Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplɔ́n Vǐ Towe Lɛ

Mɛjitɔ́ lɛ emi, mi zán tan elɔ lɛ dó kplɔ́n nǔ xɔ akwɛ Biblu tɔn lɛ vǐ mitɔn lɛ.

Xónusɔ́ɖóte

Xó ɖé lɛ ɖò wema Deutéronome tɔn mɛ bo sixu xlɛ́ ali we hwenu e a ɖò vǐ towe lɛ kplɔ́n wɛ é.

Nùbudo E Tuùntuùn Tɔn Hɛn Awǎjijɛ Wá nú Mǐ É

Biblu ɖɔ “nùbudo” taji ɖé xó bɔ é gosin Mawu gɔ́n. A ka jló na mɔ dò na à?

Hlebeka Jló Na Hɛn Xomɛ Jehovah Tɔn Hun

Etɛ mǐ ka sixu wà bo na cí Hlebeka ɖɔhun? Xà tàn ɔ, ba tuùn nǔ gègě dó wutu tɔn.

Laxabu Ði Nǔ nú Jehovah

Kplɔ́n nǔ dó lee Jehovah hwlɛn Laxabu kpo mɛ tɔn lɛ kpo gán gbɔn é wu.

É Hɛn Xomɛ Hun Tɔ́ Tɔn kpo Jehovah Kpo

Akpá tɛ vǐ nyɔnu Jɛfute tɔn ka wà nǔ sɔgbe xá? Nɛ̌ mǐ ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú tɔn gbɔn?

Samuwɛli Nɔ Ðò Nǔ E Sɔgbe É Wà Wɛ

Enyi mɛ ɖevo lɛ na bo ɖò nǔ nyanya wà wɛ ɔ, nɛ̌ a ka sixu xwedó kpɔ́ndéwú Samuwɛli tɔn bo nɔ wà nǔ e sɔgbe é gbɔn?

Davidi Ði Xɛsi Ǎ

Xà tàn Biblu tɔn vìvìvíví elɔ bo kpɔ́n nǔ e zɔ́n bɔ Davidi kpàn akɔ́n sɔmɔ̌ é.

A ko Lin Ðɔ A Ðò Hwiɖokpo bɔ Xɛsi lɛ́ Ði We Kpɔ́n À?

Etɛ Jehovah ka ɖɔ nú Elii hwenu e é lin ɖɔ emi ɖò emiɖokponɔ é? Etɛ nǔ e jɛ dó Elii wu é ka sixu kplɔ́n we?

Joziasi Ðó Xɔ́ntɔn Ðagbe Lɛ

Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ nǔ e sɔgbe é wiwa vɛwǔ nú Joziasi. Ba dò nú lee xɔ́ntɔn tɔn lɛ d’alɔ ɛ gbɔn é.

Jelemii Ðó Xó Jehovah Tɔn Ðiɖɔ Te Ǎ

Mɛ lɛ cá Jelemii ko bo sìn xomɛ dó é có, etɛwu é ma ka ɖó xó Mawu tɔn ɖiɖɔ te ǎ?

Jezu Setónú Hwebǐnu

Tónúsíse nú mɛjitɔ́ towe lɛ na bɔwǔ nú we hwebǐnu ǎ. Kpɔ́n lee kpɔ́ndéwú Jezu tɔn sixu d’alɔ we gbɔn é.

Ye Kpi Tàn Jezu Tɔn

Kplɔ́n nǔ dó Biblu wlantɔ́ tantɔn e kpo Jezu kpo nɔ gbɛ̀ hwe ɖokpo ɔ nu bɔ ye kpi tàn tɔn lɛ é wu.

Nylɔ-Ylɔ-Ví Pɔlu Tɔn Nyí Akɔnkpantɔ́

Dɔnkpɛvu enɛ hwlɛn nylɔ tɔn gán. Etɛ é ka wà?

Timɔtée Jló Na D’alɔ Gbɛtɔ́ Lɛ

Nɛ̌ a ka sixu mɔ awǎjijɛ kpo lè gègě kpo, Timɔtée ɖɔhun gbɔn?

Axɔsuɖuto E Na Kpa Acɛ Dó Ayikúngban ɔ Bǐ Jí É

Nɛ̌ gbɛ̀ ka na cí hwenu e Jezu na kpa acɛ dó ayikúngban ɔ bǐ jí é? A ka jló na nɔ finɛ à?