bo byɔ ɖɔ é ni jiya ɔ, é nɔ wà mɔ̌. Jezu ka lɛ́ setónú nú Jozɛfu kpo Mali kpo à?— Ɛɛn, Biblu ɖɔ é wà mɔ̌.

Etɛ kpɔ́ndéwú Jezu tɔn enɛ ka kplɔ́n we?— Enyi é na bo tlɛ vɛwǔ hweɖelɛnu ɔ, a ɖó na setónú nú mɛjitɔ́ towe lɛ. A ka na bló mɔ̌ à?—

XÀ ÐÒ BIBLU TOWE MƐ

  • Luka 1:30-35; 2:45-52

  • Efɛzinu lɛ 6:1

  • Eble lɛ 5:8